Obowiązki rodzica przed badaniem

OBOWIĄZKI  SPOCZYWAJĄCE NA RODZICACH  (OPIEKUNACH)  DZIECKA

 1. Wizyty w poradni odbywają się według ustalonego harmonogramu wejścia.
 2. Rodzic z dzieckiem ma obowiązek stawić się na umówiona godzinę.
 3. Wyjaśnienie dziecku zaistniałej sytuacji.
 4. Przyprowadzanie do instytucji wyłącznie dziecka zdrowego oraz bez objawów chorobowych.
 5. Nieposyłanie dziecka do placówki, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w  izolacji.
 6. Regularne  przypominanie dziecku o podstawowych zasadach higieny tj.:
 7. nie podawania ręki na powitanie,
 8. unikania dotykania oczu, nosa i ust,
 9. częstego mycia rąk wodą z mydłem,
 10. odpowiedniego zasłaniania twarzy podczas kichania lub kasłania.
 11. Stosowanie się do powyższych zasad higieny, co będzie stanowiło dobry przykład dla dziecka.
 12. Zmierzenie dziecku temperatury przed przyprowadzeniem do placówki.
 13. Zakładanie maseczki dziecku, które ukończyło 4 rok życia.
 14. Na badanie dziecko przychodzi ze swoim długopisem, ołówkiem lub kredkami.
 15. Przestrzeganie zakazu wchodzenia rodziców do poradni lub w sytuacjach uzasadnionych jedynie do wyznaczonej linią strefy.
 16. Współpraca ze specjalistami diagnozującymi dziecko w zakresie np.: udzielenia wywiadu i porady po diagnostycznej  udzielonej przez kontakt telefoniczny lub e-mailowy.
 17. Przy wejściu na teren poradni na umówiona osobę będzie czekał pracownik poradni, ustali z rodzicem szczegóły działań oraz czas trwania zajęć i dokładną godzinę odbioru uczestnika z zajęć.
 18. W przypadku kiedy dziecko lub osoba towarzysząca cierpi na inne infekcję, rodzic lub opiekun jest zobowiązany odwołać telefonicznie wizytę przynajmniej z jednodniowym wyprzedzeniem.

TEL. 85 741 62 35, 518 974 432

 1. Wszyscy są zobowiązani do zachowania bezpiecznej odległości 1-1,5 m między osobami, przestrzegać higieny kaszlu i oddychania. Podczas kaszlu i kichania należy zasłonić usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką.
 2. Wypełnienie wstępnej ankiety kwalifikacji.
 3. W okresie stanu epidemii poradnia nie udostępnia rodzicom poczekalni, z wyjątkiem sytuacji, gdy z przyczyn obiektywnych pracownik spóźni się. W tym momencie pracownik sekretariatu dziecko z rodzicem kieruje do strefy oczekiwania.
 4. Po przejęciu uczestnika przez pracownika prowadzącego zajęcia osoba towarzysząca opuszcza poradnię i wraca na umówioną godzinę.