Oferta poradni

Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Białymstoku świadczy pomoc psychologiczną, pedagogiczną oraz logopedyczną dla dzieci i młodzieży z Powiatu Białostockiego. Wydaje orzeczenia i opinie związane z edukacją, wspomaga placówki w wykrywaniu deficytów rozwojowych i problemów z nauką, zachowaniem czy emocjami. Pomaga rodzicom i nauczycielom w pełnieniu funkcji wychowawczych. Prowadzi liczne warsztaty i zajęcia na terenie poradni i w szkołach. Powiatową Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną obowiązuję rejonizacja zaznaczając, że dziecko uczy się w szkole objętej rejonizacją (rejonizacja tutaj). W przypadku, gdy dziecko nie rozpoczęło nauki w szkole/przedszkolu obowiązuje miejsce zamieszkania dziecka. Badania przeprowadzane w poradni są bezpłatne.

OFERTA PPP-P w BIAŁYMSTOKU

                                                                    Oferta dla przedszkoli

                                                             Oferta dla szkół podstawowych

                                                        Oferta dla szkół ponadpodstawowych


Naszym celem jest pomoc:

 • Dzieciom i młodzieży (od urodzenia do 25 roku życia),
 • Rodzicom,
 • Nauczycielom

Zachęcamy do korzystania z naszej pomocy m.in.:

 • Dzieci, które mają trudności w nauce
 • Dzieci sprawiające trudności wychowawcze
 • Dzieci i młodzież niepełnosprawną
 • Dzieci zdolne
 • Uczniów szukający porad w sprawie wyboru szkoły i zawodu
 • Rodziców i nauczycieli, którzy napotykają trudności w pracy wychowawczej
 • Dzieci znajdujące się w różnych sytuacjach trudnych (uzależnienia, problem alkoholowy, przemoc w rodzinie)

Pomoc udzielana dzieciom, młodzieży, wychowawcom i rodzicom obejmuje:

 • Interwencję nakierowaną na możliwie wczesne wykrycie u dzieci zaburzeń rozwojowych oraz podejmowanie działań korekcyjno- kompensacyjnych;
 • Diagnozowanie przyczyn i trudności w nauce i niepowodzeń w szkole;
 • Diagnozowanie i wspieranie dzieci i młodzieży szczególnie uzdolnionych;
 • Specjalistyczne oddziaływania korekcyjne i terapeutyczne;
 • Pracę o charakterze korekcyjnym i terapeutycznym w oparciu o wszechstronną diagnozę możliwości rozwojowych dziecka, jego poziom rozwoju intelektualnego, emocjonalnego oraz struktury osobowości;
 • Programy działań z zakresu problematyki dotyczącej promocji zdrowia fizycznego, psychicznego i duchowego oraz przeciwdziałania uzależnieniom, agresji, nieprzystosowaniu społecznemu, zaburzeniom emocjonalnym;
 • Pomoc uczniom w dokonywaniu wyboru kierunku dalszego kształcenia, zawodu i planowania kariery zawodowej;
 • Wspieranie rodziców i wychowawców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych;
 • Podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.

Zgłoszenia przyjmowane są w kancelarii poradni lub listownie (wniosek w zakładce DRUKI)

DOSTĘPNE W PORADNI FORMY PRACY TERAPEUTYCZNEJ:

 • Terapia psychologiczna dla dzieci i młodzieży z problemami emocjonalnymi
 • Terapia logopedyczna dla dzieci z wadami wymowy
 • Terapia pedagogiczna dla dzieci i młodzieży
 • Terapia  EEG Biofeedback
 • Terapia integracji sensorycznej
 • Terapia metodą A. A. Tomatisa
 • Terapia wybiorczości pokarmowej

Na poszczególne formy terapii kwalifikowane są dzieci na podstawie diagnozy psychologa, pedagoga lub logopedy.


Badania przesiewowe słuchu „Słyszę”
Platformą Zmysłów opracowaną przez Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie.

