Statut Powiatowej Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Białymstoku

STATUT

POWIATOWEJ PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ
W BIAŁYMSTOKU

Zatwierdzony Uchwałą nr 4/10/11 z dnia 26.01.2011 r.
Rady Pedagogicznej
Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Białymstoku

Statut został opracowany na podstawie następujących artykułów prawnych:
1) Ustawy z dnia 07.09.1991r. o systemie oświaty (j.t. Dz. U. z 2004r. nr 256, poz.2572 z późn. zm.).
2) Ustawy z dnia 26.01.1982r. Karty Nauczyciela (j.t. Dz. U. z 2006r. nr 97, poz. 674, z późn. zm.).
3) Rozporządzenie MEN z dnia 17.11.2010r. w/s szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. nr 228 poz. 1488).
4) Rozporządzenie MEN z dnia 17.11.2010r. Zmieniające rozporządzenie w/s ramowego statutu publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej (Dz. U. nr 228 poz. 1492).
5) Rozporządzenie MEN z dnia 18.09.2008 r. w/s orzekania o potrzebie kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży, oraz szczegółowych zasad kierowania do kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania (Dz. U. nr 173 poz. 1072 z dnia 30.09.2008r.).
6) Pozostałe akty wykonawcze wydane do Ustawy o systemie oświaty.

§1. Postanowienia ogólne

1. Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Białymstoku, zwana dalej Poradnią, jest publiczną placówką oświatową.

2. Siedziba Poradni mieści się w Białymstoku, przy ul. Słonimskiej 15/1.

3. Organem prowadzącym Poradnię jest Starostwo Powiatowe w Białymstoku.

4. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Podlaski Kurator Oświaty.

5. Terenem działania Poradni są publiczne i niepubliczne placówki oświatowe znajdujące się na terenie gmin: Choroszcz, Czarna Białostocka, Dobrzyniewo Duże, Gródek, Juchnowiec Kościelny, Michałowo, Supraśl, Tykocin, Wasilków, Zabłudów.
Lista tych placówek stanowi załącznik do Planu pracy Poradni.

6. Klientami Poradni są dzieci i młodzież uczęszczające do tych placówek, ich rodzice, opiekunowie i nauczyciele oraz dzieci nieuczęszczające do placówek, ale mieszkające na terenie działania Poradni. W uzasadnionych przypadkach Poradnia może realizować swoje zadania także wobec klientów niespełniających powyższych kryteriów jeżeli organy prowadzące poradnię zawrą pomiędzy sobą porozumienie.

7. Poradnia obejmuje opieką osoby w wieku od 0 do 18 lat lub do ukończenia nauki w szkołach ponadgimnazjalnych oraz młodzież realizującą specjalny program nauczania.

8. Korzystanie z pomocy udzielanej przez poradnię jest dobrowolne i nieodpłatne.

§2. Cele i zadania

1. Celem działania Poradni jest udzielanie dzieciom i młodzieży, ich rodzicom i opiekunom oraz nauczycielom i wychowawcom, profesjonalnej pomocy psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej, związanej z rozwojem, wychowywaniem i kształceniem dzieci i młodzieży.
2. Do zadań Poradni należy w szczególności:
1) diagnozowanie poziomu rozwoju, potrzeb i możliwości oraz zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych dzieci i młodzieży, w tym:
a) predyspozycji i uzdolnień,
b) przyczyn niepowodzeń edukacyjnych,
c) specyficznych trudności w uczeniu się;
2) wspomaganie dzieci i młodzieży odpowiednio do ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, w tym zwłaszcza dzieci i młodzieży:
a) szczególnie uzdolnionych,
b) niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem społecznym,
c) ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się,
d) z zaburzeniami komunikacji językowej,
e) z chorobami przewlekłymi;
3) prowadzenie terapii dzieci i młodzieży, w zależności od rozpoznanych potrzeb, w tym dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwojowymi, z zachowaniami dysfunkcyjnymi, niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem społecznym, oraz ich rodzin;
4) pomoc dzieciom i młodzieży w wyborze kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniu kształcenia i kariery zawodowej oraz wspieranie nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek w planowaniu i realizacji zadań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego;
5) wspomaganie dzieci i młodzieży z trudnościami adaptacyjnymi związanymi z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanymi z wcześniejszym kształceniem za granicą;
6) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień dzieci i młodzieży;
7) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży, w tym udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży z grup ryzyka oraz ich rodzicom;
8) współpraca ze szkołami i placówkami w rozpoznawaniu u uczniów specyficznych trudności w uczeniu się, w tym ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się u uczniów klas I-III szkoły podstawowej;
9) współpraca z przedszkolami, szkołami i placówkami przy opracowywaniu i realizowaniu indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych, o których mowa w przepisach w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych oraz w przepisach w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz w ośrodkach, oraz planów działań wspierających, o których mowa w przepisach w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach;
10) współpraca w udzielaniu i organizowaniu przez przedszkola, szkoły i placówki pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
11) wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji rodziny;
12) wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji przedszkola, szkoły lub placówki, w tym udzielanie nauczycielom pomocy w rozwiązywaniu problemów dydaktyczno-wychowawczych;
13) prowadzenie edukacji dotyczącej ochrony zdrowia psychicznego, wśród dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli;
14) udzielanie we współpracy z placówkami doskonalenia nauczycieli, wsparcia merytorycznego nauczycielom, wychowawcom grup wychowawczych i specjalistom udzielającym pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolach, szkołach i placówkach.
3. Uchyla się.

