Literatura

Zagadnienia logopedyczne

Bladowska J. (2012) Ćwiczenia kształtujące umiejętność czytania tekstu ze zrozumienie. Gdańsk: Wydawnictwo Harmonia.

Bogdańska T., Olszewska G. M. (2009) Rymowanki do ćwiczeń stymulujących językowy rozwój dzieci. Warszawa: Fraszka Edukacyjna.

Bonik B. (2011) Tropem dźwięków i odgłosów. Onomatopeje. Poznań: Bonami.

Cytowska B., Winczura B. (red. nauk.) (2006) Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju małego dziecka. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

Dell Jr. C. W.(2008) Terapia jąkania u dzieci w młodszym wieku szkolnym. Podręcznik dla logopedów. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

Frączek A. (2009) Dranie w tranie, czyli wiersze trudne niesłychanie. Łódź: Wydawnictwo Literatura.

Gunia G. (2010) Terapia logopedyczna dzieci z zaburzeniami słuchu i mowy. Wybrane problemy teorii i praktyki surdologopedycznej. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Góral-Półrola J., Zakrzewska S. (2004) Będę mówić poprawnie. Ćwiczenia do terapii logopedycznej głosek sz, ż, cz, dż. Zeszyt 1. Kielce: MAC Edukacja S.A.
Góral-Półrola J., Zakrzewska S. (2004) Będę mówić poprawnie. Ćwiczenia do terapii logopedycznej głosek l,l’,r. Zeszyt 2. Kielce: MAC Edukacja S.A.
Góral-Półrola J., Zakrzewska S. (2004) Będę mówić poprawnie. Ćwiczenia do terapii logopedycznej głosek s, z, c, dz. Zeszyt 3. Kielce: MAC Edukacja S.A.
Jackowska I. (2010) Buzi gimnastyka w wierszykach. Ćwiczenia usprawniające motorykę narządów mowy u dzieci. Poznań: Bonami.
Jackowska I., Rutkowska-Błachowiak I. (2008) Plamki, kropki i kropelki. Ćwiczenia wspomagające prawidłowy rozwój mowy dziecka. Poznań: Bonami.
Kloc M. (2011) Historyjki logopedyczne z ćwiczeniami artykulacyjnymi. Gdańsk: Wydawnictwo Harmonia
Minczakiewicz E. M. (2010) Jak krok po kroku wprowadzać dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych w świat zabawy i nauki. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
Varughese T. (2012) Wskazówki społeczne dla dzieci ze spektrum zaburzeń autystycznych i zaburzeń pokrewnych. Warszawa: Fraszka Edukacyjna.

ADHD

Cooper P., Ideus K. (2001) Zrozumieć dziecko z nadpobudliwością psychoruchową. Poradnik dla rodziców i nauczycieli. Warszawa: Wydawnictwo APS.
Hańc T. (2009) Dzieciństwo i dorastanie z ADHD. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
Herda K. (2008) O dzieciach Indygo, czyli ADHD bez tajemnic. Kielce: Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP.
Kołakowski A., Wolańczyk T., Pisula A., Skotnicka M., Bryńska A. (2007) ADHD – zespół nadpobudliwości psychoruchowej. Przewodnik dla rodziców i wychowawców. Gdańsk: GWP.
Opolska T., Potempska E. (1999) Dziecko nadpobudliwe. Program korekcji zachowań. Warszawa: CMPPP.
O’Regan F. J. (2005) ADHD. Warszawa: LIBER.
Oszwa U. (2002) Dzieci z zaburzeniami uwagi. Remedium, 4, 12.
Pfiffner L. J. (2004) Wszystko o ADHD. Kraków: Wydawnictwo Zysk i S-ka.
Strichart S. S., Mangrum II Ch. T. (2009) Dziecko z ADHD w klasie. Planowanie pracy dzieci z zaburzeniami koncentracji uwagi. Gdańsk: GWP.
Walończyk T., Kołakowski A., Skotnicka, Nadpobudliwość psychoruchowa u dzieci”, Lublin 1999.

Wilekowiejska-Comi I. (2002) Praktyka w ADHD i ADD. Remedium, 5, 12.
Wilekowiejska-Comi I. (2002) Jasne zasady. Remedium, 4, 12.

Trudności w uczeniu się
Bogdanowicz M., Adryjanek A.: Uczeń z dysleksją w szkole. Poradnik nie tylko dla polonistów, Gdynia 2004.

