Aktualności


Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Białymstoku


Zgłoszenie na badanie

Rodzicu! Pamiętaj, aby twoje dziecko zostało przyjęte należy złożyć w pierwszej kolejności druk uzupełnionego
ZGŁOSZENIA NA BADANIE
poprzez
:
wysłanie go e-mailem na adres: kontakt@pppp.bialystok.pl lub pocztą polską na adres: ul. Słonimska 15/1, 15-028 Białystok;
bezpośrednio w kancelarii poradni od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-15:00;

Dodatkowo trzeba pamiętać, że jesteśmy placówką oświatową, którą obowiązuje REJONIZACJA, a nie skierowanie od lekarza. Więcej na ten temat znajdziesz TUTAJ.

Nasza poradnia po otrzymaniu wniosku i wstępnej weryfikacji skontaktuję się telefonicznie z państwem.
PAMIĘTAJ! BEZ WYPEŁNIONEGO WNIOSKU TWOJE DZIECKO NIE ZOSTANIE PRZYJĘTE DO NASZEJ PLACÓWKI.

W związku ze wzmożoną ilością wpływających zgłoszeń na badania dzieci, wynikające z coraz większych potrzeb z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogiczno-logopedycznej czas oczekiwania na termin wizyty wynosi ok. 5 miesięcy z zastrzeżeniem, iż może on się wydłużyć lub skrócić w zależności od specyfiki zgłaszanych problemów.


SZKOLENIE ONLINE

Obraz pochodzi pixabay.com

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych – rodziców, nauczycieli i wychowawców do uczestnictwa w szkoleniu pt „Seksualność i rozwój seksualny dzieci i młodzieży do 18 roku życia” prowadzone przez mgr Izabelę Malarek  – psychologa oraz p.o. Dyrektora Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Białymstoku.
Tytuł szkolenia: „Seksualność i rozwój seksualny dzieci i młodzieży do 18 roku życia.”
Prowadząca: mgr Izabela Malarek – psycholog i p.o. Dyrektora PPP-P w Białymstoku
Szkolenie dla: rodziców, nauczycieli i wychowawców
Termin: 24.04.2023 r. godz. 17.00
Forma: online
Platforma: MS Teams

Link do szkolenia: Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania


Dziecięcy Telefon Zaufania

Drodzy zainteresowani, uprzejmie informujemy, że ogólnopolska infolinia dla dzieci i młodzieży oraz ich opiekunów POMAGAMY (800 800 605) od 1 listopada br. zastąpiona będzie telefonem zaufania Rzecznika Praw Dziecka. Nowy bezpłatny numer, pod którym dzieci i młodzież będą mogły otrzymać wsparcie psychologiczne, to 800 12 12 12. Telefon i czat internetowy będą czynne przez całą dobę, siedem dni w tygodniu. Czat nie wymaga logowania oraz instalowania żadnej aplikacji. Połączenia telefonicznie nadal pozostaną bezpłatne, a rozmówcy będą mieli zapewnioną dyskrecję i anonimowość. Więcej informacji znajdziesz tutaj.


My rozmawiamy, Ty posłuchaj –
Relacje z naszymi dziećmi

Długi czas „zamknięcia w domach” wywarł na dzieciach i młodzieży zauważalne skutki. Z powodu trwającej już ponad rok pandemii koronawirusa, trudniej niż zwykle jest utrzymać dotychczasowe relacje. Dlatego warto o nie zadbać, nie wycofywać się z kontaktów ze znajomymi, nawet jeśli będą wyłącznie online. One są tak samo wartościowe, mimo że zwykle nieco trudniejsze do utrzymania. Wychodząc oczekiwaniom naszych podopiecznych stworzyliśmy film wyjaśniający w jaki sposób utrzymać dobre relacje z innymi. Miłego oglądania!


MAMY TO!

Dzięki wsparciu władz Powiatu Białostockiego jesteśmy jedyną publiczną poradnią psychologiczno-pedagogiczną w województwie podlaskim, która oferuje innowacyjne metody terapeutyczne w:

– sali doświadczania świata

– sali integracji sensorycznej
– gabinecie treningu uwagi słuchowej metodą prof. A.A. Tomatisa
-gabinecie neuroterapii Biofeedback


Deklaracja w sprawie dostępności
Oświadczenie sporządzono dnia 2022.03.10. Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia 2022.03.10. Deklarację sporzadzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. Raport zamieszczamy poniżej.
Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego


Inspektor Ochrony Danych
Marek Falkowski


K L A U Z U L A   I N F O R M A C Y J N A
Podstawa prawna: art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE Nr 119)
I. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH.
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowa Poradnia Psychologiczno- Pedagogicznej w Białymstoku,
ul. Słonimska 15/1, 15-028 Białystok, kontakt z Administratorem możliwy jest w następujący sposób:
1) telefonicznie: 85 741 62 35
2) pisemnie na adres siedziby Administratora.
II. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH.
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:
1) adres poczty elektronicznej: m.falkowski@st.bialystok.wrotapodlasia.pl
2) nr telefonu 85 740-39-97,
3) pisemnie na adres siedziby Administratora.
III. CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH I PODSTAWA PRAWNA.
1. Pani / Pana dane osobowe przetwarzane są w celu udzielania psychoedukacyjnej pomocy psychologicznej, pedagogicznej oraz logopedycznej; poradnia realizuje swoje zadania poprzez prowadzenie diagnozy, terapii, doradztwa, profilaktyki. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne.
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. „a”, „c” – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w związku z Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.
IV. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH
Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
V. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTW TRZECICH – poza Europejski Obszar Gospodarczy lub organizacji międzynarodowej.
Dane osobowe nie będą przekazane do państwa trzeciego – poza Europejski Obszar Gospodarczy
VI. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH.
Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
VII. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ:
1. Dostęp do danych.
Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych (w tym uzyskania kopii tych danych), prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
2. Prawo do usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym).
Ma Pani/Pan prawo do żądania usunięcia danych, w przypadku, gdy:
– dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
– nie ma podstawy prawnej do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;
– wniosła Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania;
– Pani/Pana dane przetwarzane są niezgodnie z prawem;
– Pani/Pana dane muszą być usunięte, by wywiązać się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa.
3. Prawo do wycofania zgody.
Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, ma Pani/Pana prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
4. Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
– zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją;
– dane przetwarzane są w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi, z wyjątkiem sytuacji, w której Administrator wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzanie danych osobowych, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
5. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych1, gdy przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana naruszałoby przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.
VIII. INFORMACJA O WYMOGU DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH ORAZ KONSEKWENCJACH NIEPODANIA DANYCH OSOBOWYCH.
Przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podanie przez Panią/Pana jest obowiązkowe. Niepodanie danych osobowych uniemożliwi załatwienia sprawy.
IX. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, PROFILOWANIE.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Podpisał
Dyrektor Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej
w Białymstoku

_____________________________________________________

1 Ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, infolinia telefoniczna: 606-950-000