4. Realizując swoje zadania, Poradnia współpracuje z placówkami oświatowymi i samorządowymi oraz organizacjami, fundacjami i stowarzyszeniami pracującymi na rzecz dzieci, młodzieży i rodziny, w tym szczególnie z innymi poradniami psychologiczno – pedagogicznymi, w ramach kontynuowania opieki nad klientami; w zakresie diagnozy dzieci niewidzących i słabo widzących, słabo słyszących i niesłyszących oraz dzieci z autyzmem z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną wskazaną przez Kuratora Oświaty.

5. Poradnia realizuje zadania w szczególności przez:

1) diagnozowanie;
2) konsultacje;
3) opiniowanie;
4) działalność terapeutyczną;
5) prowadzenie grup wsparcia;
6) doradztwo;
7) interwencję kryzysową;
8) działalność profilaktyczną;
9) działalność informacyjną;
10) mediacje;
11) poradnictwo.
6. Poradnia wydaje opinie w sprawach:
1) wcześniejszego przyjęcia dziecka do szkoły podstawowej oraz odroczenia rozpoczęcia spełniania obowiązku szkolnego;
2) objęcie ucznia nauką w klasie terapeutycznej;
3) dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się;
4) zwolnienie uczniów uprawnionych w odrębnych przepisach z nauki drugiego języka obcego;
5) udzielenia zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki;
6) przyjęcia ucznia gimnazjum do oddziału przysposabiającego do pracy, o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka;
7) innych, określonych w odrębnych przepisach.
7. Opinia poradni zawiera:

1) oznaczenie poradni wydającej opinię;
2) numer opinii;
3) datę wydania opinii;
4) imię i nazwisko osoby, której dotyczy opinia, datę i miejsce urodzenia oraz miejsce zamieszkania, w przypadku ucznia – również nazwę i adres szkoły oraz oznaczenie klasy, do której uczeń uczęszcza;
5) diagnozę poziomu rozwoju, w tym indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych osoby, której dotyczy opinia, a także opis mechanizmów wyjaśniających funkcjonowanie tej osoby;
6) zalecane formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
7) podpisy specjalistów, którzy sporządzili opinię;
8) podpis dyrektora poradni.
8. Opinię i informację o wynikach diagnozy wydaje się na wniosek rodziców/prawnych opiekunów dziecka lub na wniosek badanej osoby pełnoletniej. Na wniosek lub za zgodą rodziców/prawnych opiekunów dziecka Poradnia przekazuje kopię opinii do przedszkola, szkoły lub placówki, do której uczęszcza dziecko.

9. Orzecznictwo

9.1. W poradni działa Zespół Orzekający wydający orzeczenia o:
1) potrzebie kształcenia specjalnego dzieci i młodzieży z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi, wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, w tym o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych dla dzieci upośledzonych w stopniu głębokim,
2) potrzebie indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły.
3) potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do danej placówki.
4) opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole.
10. Zespoły powołuje dyrektor poradni. Harmonogram posiedzeń Zespołu Orzekającego stanowi załącznik do rocznego planu pracy Poradni.

