Procedury współpracy PPPP ze szkołami i placówkami

1.Wizyty pracowników na terenie szkół i placówek:

– Każdy pracownik poradni ma przydzielone placówki, którymi się opiekuje,
– Wykaz pracowników i podległych im placówek znajduje się na stronie internetowej poradni,
– Pracownicy na początku każdego roku szkolnego odwiedzają podległe placówki w celu: przedstawienia aktualnej oferty poradni, zbadania losów dzieci objętych opieką poradni, uzyskania informacji o potrzebach placówek,
– Terminy wizyt pracowników poradni w szkołach i placówkach ustalane są z dyrektorem szkoły lub placówki, pedagogiem lub psychologiem,
– Dyrektor, pedagog lub psycholog szkoły i placówki informuje pozostałych nauczycieli o możliwości spotkania z pracownikiem poradni odwiedzającym placówkę w zapowiedzianym wcześniej terminie oraz przygotowuje do wglądu opinie dostarczone przez rodzica.

2. Udzielenie informacji o uczniu:

– Informacji dotyczących realizacji zaleceń zawartych w opiniach/orzeczeniach udziela pracownikowi poradni dyrektor lub pedagog/psycholog szkolny, a także wychowawca, ewentualnie nauczyciel przedmiotowy,
– Pracownicy szkoły mogą się kontaktować z pracownikami poradni poprzez: rozmowę telefoniczną, spotkania na terenie szkoły lub indywidualne konsultacje w ustalonych terminach (podanych również na stronie internetowej),
– Nauczyciel po zapoznaniu się z opinią/orzeczeniem ucznia może skontaktować się z osobami badającymi dziecko (nazwiska wyszczególnione są na opiniach i orzeczeniach),
– Pracownicy poradni udzielają informacji jedynie o uczniach, których opinie/orzeczenia zostały dostarczone do szkoły,
– Na wniosek rodzica nauczyciel lub wychowawca sporządza opinię o funkcjonowaniu dziecka w szkole. W przypadku ucznia zdolnego, dyrektor szkoły po otrzymaniu wniosku od rodzica i indywidualnego programu nauki od wychowawcy ucznia, występuje do poradni o wydanie opinii w sprawie podjęcia przez ucznia indywidualnego programu lub toku nauki dołączając kserokopie opinii wychowawcy i indywidualnego programu ucznia. Opinia jest dostarczana do poradni przez nauczyciela lub za pośrednictwem rodzica,
– Podczas badań diagnostycznych dzieci przebywających w placówkach opiekuńczych niezbędna jest obecność wychowawcy zorientowanego w sytuacji dziecka.

3. Korzystanie z oferty poradni:

– Na początku każdego roku szkolnego aktualizowany jest terminarz badań, który dostarczany jest do placówek i dostępny na stronie internetowej. Stosowanie się do terminarza usprawnia przebieg procesu diagnostycznego, dlatego ważne jest, aby rodzice mogli się z nim zapoznać na terenie szkoły,
– Pod koniec roku szkolnego, szkoły i placówki mają możliwość zgłaszania potrzeb w zakresie oddziaływań psychoedukacyjnych na kolejny rok,
– Na początku każdego roku szkolnego uaktualniana jest oferta psychoedukacyjna zawierająca propozycje dla uczniów, rodziców i nauczycieli, która dostarczana jest do szkół i placówek oraz dostępna na stronie internetowej,
– W sprawie zapotrzebowania na wybraną formę działań należy kontaktować się z osobą prowadzącą zajęcia wskazaną w ofercie, przynajmniej na miesiąc przed planowaną realizacją. Zapotrzebowanie może zgłaszać każda zainteresowana osoba w formie telefonicznej lub pisemnej,
– Poradnia nie wystawia pisemnych potwierdzeń realizacji własnych statutowych zadań na terenie placówek. Potwierdzenie współpracy może dotyczyć jedynie współrealizowania projektów, programów profilaktycznych i innych zadań realizowanych wspólnie,
– Pracownik poradni podpisuje listę obecności nauczycieli uczestniczących w prowadzonym przez niego spotkaniu,
– W przypadku zajęć integracyjnych dla klas I gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych zapotrzebowanie na szkolenie wychowawców należy zgłaszać przed rozpoczęciem roku szkolnego,
– Po przeprowadzonych w klasie zajęciach z uczniami wychowawcy wpisują w dzienniku temat zajęć oraz nazwisko prowadzącego.

 

 

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Białymstoku z siedzibą w Białymstoku, ul. Słonimska 15/1, kod pocztowy 15-028, adres e-mail: kontakt@pppp.bialystok.pl, tel. 85 741 62 35

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Powiatowej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Białymstoku możliwy jest pod adresem

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. „a”, „c” – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w związku z Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe /Dz.U z 2018 poz. 996 t.j. /

Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.

Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres wynikający z kategorii archiwalnych Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. W określonych przypadkach, zbierane są dane osobowe w postaci np.: numeru telefonu lub adresu poczty elektronicznej e-mail w celu łatwiejszego kontaktu urzędu z petentem, wówczas wymagana jest pisemna zgoda petenta.

W ramach postępowań prowadzonych na podstawie Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora danych dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania.

Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani , iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

Pana/Pani dane nie będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (profilowaniu), polegającemu na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy, tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

Administrator nie będzie przetwarzać danych osobowych w innym celu niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane na podstawie przepisów prawa.

Pani/Pana dane nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.

 

Podpisała
Anna Sawicka
Dyrektor Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Białymstoku