O Poradni

Dyrektor Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Białymstoku informuje, że dnia 02 maja 2019 roku poradnia będzie nieczynna, ten dzień zostanie odpracowany w dniu 13 kwietnia 2019 roku (sobota).

Informacja dla nauczycieli i rodziców!

W związku ze zmianą przepisów prawnych informujemy, iż zgodnie z art. 312 ust.1. i  ust.2.  Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 60) – przepisy przejściowe – orzeczenia wydane przed 1 września 2017 r. zachowują ważność:

 – na okres I etapu edukacyjnego do czasu zakończenia kształcenia w klasie IV szkoły podstawowej, ·

 –  na okres II etapu edukacyjnego (klasy IV-VI) do czasu zakończenia kształcenia w szkole podstawowej, tj. do VIII klasy,

– zapraszamy na badania w II połowie roku szkolnego 2017/2018.

  Podstawa prawna: Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 60) – Art. 312. 1. Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenia o potrzebie indywidualnego rocznego przygotowania przedszkolnego, orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania i orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, o których mowa w art. 71b ust. 3 ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym, wydane przed dniem 1 września 2017 r., zachowują ważność na okres, na jaki zostały wydane, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3. 2. Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przed dniem 1 września 2017 r. na okres: 1) I etapu edukacyjnego – zachowują ważność do czasu zakończenia kształcenia w klasie IV szkoły podstawowej; 2) II etapu edukacyjnego – zachowują ważność do czasu zakończenia kształcenia w szkole podstawowej.

„W związku z reformą edukacyjną czynny jest punkt konsultacyjny w Kuratorium Oświaty w Białymstoku”

Sieci współpracy i samokształcenia w Poradni

W roku szkolnym 2016/2017, zgodnie z wprowadzanymi zmianami w systemie doskonalenia nauczycieli, Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Białymstoku organizuje sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli placówek w zakresie swojej działalności.

Tworzone w Poradni sieci współpracy i samokształcenia:

1. Sieć współpracy i samokształcenia dla nauczycieli o tematyce „Zachowania trudne u uczniów” – mgr Elżbieta Raczyńska (koordynator sieci)
2. Sieć współpracy i samokształcenia dla doradców zawodowych (koordynator Piotr Cichocki).
3. Sieć współpracy i samokształcenia dla logopedów (koordynator Maria Ostrowiecka).

Sieć współpracy i samokształcenia jest formą doskonalenia pracy nauczycieli. To system umożliwiający kontakty, wymianę poglądów, dostęp do informacji, współpracę i współdziałanie, oparty na zaufaniu i wzajemności. Celem funkcjonowania sieci jest wspólne rozwiązywanie problemów, dzielenie się pomysłami, spostrzeżeniami i propozycjami, poszerzenie kompetencji uczestników, nawiązywanie kontaktów i współpraca szkół. Sieć łączy w sobie możliwość korzystania z wiedzy eksperckiej i z doświadczeń praktyków.

Zapraszamy do współpracy! Zgłoszenia przyjmujemy drogą mailową:

poradniane_sieci_wsparcia@prokonto.pl

Zainteresowane osoby zachęcamy także do kontaktu z koordynatorami sieci (085) 741 62 35.

WIĘCEJ

########################

Ośrodek Koordynacyjno – Rehabilitacyjno – Opiekuńczy

Dyrektor Poradni informuje, że Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna zgodnie z art. 90v ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016r., poz. 1943 z późn. zm.) została wskazana do pełnienia w Powiecie Białostockim funkcji wiodącego ośrodka koordynacyjno – rehabilitacyjno – opiekuńczego, utworzonego w związku z realizacją rządowego programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” ze szczególnym uwzględnieniem interdyscyplinarnego wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od momentu wykrycia niepełnosprawności lub zagrożenia niepełnosprawnością (Podstawę prawną Programu stanowi art. 12 ustawy z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem( Dz. U. poz 1860) oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 września  2017 r. w sprawie szczegółowych zadań wiodących ośrodków koordynacyjno- rehabilitacyjno- opiekuńczych (Dz. U. z dnia 7 września 2017 r. poz 1712)).

Do szczegółowych zadań ośrodka należy:

 1. udzielanie rodzicom specjalistycznej informacji dotyczącej problemów rozwojowych dziecka,
 2. wskazywanie właściwych dla dziecka i jego rodziny form kompleksowej, specjalistycznej pomocy, w szczególności rehabilitacyjnej, terapeutycznej, fizjoterapeutycznej, psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej,
 3. wskazywanie jednostek udzielających specjalistycznej pomocy dzieciom,
 4. organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka na warunkach i w formach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 127 ust. 19 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe,
 5. koordynowanie korzystania z usług specjalistów dostępnych na obszarze powiatu, w tym:
  a) zbieranie i upowszechnianie informacji o usługach i świadczących je specjalistach,
  b) prowadzenie akcji informacyjnych,
  c) monitorowanie działań związanych z udzielaniem pomocy dzieciom i ich rodzinom.
 6. zapewnienie konsultacji medycznej np. neurologicznej.