11. W skład zespołu wchodzi:
1) dyrektor poradni lub upoważniona przez niego osoba – jako przewodniczący zespołu;
2) psycholog – opracowujący diagnozę psychologiczną;
3) pedagog – opracowujący diagnozę pedagogiczną;
4) lekarz – opracowujący diagnozę lekarską;
4) inni specjaliści jeżeli ich udział jest niezbędny, opracowujący diagnozę w zakresie posiadanej specjalności.
12. Pracą Zespołu kieruje jego przewodniczący.

13. Zespół wydaje orzeczenie większością głosów. W razie równej liczby głosów rozstrzygający jest głos przewodniczącego zespołu.

14. Zespoły orzekają na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) dziecka i dołączonej do wniosku dokumentacji uzasadniającej wniosek (m.in. wyniki obserwacji i badań psychologicznych, pedagogicznych, diagnoz lekarskich i opinii nauczycieli).

15. Wnioskodawca może wziąć udział w posiedzeniu zespołu. Jest on powiadamiany na piśmie lub osobiście o terminie posiedzenia Zespołu.

16. Z posiedzenia zespołu sporządza się protokół, który podpisują przewodniczący i członkowie zespołu.

17. Orzeczenie przygotowuje członek zespołu wyznaczony przez przewodniczącego.

18. Orzeczenie zespołu doręcza się wnioskodawcy na piśmie (w przypadku przesyłki listem poleconym liczy się data stempla pocztowego) w terminie 14 dni od dnia posiedzenia zespołu w trzech egzemplarzach.

19. W przypadku nieuwzględnienia wniosku, zespół wydaje wnioskodawcy orzeczenie o braku potrzeby kształcenia specjalnego, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych albo nauczania indywidualnego lub indywidualnego przygotowania prezdszkolnego Orzeczenie sporządzane jest na piśmie w terminie 14 dni od dnia posiedzenia zespołu, wydaje się je w jednym egzemplarzu.

20. W przypadku nieuwzględnienia wniosku o wydanie opinii dotyczącej objęcia dziecka wczesnym wspomaganiem, zespół wydaje opinię stwierdzającą, ze nie zachodzi potrzeba objęcia dziecka wczesnym wspomaganiem.

21. Rodzice (prawni opiekunowie) mogą wnieść odwołanie od orzeczenia do kuratora oświaty, za pośrednictwem zespołu, który wydał orzeczenie, w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia.

22. Zespół Orzekający na wniosek rodziców lub prawnych opiekunów dziecka wydaje opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole.

23. Poradnia zapewnia opiekę specjalistyczną w miarę możliwości organizacyjnych, zgodnie z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu, w zakresie tych form pomocy, do których udzielania szkoła lub placówka nie jest przygotowana.

§3. Organy i ich kompetencje

1. Organami Poradni są:
a) Dyrektor,
b) Rada Pedagogiczna.

2. Do kompetencji Dyrektora należy:
a) kierowanie Poradnią oraz reprezentowanie jej na zewnątrz;
b) sprawowanie nadzoru pedagogicznego nad zatrudnionymi pracownikami;
c) przewodniczenie posiedzeniom Rady Pedagogicznej i realizowanie jej uchwał o charakterze stanowiącym;
d)zarządzanie środkami finansowymi pozostającymi w dyspozycji Poradni oraz organizowanie administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi Poradni;
e) dbanie o właściwe warunki pracy i atmosferę panującą w placówce;
f) współdziałanie ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych /w miarę możliwości organizacyjnych/;
g)realizowanie uchwał Rady Pedagogicznej podjętych w ramach jej kompetencji stanowiących;
h) wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów-szczegółowych;
i) wydawanie zarządzeń;
j) zapoznawanie członków rady pedagogicznej z planem Nadzoru Pedagogicznego.

3. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w niej pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi. Z racji pełnienia tej funkcji decyduje w sprawach:
a) zatrudniania i zwalniania pracowników Poradni;
b) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych pracownikom;
c) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, w sprawie odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla pracowników Poradni.

4. Radę Pedagogiczną tworzą wszyscy pracownicy pedagogiczni Poradni. W jej zebraniach mogą uczestniczyć z głosem doradczym osoby zaproszone przez Przewodniczącego za zgodą lub na prośbę Rady.

5. Zebrania Rady Pedagogicznej są zwoływane z inicjatywy jej Przewodniczącego, na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, organu prowadzącego Poradnię lub co najmniej jednej trzeciej członków Rady.

