Wiodący Ośrodek Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczy

Wieloaspektowa i kompleksowa pomoc niepełnosprawnemu dziecku i zagrożonemu niepełnosprawnością w zakresie od 0. roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole oraz jego rodzinie.

Rodzicu twoje dziecko kwalifikuję się do przystąpienia do programu „Za życiem” – czyli posiada opinię o Wczesnym Wspomaganiu Rozwoju Dziecka lub zaświadczenie lekarskie stwierdzające niepełnosprawność lub zagrożenie niepełnosprawnością u dziecka oraz mieszkacie w Powiecie Białostockim, to poniżej znajdą państwo wymagane dokumenty, które należy wypełnić, aby przystąpić do programu „Za życiem” realizowanym przez Wiodący Ośrodek Koordynacyjno-Opiekuńczy w Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Białymstoku:

  1. WNIOSEK
  2. REGULAMIN
  3. WYWIAD KWALIFIKACYJNY
  4. ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU DZIECKA
  5. DRUK ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIEGO lub kopia opinii WWRD

W dniu 21 kwietnia 2022 r. zostało zawarte porozumienie między Ministrem Edukacji i Nauki, a Powiatem Białostockim dotyczące realizacji w latach 2022-2026 Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w zakresie zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego, zadanie 2.4 „Wieloaspektowa i kompleksowa pomoc niepełnosprawnemu dziecku w okresie od 0. roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole oraz jego rodzinie”.

Powiatowa Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Białymstoku  już po raz drugi została powołana do pełnienia funkcji Wiodącego Ośrodka Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczego na terenie Powiatu Białostockiego.

Zadania ośrodka określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zadań wiodących ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych i są one następujące:

  • udzielanie rodzicom specjalistycznej informacji dotyczącej problemów rozwojowych dziecka;
  • wskazywanie właściwych dla dziecka i jego rodziny form kompleksowej, specjalistycznej pomocy, w szczególności rehabilitacyjnej, terapeutycznej, fizjoterapeutycznej, psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej;
  • wskazywanie jednostek udzielających specjalistycznej pomocy dzieciom;
  • organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka na warunkach i w formach określonych w przepisach wydanych na podstawie 127 ust. 19 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, w wymiarze do 5 godzin tygodniowo dla danego dziecka, oraz – w zależności od potrzeb dziecka – dodatkowych usług terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów i innych specjalistów;
  • koordynowanie korzystania z usług specjalistów dostępnych na obszarze powiatu, w tym: zbieranie i upowszechnianie informacji o usługach i świadczących je specjalistach, prowadzenie akcji informacyjnych, monitorowanie działań związanych z udzielaniem pomocy dzieciom i ich rodzinom.

Podstawy prawne programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”, stanowiącego załącznik do uchwały nr 189 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2021 r. zmieniającego uchwalę w sprawie programu
kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” (M.P.) z 2022 r. poz.64).

Całkowita kwota przeznaczona na realizację zadania w latach 2022-2026 wynosi 3 761 340 zł.

Zadanie finansowane z Budżetu Państwa


Deklaracja w sprawie dostępności
Oświadczenie sporządzono dnia 2022.03.10. Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia 2022.03.10. Deklarację sporzadzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. Raport zamieszczamy poniżej.
Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego

Czytaj dalej


Inspektor Ochrony Danych
Marek Falkowski

K L A U Z U L A   I N F O R M A C Y J N A