Co powinniśmy wiedzieć o dysleksji? Kilka praktycznych uwag dla rodziców i specjalistów

 PAMIĘTAJ!!!

Kompleksowa pomoc dzieciom i młodzieży dyslektycznej wymaga współpracy wielu specjalistów.

Każde dziecko z objawami dysleksji powinno być zbadane przez lekarza z uwagi na możliwość współistnienia innych schorzeń pogarszających jego trudności w uczeniu się (wady wzroku, słuchu, zaburzenia neurologiczne i inne choroby somatyczne). Trudności szkolne mogą prowadzić do zaburzeń nerwicowych jak na przykład fobia szkolna. Ich prawidłowe leczenie poprawia wyniki terapii pedagogicznej.

PRAWA UCZNIÓW Z DYSLEKSJĄ ROZWOJOWĄ

– wczesne rozpoznanie (diagnoza):

1- ukierunkowanie edukacji (ze względu na style uczenia się, dobór materiału)

2- terapia

– dostosowanie wymagań edukacyjnych

– wyrównanie szans na egzaminach

– uczeń i jego rodzice lub prawni opiekunowie powinni sami zdecydować, czy zechcą skorzystać z podanych wyżej praw

Wskazówki do pracy z uczniem dyslektycznym:

1. Należy często sprawdzać zeszyty i poprawność wykonania prac domowych w celu eliminowania błędów,

2. Nie należy ograniczać możliwości i zainteresowań humanistycznych uczniom, u których jedynym mankamentem jest dysortografia,

3. Ze względu na objawy dysleksji nie należy odpytywać ucznia z czytania przed całą klasą

4. Wskazane jest wyrabianie w dziecku nawyku pracy ze słownikiem,

5. U uczniów z poważną dysgrafią wskazane jest zastąpienie niektórych egzaminów pisemnych ustnymi sprawdzianami,

6. Uczyć radzenia sobie w sytuacjach trudnych.

Aby uzyskać więcej informacji na temat dysleksji i jej terapii, zgłoś się do:

Powiatowej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Białymstoku, ul.Słonimska 15/1

tel./fax 0-85 741-62-35

Na podstawie ulotki informacyjnej PTD i literatury opracowała Anna Wołpiuk

Co powinniśmy wiedzieć o dysleksji? Kilka praktycznych uwag dla rodziców i specjalistów.

DYSLEKSJA, czyli SPECYFICZNE TRUDNOŚCI W CZYTANIU I PISANIU

Definicja: specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu rozpoznaje się u dzieci o prawidłowym rozwoju umysłowym. Spowodowane są zaburzeniami niektórych funkcji poznawczych, motorycznych i ich integracji, uwarunkowanych nieprawidłowym funkcjonowaniem centralnego układu nerwowego (c.u.n.)

Terminologia-wyróżniamy kilka postaci tych specyficznych trudności, które mogą występować jednocześnie lub w izolacji:

Dysleksja (rozwojowa): trudności w czytaniu, często powiązane z trudnościami w pisaniu;

Dysortografia: trudności w opanowaniu poprawnej pisowni (w tym popełnianie błędów ortograficznych);

Dysgrafia: trudności w opanowaniu właściwego poziomu graficznego pisma- tzw. brzydkie pismo

Dyskalkulia: trudności w opanowaniu matematyki (niski poziom rozumowania operacyjnego, kłopoty z pojęciami abstrakcyjnymi, np. pojęciem liczby, wielkości)

Jakie są przyczyny dysleksji?

– zaburzenia funkcji językowych,

-zaburzenia percepcyjno- motorycznych (spostrzegania słuchowego, wzrokowego, motoryki) i ich współdziałania (integracji percepcyjno- motorycznej),

-zaburzenia uwagi, pamięci (wzrokowej, słuchowej, ruchowej),

-zaburzenia lateralizacji (braku dominacji ręki, oka),

– zaburzenia orientacji w przestrzeni.

Profilaktyka:

Dzieci z nieprawidłowej ciąży i porodu, nieharmonijnie rozwijające się (np. z opóźnionym rozwojem mowy) to dzieci „ryzyka dysleksji”. Im wcześniej zostaną objęte opieką, tym większe szanse, aby zapobiec ich trudnościom szkolnym.

JAK ROZPOZNAĆ U DZIECKA OBJAWY DYSLEKSJI?

Wiek przedszkolny (3-5 lat): objawy „ryzyka dysleksji”

* opóźniony rozwój ruchowy, trudności w utrzymaniu równowagi, koordynacją wzrokowo- ruchową, niechęć do zabaw ruchowych,
* mała sprawność ruchowa rąk podczas czynności samoobsługowych, rysowania (rysunki na słabym poziomie, niechęć do rysowania),
* opóźniony rozwój mowy, trudności z wypowiadaniem złożonych słów, zapamiętywaniem nazw lub szeregów nazw, np. pór roku, posiłków.

Klasa „0” (6-7 lat):

* trudności z wymową (przekręcanie słów), wadliwa wymowa, błędy gramatyczne,
* trudności z zapamiętywaniem wierszyków i piosenek,
* trudności z odróżnianiem podobnych głosek, z wydzielaniem sylab i głosek ze słów oraz łączeniem ich w słowa (analizą i syntezą sylabową i głoskową),
* niechęć do rysowania, trudności z odtwarzaniem figur, wzorów, „szlaczków”,
* trudności z układaniem obrazków z elementów według wzoru,
* oburęczność, mylenie lewej i prawej ręki, nogi, itp.,
* trudności w nauce czytania (realizacji programu klasy „0”).

Wiek młodszy szkolny (I-III klasa):

* utrzymywanie się powyższych objawów zaburzeń i trudności w uczeniu się,
* trudności z zapamiętywaniem nazw, nazwisk, szeregów nazw dni tygodnia, miesięcy), tabliczki mnożenia, dat, zapisywania liczb wielocyfrowych,
* mylenie liter podobnych pod względem kształtu (p-d-b, m-n, l-L, m-w),
* mylenie liter odpowiadających głoskom podobnym dźwiękowo (d-t, g-k, z-s),
* opuszczanie, dodawanie, przestawianie liter, sylab oraz rozdzielanie wyrazó,
* trudności z pisownią zmiękczeń, głosek nosowych,
* brzydkie pismo i rysunek.

Wiek starszy szkolny (pow. IV i szkoła średnia):

* trudności w czytaniu często zmniejszają się lub ustępują,
* trudności w pisaniu mogą ograniczać się głównie do błędów ortograficznych,
* trudności mogą uogólnić się na inne przedmioty, np. języki obce.

Jak można pomóc dziecku z dysleksją?

Istnieje pięć poziomów pomocy (terapii pedagogicznej):

I. Pomoc nauczyciela i pedagoga szkolnego (indywidualizacja wymagań),

II. Zespoły korekcyjno- kompensacyjne w szkole (terapia pedagogiczna w grupie),

III. Poradnie psychologiczno= pedagogiczne i poradnie PTD (diagnoza i terapia pedagogiczna indywidualna lub grupowa, dzieci i młodzieży),

IV. Klasy terapeutyczne w masowych szkołach podstawowych,

V. Oddziały dłuższego pobytu i intensywnej terapii (Warszawa, Łódź) lub szkoły o profilu terapeutycznym (np. Toruń- szkoła podstawowa, Gdańsk- Ogólnokształcące Liceum Programów Indywidualnych).