Zadanie finansowane z Budżetu Państwa

Dyżur koordynatora Ośrodka Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczego (OKRO)
w Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Białymstoku,
w terminach: 
05 marca 2019 r. w godz. 15.30 – 16.30
15 marca 2019 r. w godz. 15.30 – 16.30

########################

Naszym celem jest pomoc:

Dzieciom i młodzieży (od urodzenia do 25 roku życia),

Rodzicom,

Nauczycielom

Zachęcamy do korzystania z naszej pomocy:

· Dzieci, które mają trudności w nauce,

· Dzieci sprawiające trudności wychowawcze,

· Dzieci i młodzież niepełnosprawna,

· Dzieci zdolne,

· Uczniowie szukający porad w sprawie wyboru szkoły i zawodu,

· Rodzice i nauczyciele, którzy napotykają trudności w pracy wychowawczej,

· Dzieci znajdujące się w różnych sytuacjach trudnych (uzależnienia, problem alkoholowy, przemoc w rodzinie)

Pomoc udzielana dzieciom, młodzieży, wychowawcom i rodzicom obejmuje:

Interwencję nakierowaną na możliwie wczesne wykrycie u dzieci zaburzeń rozwojowych oraz podejmowanie działań korekcyjno- kompensacyjnych,

Diagnozowanie przyczyn i trudności w nauce i niepowodzeń w szkole,

Diagnozowanie i wspieranie dzieci i młodzieży szczególnie uzdolnionych,

Specjalistyczne oddziaływania korekcyjne i terapeutyczne,
Pracę o charakterze korekcyjnym i terapeutycznym w oparciu o wszechstronną diagnozę możliwości rozwojowych dziecka, jego poziom rozwoju intelektualnego, emocjonalnego oraz struktury osobowości,

Programy działań z zakresu problematyki dotyczącej promocji zdrowia fizycznego, psychicznego i duchowego oraz przeciwdziałania uzależnieniom, agresji, nieprzystosowaniu społecznemu, zaburzeniom emocjonalnym,

Pomoc uczniom w dokonywaniu wyboru kierunku dalszego kształcenia, zawodu i planowania kariery zawodowej,

Wspieranie rodziców i wychowawców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,

 Podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.

DOSTĘPNE W PORADNI FORMY PRACY TERAPEUTYCZNEJ:

· Terapia psychologiczna dla dzieci i młodzieży z problemami emocjonalnymi,

· Terapia logopedyczna dla dzieci z wadami wymowy,

· Terapia pedagogiczna dla dzieci i młodzieży z problemem dysleksji,

· Trening umiejętności prospołecznych.

Koncepcja pracy

PORADNIA JEST CZYNNA:

KANCELARIA:

Poniedziałek- piątek w godz. 8:00 – 16:00

W Poradni zatrudnieni są specjaliści:

– Psycholodzy:

PON. – PT. 8:00 – 16:00

– Logopedzi:

PON. – PT. 8:00 – 17:00

– Pedagodzy

PON. – PT. 8:00 – 16:30

Terapeuci.

TEL. (085) 741 62 35

UL. SŁONIMSKA 15/1

15-028 BIAŁYSTOK
Adres elektronicznej skrzynki podawczej

Inspektor Ochrony Danych

Marek Falkowski

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Białymstoku z siedzibą w Białymstoku, ul. Słonimska 15/1, kod pocztowy 15-028, adres e-mail: kontakt@pppp.bialystok.pl, tel. 85 741 62 35

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Powiatowej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Białymstoku możliwy jest pod adresem

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. „a”, „c” – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w związku z Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe /Dz.U z 2018 poz. 996 t.j. /

Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.

Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres wynikający z kategorii archiwalnych Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. W określonych przypadkach, zbierane są dane osobowe w postaci np.: numeru telefonu lub adresu poczty elektronicznej e-mail w celu łatwiejszego kontaktu urzędu z petentem, wówczas wymagana jest pisemna zgoda petenta.

W ramach postępowań prowadzonych na podstawie Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora danych dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania.

Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani , iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

Pana/Pani dane nie będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (profilowaniu), polegającemu na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy, tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

Administrator nie będzie przetwarzać danych osobowych w innym celu niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane na podstawie przepisów prawa.

Pani/Pana dane nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.

Podpisała
Anna Sawicka
Dyrektor Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej
w Białymstoku