6. Zebrania Rady są organizowane w miarę bieżących potrzeb, jednak nie rzadziej niż trzy razy w roku na rozpoczęcie, półrocze i zakończenie roku szkolnego.

7. Przewodniczący Rady Pedagogicznej przygotowuje i prowadzi zebrania Rady oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania, zgodnie z regulaminem Rady; przewodniczącym zebrania może być wyznaczony przez dyrektora inny członek rady pedagogicznej.

8. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:
a) przygotowanie i uchwalanie statutu Poradni lub jego zmian;
b) zatwierdzanie planów pracy Poradni;
c) podejmowanie uchwał w sprawach innowacji i eksperymentów pedagogicznych w Poradni;
d) ustalanie form doskonalenia zawodowego pracowników.

9. Rada Pedagogiczna opiniuje:
a) organizację pracy Poradni, w tym tygodniowy harmonogram pracy i przydział stałych obowiązków poszczególnych pracowników;
b) plan finansowy Poradni (projekt) i jego realizację;
c) wnioski Dyrektora o przyznanie pracownikom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;
d) propozycje dyrektora w sprawach przydziału pracownikom pedagogicznym stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego;
e) Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt statutu Poradni i zatwierdza go, a także przygotowuje i zatwierdza zmiany w statucie Poradni.

10. Rada Pedagogiczna może także:
a) rozpatrywać, na pisemny wniosek zainteresowanych stron, spory między pracownikami lub pracownikiem, a dyrektorem;
b) występować do organu prowadzącego o odwołanie dyrektora.

11. Uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności przynajmniej połowy jej członków.
12. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności. Stanowi on załącznik do niniejszego statutu.
13. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane.

14. Pracownicy Poradni są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach Rady Pedagogicznej, o ile dotyczą one dóbr osobistych pracowników lub klientów Poradni.

15. Zasady współdziałania organów Poradni:
a) każdy z organów ma prawo do swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji;
b) dyrektor wstrzymuje realizowanie uchwał Rady niezgodnych z przepisami prawa, zawiadamiając o tym organ prowadzący;
c) w sprawach spornych, nieznajdujących rozwiązania między organami Poradni, można odwołać się do organu prowadzącego.

§ 4. Organizacja pracy Poradni

1. Poradnia działa w ciągu całego roku, jest placówką nieferyjną, a dzienny czas pracy poradni ustala dyrektor Poradni. Organ prowadzący może w porozumieniu z Dyrektorem Poradni ustalić termin przerwy w pracy poradni w okresie ferii letnich.

1.1. Dyrektor Poradni za zgodą organu prowadzącego może utworzyć stanowisko wicedyrektora oraz w zależności od potrzeb inne stanowisko kierownicze.

2. Poradnia zatrudnia pracowników pedagogicznych, administracyjnych i obsługi oraz lekarza-konsultanta Zespołu Orzekającego.

3. W poradni – w zależności od potrzeb zatrudnia się pracowników socjalnych, którzy ukończyli studia wyższe magisterskie na kierunkach: pedagogika, psychologia, socjologia lub politologia (w zakresie pracy socjalnej), a także innych specjalistów.

4. Każdy pracownik Poradni otrzymuje indywidualny zakres obowiązków (przydział placówek i zadań do realizacji) w określonym przez Dyrektora Poradni zakresie.

5. Do zadań pracowników pedagogicznych poradni należy:

1) psychologa:
– prowadzenie badań psychologicznych i ustalenie diagnozy psychologicznej,
– określanie form i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom z wybitnymi uzdolnieniami, pomocy psychologiczno-pedagogicznej odpowiednio do rozpoznawanych potrzeb,
– prowadzenie terapii indywidualnej bądź grupowej dla dzieci i młodzieży, w szczególności w zakresie profilaktyki problemowej oraz zaburzeń rozwojowych,
– prowadzenie treningów, warsztatów, zajęć profilaktycznych dla dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli,
– organizowanie i prowadzenie różnych form psychoedukacyjnych dla uczniów, rodziców i nauczycieli,
– uczestniczenie w mediacjach na terenie szkół i prowadzenie działań interwencyjnych w środowisku ucznia,
– współpraca w zakresie zapewnienia uczniom informacji dotyczących możliwości w zakresie wyboru kierunku kształcenia i zawodu,
– koordynowanie działań profilaktycznych realizowanych na terenie szkół,
– udzielenie konsultacji i porad rodzicom, nauczycielom i uczniom w zakresie zgłaszanych problemów,
– współpraca z rodzicami, udzielanie wskazówek do pracy z dzieckiem w środowisku rodzinnym w celu stymulowania rozwoju, usprawniania zaburzonych funkcji oraz kształtowania właściwych postaw rodzicielskich.
– konsultacje z członkiem zespołu powołanego przez dyrektora przedszkola, szkoły lub placówki oświatowej w zakresie opracowywania i oceniania indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych oraz karty indywidualnych potrzeb ucznia.

