Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Białymstoku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Białymstoku.

Data publikacji: 2022-03-10.

Dokłada się starań, aby bieżąco usuwać stwierdzane bariery na stronie internetowej.
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietni a 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Linki – także te prowadzące do serwisów zewnętrznych – w zdecydowanej większości otwierają się w tym samym oknie. Pozostałe są poprawiane w miarę możliwości.

Pliki PDF, DOC itp. – redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie.
Odrębną kwestią jest poprawne formatowanie plików tak, by były one dostępne (np. powinny posiadać strukturę znaczników, czyli tagowanie).
Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.

Jedno z takich darmowych narzędzi znajduje się na stronie OnlineOCR
W przypadku braku możliwości skorzystania z powyższego rozwiązania prosimy o telefon do Poradni w celu umówienia się na przeczytanie niedostępnego dokumentu.

Filmy umieszczone na stronie internetowej w ocenie dostępności cyfrowej spełniają połowicznie wymagania. Dokładamy wszelkich starań, aby je wyeliminować.

Oświadczenie sporządzono dnia 2022-03-11. Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia 2023-03-22.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Raport oceniający sporządzony za pomocą serwisu: Tingtun Checker https://checkers.eiii.eu/

Raport z dnia 22.03.2023 r.

Liczba zastosowanych testów: 670

Liczba znalezionych błędów: 113

Dostępność na poziomie: 94.53 %

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Aleksandra Korzeniecka, kontakt@pppp.bialystok.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 85 741 62 35. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogicznej w Białymstoku, ul. Słonimska 15/1

Do budynku prowadzą 4 wejścia: 3 z klatką schodową, 1 (boczne) z rampą przystosowaną dla wózków inwalidzkich.

Kancelaria znajduję się w pokoju nr 1 na II piętrze

Pomieszczenia Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Białymstoku nie w pełni dostępne są dla osób na wózkach inwalidzkich. W budynku nie ma windy.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze.

Wyznaczono na obu parkingach po 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Białymstoku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących

W Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Białymstoku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego.

Skargi i odwołania

Nazwa organu: Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Białymstoku
Adres: ul. Słonimska 15/1, 15-028 Białystok
Adres e-mail: kontakt@pppp.bialystok.pl
Telefon: 85 741 62 35

Wniosek o zapewnienie dostępności architektonicznej i komunikacyjnej

Wniosek o zapewnienie dostępności cyfrowej

Deklaracja w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia 2022.03.10. Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia 2023.03.22. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. Raport zamieszczamy poniżej.

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego