Druki

Rodzicu! Pamiętaj, aby twoje dziecko zostało przyjęte należy złożyć w pierwszej kolejności druk uzupełnionego
ZGŁOSZENIA NA BADANIE (pkt 1)
poprzez wysłanie go e-mailem na adres: kontakt@pppp.bialystok.pl lub pocztą polską  na adres: ul. Słonimska 15/1, 15-028 Białystok. Dodatkowo trzeba pamiętać, że naszą placówkę obowiązuje REJONIZACJA, więcej na ten temat znajdziesz TUTAJ.
 1. Zgłoszenie na badanie wersja doc  
 2. Zgłoszenie na badanie wersja pdf
 3. Zgłoszenie na badanie/ЗАЯВА ДЛЯ ДІАГНОСТИКИ (j. ukraiński)

 4. Zgłoszenie na badanie/APPLICATION FOR DIAGNOSIS (j. angielski)
 5. Wniosek o przekazanie teczki indywidualnej z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 lub Nr 2 w Białymstoku
 6. Wniosek o przekazanie teczki indywidualnej z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

 1. Zaświadczenie lekarskie – o stanie zdrowia dziecka
 2. Zaświadczenie lekarskie – o stanie zdrowia dziecka w celu kształcenia specjalnego
 3. Zaświadczenie lekarskie – o stanie zdrowia dziecka w celu nauczania indywidualnego
 4. Zaświadczenie lekarskie – w celu zindywidualizowanej ścieżki realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego/kształcenia
 5. Opinia na potrzeby zespołu orzekającego Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Białymstoku
 6. Opinia o dziecku w celu zindywidualizowanej ścieżki kształcenia
 7. Wniosek o przeprowadzenie diagnozy i wskazanie rozwiązania problemu ucznia
 8. Druk zgody na badania słuchu i wzroku i wad postawy
 9. Wniosek w sprawie wydania opinii dla ucznia szkoły ponadpodstawowej, u którego podejrzewa się występowanie specyficznych trudności w uczeniu się.
 10. Wniosek o wydanie opinii
 11. Podanie o wydanie kopii opinii/orzeczenia


 

Deklaracja w sprawie dostępności
Oświadczenie sporządzono dnia 2022.03.10. Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia 2022.03.10. Deklarację sporzadzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. Raport zamieszczamy poniżej.
Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego

 Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Białymstoku z siedzibą w Białymstoku, ul. Słonimska 15/1, kod pocztowy 15-028, adres e-mail: kontakt@pppp.bialystok.pl, tel. 85 741 62 35

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Powiatowej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Białymstoku możliwy jest pod adresem

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. „a”, „c” – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w związku z Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe /Dz.U z 2018 poz. 996 t.j. /

Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.

Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres wynikający z kategorii archiwalnych Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. W określonych przypadkach, zbierane są dane osobowe w postaci np.: numeru telefonu lub adresu poczty elektronicznej e-mail w celu łatwiejszego kontaktu urzędu z petentem, wówczas wymagana jest pisemna zgoda petenta.

W ramach postępowań prowadzonych na podstawie Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora danych dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania.

Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani , iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

Pana/Pani dane nie będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (profilowaniu), polegającemu na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy, tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

Administrator nie będzie przetwarzać danych osobowych w innym celu niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane na podstawie przepisów prawa.

Pani/Pana dane nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.

Podpisał
Dyrektor Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej
w Białymstoku