2) pedagog:
– prowadzenie badań pedagogicznych i ustalanie diagnozy pedagogicznej,
– określenie form i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom z wybitnymi uzdolnieniami, pomocy psychologiczno-pedagogicznej odpowiednio do rozpoznawanych potrzeb,
– prowadzenie indywidualnej bądź grupowej terapii pedagogicznej,
– prowadzenie treningów, warsztatów, zajęć profilaktycznych dla dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli,
– organizowanie i prowadzenie zajęć informacyjno-szkoleniowych w zakresie edukacji prozdrowotnej dla rodziców i nauczycieli,
– uczestniczenie w mediacjach na trenie szkół i prowadzenie działań interwencyjnych w środowisku ucznia,
– współpraca w zakresie zapewnienia uczniowi informacji dotyczących możliwości wyboru kierunku kształcenia i zawodu,
– koordynowanie działań profilaktycznych realizowanych n terenie szkół,
– udzielanie konsultacji i porad rodziców, nauczycielom i uczniom w zakresie zgłaszanych problemów,
– współpraca z rodzicami; udzielanie wskazówek do pracy z dzieckiem w środowisku rodzinnym w celu stymulowania rozwoju, usprawniania zaburzonych funkcji oraz kształtowania właściwych postaw rodzicielskich,
– konsultacje z członkiem zespołu powołanego przez dyrektora przedszkola, szkoły lub placówki oświatowej w zakresie opracowywania i oceniania indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych oraz karty indywidualnych potrzeb ucznia.

3) logopedy:
– przeprowadzenie badań wstępnych w celu ustalenia stanu mowy dziecka,
– diagnozowanie logopedyczne oraz odpowiednio do jego wyników -organizowanie pomocy logopedycznej,
– prowadzenie terapii logopedycznej indywidualnej,
– organizowanie pomocy logopedycznej dla dzieci w czytaniu i pisaniu, przy ścisłej współpracy z pedagogiem i nauczycielami prowadzącymi zajęcia korekcyjno-kompensacyjne w szkołach,
– organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli,
– podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej, w tym współpraca z najbliższym środowiskiem ucznia,
– konsultacje z członkiem zespołu powołanego przez dyrektora przedszkola, szkoły lub placówki oświatowej w zakresie opracowywania i oceniania indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych oraz karty indywidualnych potrzeb ucznia.

4) doradcy zawodowego:
– systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej,
– gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia,
– wskazywanie uczniom, rodzicom i nauczycielom dodatkowych źródeł informacji na poziomie regionalnym, ogólnokrajowym, europejskim i światowym,
– udzielanie indywidualnych porad uczniom i rodzicom,
– prowadzenie grupowych zajęć aktywizujących, przygotowujących uczniów do świadomego planowania kariery i podjęcia roli zawodowej,
– koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez szkoły,
– wspieranie w działaniach doradczych rodziców i nauczycieli poprzez organizowanie spotkań szkoleniowo-informacyjnych, udostępnianie informacji materiałów do pracy z uczniami,
– współpraca z instytucjami wspierającymi wewnątrz szkolny system doradztwa zawodowego, w szczególności z poradniami specjalistycznymi, oraz innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc uczniom i rodzicom.

5) lekarza:
– badania i diagnoza lekarska,
– edukacja prozdrowotna wśród uczniów i rodziców.

