Procedury współpracy PPPP ze szkołami i placówkami

1.Wizyty pracowników na terenie szkół i placówek:

– Każdy pracownik poradni ma przydzielone placówki, którymi się opiekuje,
– Wykaz pracowników i podległych im placówek znajduje się na stronie internetowej poradni,
– Pracownicy na początku każdego roku szkolnego odwiedzają podległe placówki w celu: przedstawienia aktualnej oferty poradni, zbadania losów dzieci objętych opieką poradni, uzyskania informacji o potrzebach placówek,
– Terminy wizyt pracowników poradni w szkołach i placówkach ustalane są z dyrektorem szkoły lub placówki, pedagogiem lub psychologiem,
– Dyrektor, pedagog lub psycholog szkoły i placówki informuje pozostałych nauczycieli o możliwości spotkania z pracownikiem poradni odwiedzającym placówkę w zapowiedzianym wcześniej terminie oraz przygotowuje do wglądu opinie dostarczone przez rodzica.

2. Udzielenie informacji o uczniu:

– Informacji dotyczących realizacji zaleceń zawartych w opiniach/orzeczeniach udziela pracownikowi poradni dyrektor lub pedagog/psycholog szkolny, a także wychowawca, ewentualnie nauczyciel przedmiotowy,
– Pracownicy szkoły mogą się kontaktować z pracownikami poradni poprzez: rozmowę telefoniczną, spotkania na terenie szkoły lub indywidualne konsultacje w ustalonych terminach (podanych również na stronie internetowej),
– Nauczyciel po zapoznaniu się z opinią/orzeczeniem ucznia może skontaktować się z osobami badającymi dziecko (nazwiska wyszczególnione są na opiniach i orzeczeniach),
– Pracownicy poradni udzielają informacji jedynie o uczniach, których opinie/orzeczenia zostały dostarczone do szkoły,
– Na wniosek rodzica nauczyciel lub wychowawca sporządza opinię o funkcjonowaniu dziecka w szkole. W przypadku ucznia zdolnego, dyrektor szkoły po otrzymaniu wniosku od rodzica i indywidualnego programu nauki od wychowawcy ucznia, występuje do poradni o wydanie opinii w sprawie podjęcia przez ucznia indywidualnego programu lub toku nauki dołączając kserokopie opinii wychowawcy i indywidualnego programu ucznia. Opinia jest dostarczana do poradni przez nauczyciela lub za pośrednictwem rodzica,
– Podczas badań diagnostycznych dzieci przebywających w placówkach opiekuńczych niezbędna jest obecność wychowawcy zorientowanego w sytuacji dziecka.

3. Korzystanie z oferty poradni:

– Na początku każdego roku szkolnego aktualizowany jest terminarz badań, który dostarczany jest do placówek i dostępny na stronie internetowej. Stosowanie się do terminarza usprawnia przebieg procesu diagnostycznego, dlatego ważne jest, aby rodzice mogli się z nim zapoznać na terenie szkoły,
– Pod koniec roku szkolnego, szkoły i placówki mają możliwość zgłaszania potrzeb w zakresie oddziaływań psychoedukacyjnych na kolejny rok,
– Na początku każdego roku szkolnego uaktualniana jest oferta psychoedukacyjna zawierająca propozycje dla uczniów, rodziców i nauczycieli, która dostarczana jest do szkół i placówek oraz dostępna na stronie internetowej,
– W sprawie zapotrzebowania na wybraną formę działań należy kontaktować się z osobą prowadzącą zajęcia wskazaną w ofercie, przynajmniej na miesiąc przed planowaną realizacją. Zapotrzebowanie może zgłaszać każda zainteresowana osoba w formie telefonicznej lub pisemnej,
– Poradnia nie wystawia pisemnych potwierdzeń realizacji własnych statutowych zadań na terenie placówek. Potwierdzenie współpracy może dotyczyć jedynie współrealizowania projektów, programów profilaktycznych i innych zadań realizowanych wspólnie,
– Pracownik poradni podpisuje listę obecności nauczycieli uczestniczących w prowadzonym przez niego spotkaniu,
– W przypadku zajęć integracyjnych dla klas I gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych zapotrzebowanie na szkolenie wychowawców należy zgłaszać przed rozpoczęciem roku szkolnego,
– Po przeprowadzonych w klasie zajęciach z uczniami wychowawcy wpisują w dzienniku temat zajęć oraz nazwisko prowadzącego.


Deklaracja w sprawie dostępności
Oświadczenie sporządzono dnia 2022.03.10. Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia 2022.03.10. Deklarację sporzadzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. Raport zamieszczamy poniżej.
Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego

Czytaj dalej


Inspektor Ochrony Danych
Marek Falkowski