Badanie to składa się z dwóch części: testu tonalnego i testu obrazkowego.
Test tonalny obejmuje wrażliwość słuchową ucha lewego i prawego na trzy dźwięki.
Wynik:
3/3 oznacza, że na 3 podane tony, dziecko usłyszało wszystkie trzy dźwięki.
Wynik:
2/3 oznacza, że dziecko usłyszało 2 tony z 3 podanych.
Test obrazkowy obejmuje 20 obrazków. Każdy z nich stanowi 5% całości tekstu. Podawane nazwy obrazków zakłócone są szumem. Przy wyniku 85% i teście tonalnym na lewe i prawe ucho L-3/3 P-3/3 ogólny wynik badania jest niezadowalający. Musimy jednak podejść ostrożnie do takiego wyniku i brać pod uwagę możliwość niezrozumienia polecenia przez dziecko lub pomyłki w wyborze obrazków.

Wynik niezadowalający jest sygnałem dla rodzica, że wskazana jest konsultacja z audiologiem, do którego kieruje lekarz rodzinny.
Badanie słuchu komputerowym programem „Słyszę” jest badaniem orientacyjnym, które sygnalizuje, że dziecko może mieć jakieś problemy ze słuchem. Nie jest to badanie medyczne.

Celem programu „Słyszę” jest wychwycenie z danej populacji dzieci z zaburzeniami słuchu. Jest to ważna informacja nie tylko dla samego dziecka i jego rodziców, ale także dla nauczycieli. Pomaga zorganizować proces dydaktyczny, wyjaśnia dotychczasowe niepokoje, np. dotyczące nadpobudliwości psychoruchowej dziecka lub faktu, że dziecko nie słucha i krótko utrzymuje uwagę na jednym zadaniu.

Dziecko już z lekkim ubytkiem słuchu ma trudności z:
– słyszeniem cichej mowy i szeptu,
– słyszeniem mowy w hałaśliwym pomieszczeniu,
– różnicowaniem głosek dźwięcznych i bezdźwięcznych,
– artykulacją niektórych głosek,
– koncentracją uwagi,
– śledzeniem toku lekcji,
– nadmierną impulsywnością,
– robieniem notatek, dyktandami, literowaniem.

U dzieci z wadami słuchu często współwystępują inne wady – najczęściej wada wzroku oraz zaburzenia o charakterze dyslektyczno-dysgraficzno-dysortograficznym. Zaburzenia o tym charakterze utrudniają naukę mowy, czytania i pisania. Dlatego niezmiernie ważne jest, aby jak najszybciej wykryć zaburzenia słuchu u dziecka i podjąć stosowne działania terapeutyczne.
Na terenie tutejszej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej można przeprowadzić na wniosek rodzica orientacyjne komputerowe badanie słuchu programem „Słyszę”, opracowanym przez Międzynarodowy Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie. Badanie jest bezpłatne. Istnieje również możliwość zorganizowania badań przesiewowych na terenie szkoły dla większej ilości dzieci z klas 0 – III oraz IV-VI.
Wszystkich zainteresowanych rodziców i nauczycieli zachęcamy do kontaktu.


POWSZECHNY SYSTEM BADAN PRZESIEWOWYCH WZROKU „WIDZĘ”

Drodzy rodzice i opiekunowie!
Zapraszamy Państwa do skorzystania z bezpłatnych, przesiewowych badań wzroku przeznaczonych dla dzieci w klasach 0, I, II i III. Badaniem komputerowym systemem „Widzę” pozwala wykryć wady wzroku związane z:
• Nieprawidłowym odbieraniem ostrości i kontrastowości obrazów,
• Nieprawidłowym odbieraniem kolorów i przedmiotów,
• Zaburzeniami widzenia obuocznego.
Na podstawie takiego badania podejmowana jest decyzja: czy dziecko wymaga skierowania do lekarza okulisty w celu wykonania dokładnych badań.
Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dysponuje multimedialnym programem służącym do orientacyjnego badania wzroku dzieci. Test ten ma bardzo interesującą formę. W sposób przyjemny i atrakcyjny dla dziecka ocenia jego zdolność widzenia.


Deklaracja w sprawie dostępności
Oświadczenie sporządzono dnia 2022.03.10. Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia 2022.03.10. Deklarację sporzadzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. Raport zamieszczamy poniżej.
Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego

Czytaj dalej


Inspektor Ochrony Danych
Marek Falkowski

K L A U Z U L A   I N F O R M A C Y J N A