Bogdanowicz M., Adryjanek A., Rożyńska M., Uczeń z dysleksją w domu. Poradnik nie tylko dla rodziców, Gdańsk 2007;

Donaldson M. (1986) Myślenie dzieci. Warszawa: Wiedza Powszechna.
Grabowska K., Jastrząb Jadwiga, Mickiewicz J., Wojak M., Ćwiczenia w czytaniu i pisaniu. Poradnik metodyczny do terapii dzieci dyslektycznych, Toruń 2005.

Gruszczyk-Kolczyńska E., Zielińska E. (2007 i wydania wcześniejsze). Dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki. Przyczyny, diagnoza, zajęcia korekcyjno-wyrównawcze. Warszawa: WSiP.
Gruszczyk-Kolczyńska E., Zielińska E. (2007). Dziecięca matematyka. Książka dla rodziców i nauczycieli. Warszawa: WSiP.
Gruszczyk-Kolczyńska E., Zielińska E. (2009). Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla dzieci, które rozpoczną naukę w szkole. Podstawy psychologiczne i pedagogiczne oraz zabawy i sytuacje zadaniowe sprzyjające intensywnemu wspomaganiu rozwoju umysłowego i kształtowaniu ważnych umiejętności. Warszawa: Wydawnictwo Edukacja Polska.
Kujawa E., Kurzyna M. (1994) Metoda 18 struktur wyrazowych w pracy z dziećmi z trudnościami w czytaniu i pisaniu. Warszawa: WSiP.
Mickiewicz J. (1999) Ćwiczenia ułatwiające naukę czytania i pisania dla uczniów klas młodszych. Toruń: TNOiK
Olechnowicz H. (red.) (1999) U źródeł rozwoju dziecka. O wspomaganiu rozwoju prawidłowego i zakłóconego. Warszawa: WSiP.
Piaget J. (1966) Studia z psychologii dziecka. Warszawa: PWN.
Praca zbiorowa, Gruszczyk-Kolczyńska E. (red.) (2009). Wspomaganie rozwoju umysłowego oraz edukacja matematyczna dzieci w ostatnim roku wychowania przedszkolnego i w pierwszym roku szkolnej edukacji. Warszawa: WSiP.

Autyzm i zespół Aspergera

Atwood T. (2006) Zespół Aspergera. Poznań: Zysk i S-ka.
Bokus B., Shugar G. (2007) Psychologia języka dziecka. Gdańsk: GWP.
Pisula E. (2005) Małe dziecko z autyzmem. Gdańsk: GWP
Pisula E. (2010) Autyzm. Przyczyny. Symptomy. Terapia. Gdańsk: Wydawnictwo Harmonia.
Piszczek M. Historia rozwoju dzieci autystycznych z różnych grup. Typologia O. S. Nikolskiej. Rewalidacja, 2004, nr 2.
Piszczek M. Typologia O. S. Nikolskiej – nawiązywanie kontaktu emocjonalnego dziećmi autystycznymi. Cz. 4. Rewalidacja, 2002 nr 4.
Winter M. (2006) Zespół Aspergera. Co nauczyciel wiedzieć powinien. Warszawa: Wydawnictwo Fraszka Edukacyjna.
Wilczura B. (2009) Autyzm. Na granicy zrozumienia. Kraków: Wydawnictwo Impuls

Poradniki dla rodziców

Bettelheim B. (2012) Wystarczająco dobrzy rodzice. Warszawa: Dom Wydawniczy Rebis.
Faber A., Mazlish E., Jak mówić żeby dzieci nas słuchały. Jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły” Poznań 1996.

Faber A., Mazlish E., Jak mówić żeby dzieci się uczyły w domu i w szkole, Poznań 2013.

Faber A., Mazlish E., Rodzeństwo bez rywalizacji, Poznań 2013.

Kołakowski A., Pisula A. (2013) Sposób na trudne dziecko. Przyjazna terapia behawioralna. Sopot: GWP.
L.IIg F., Ames.L.B., Baker S.M., Rozwój psychiczny dziecka od 0 do 10 lat, Sopot 2013.

Szyftera W. (2013) Poradnik dla rodzin dzieci z wadą słuchu rozpoczynających terapię słuchu i mowy – podróż do integracji społecznej. Wrocław: Dolnośląskie Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Młodzieży z Wadami Słuchu „Sonorus”.


Deklaracja w sprawie dostępności
Oświadczenie sporządzono dnia 2022.03.10. Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia 2022.03.10. Deklarację sporzadzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. Raport zamieszczamy poniżej.
Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego

Czytaj dalej


Inspektor Ochrony Danych
Marek Falkowski