6. W poradni w miarę potrzeby, może być zatrudniony pracownik socjalny.

7. Pracownicy Poradni realizują zadania Poradni poprzez: pracę indywidualną z dzieckiem, rodzicem, nauczycielem, pedagogiem, psychologiem lub logopedą szkolnym, pracę grupową z dziećmi, rodzicami, nauczycielami.
8. Pracownicy pedagogiczni Poradni realizują zadania Poradni poza jej siedzibą w miarę możliwości organizacyjnych w formie:
1) konsultacji e-mailowych, telefonicznych i bezpośrednich;
2) prowadzenia zajęć profilaktycznych i informacyjno-szkoleniowych dla dzieci, rodziców i nauczycieli;
3) obserwacji;
4) badań przesiewowych;
5) przesiewowych badań słuchu i wzroku;
6) badań dzieci o utrudnionym dostępie do Poradni z uwagi na stan psychofizyczny;
7) mediacji i interwencji w środowisku ucznia.

9. Pomoc dzieciom i młodzieży może być udzielana w Poradni także przez wolontariuszy na zasadach przewidzianych obowiązującymi przepisami prawa.

10. Szczegółową organizację działania Poradni w danym roku szkolnym, z uwzględnieniem rocznego planu pracy oraz planu finansowego Poradni, określa arkusz organizacyjny opracowany przez dyrektora najpóźniej do 30 kwietnia każdego roku. Arkusz organizacyjny Poradni zatwierdza organ prowadzący Poradnię do dnia 25 maja danego roku.

11. W arkuszu organizacji Poradni zamieszcza się w szczególności: liczbę pracowników poradni oraz ogólną liczbę godzin zajęć finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący.

12. Poradnia może posiadać filie.

13. Zasady przyjmowania klientów:
1) Badanie / terapię przeprowadza się na pisemny wniosek rodziców /opiekunów prawnych/ lub pełnoletniego ucznia, zgłoszenie można złożyć osobiście, w przypadku badania logopedycznego również telefonicznie;
2) Wnioski rozpatrywane są w/g kolejności zgłoszeń, w szczególnych przypadkach /nagłe przypadki, interwencje/ za zgodą dyrektora następują odstępstwa;
3) Terminarz badań diagnostycznych stanowi załącznik do rocznego planu pracy Poradni;
4) Dane badanych uczniów oraz wyniki badań podlegają ochronie, udostępniane są rodzicom i opiekunom prawnym oraz sądom na ich wniosek.
14. Poradnia prowadzi następującą dokumentację:
a) wykaz alfabetyczny dzieci i młodzieży korzystających z pomocy Poradni;
b) teczki indywidualne badanych klientów, zawierające dokumentację prowadzonych badań i zapis podejmowanych na rzecz klienta działań;
c) dzienniki zajęć pracowników pedagogicznych Poradni;
d) protokoły z posiedzeń Zespołu Orzekającego;
e) księgę protokołów posiedzeń rad pedagogicznych;
f) inną dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

14.1.Dokumentacja, o której mowa w pkt. 1 może być prowadzona także w formie elektronicznej. Za zgodą organu prowadzącego poradnię, dokumentacja, o której mowa w pkt. 1 może być prowadzona wyłącznie w formie elektronicznej; dokumentacja prowadzona w formie elektronicznej zwana jest dalej „dokumentacją elektroniczną”.
14.2. Prowadzenie dokumentacji elektronicznej wymaga:
1) zachowania selektywności dostępu do danych stanowiących dokumentację elektroniczną;
2) zabezpieczenia danych stanowiących dokumentację elektroniczną przed dostępem osób nieuprawnionych;
3) zabezpieczenia danych stanowiących dokumentację elektroniczną przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub utratą;
4) rejestrowania historii zmian i ich autorów.

14.3. Poza podstawowymi dokumentami opracowywanymi przez pracowników Poradni dla dzieci i młodzieży na podstawie właściwych przepisów prawnych (orzeczenia, opinie, informację) Poradnia może wydawać: zaświadczenia, jako potwierdzenie faktów albo stanów prawnych, wynikających z posiadanych przez poradnię ewidencji, rejestrów bądź innych danych.

§ 5. Postanowienia końcowe

1. Poradnia jest jednostką budżetową i prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych przez odrębne przepisy.

2. Poradnia używa pieczęci zgodnie z odrębnymi przepisami.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem obowiązują postanowienia przepisów zawartych w nadrzędnych aktach prawnych.

4. Statut poradni może być zmieniony w drodze Uchwały Rady Pedagogicznej.

5.Znowelizowany Statut został zatwierdzony Uchwałą nr 4/10/11 z dnia 26.01.2011r. Rady Pedagogicznej Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Białymstoku.

6. Statut wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2011r.