Procedury współpracy PPPP ze szkołami i placówkami

1.Wizyty pracowników na terenie szkół i placówek:

– Każdy pracownik poradni ma przydzielone placówki, którymi się opiekuje,
– Wykaz pracowników i podległych im placówek znajduje się na stronie internetowej poradni,
– Pracownicy na początku każdego roku szkolnego odwiedzają podległe placówki w celu: przedstawienia aktualnej oferty poradni, zbadania losów dzieci objętych opieką poradni, uzyskania informacji o potrzebach placówek,
– Terminy wizyt pracowników poradni w szkołach i placówkach ustalane są z dyrektorem szkoły lub placówki, pedagogiem lub psychologiem,
– Dyrektor, pedagog lub psycholog szkoły i placówki informuje pozostałych nauczycieli o możliwości spotkania z pracownikiem poradni odwiedzającym placówkę w zapowiedzianym wcześniej terminie oraz przygotowuje do wglądu opinie dostarczone przez rodzica.

2. Udzielenie informacji o uczniu:

– Informacji dotyczących realizacji zaleceń zawartych w opiniach/orzeczeniach udziela pracownikowi poradni dyrektor lub pedagog/psycholog szkolny, a także wychowawca, ewentualnie nauczyciel przedmiotowy,
– Pracownicy szkoły mogą się kontaktować z pracownikami poradni poprzez: rozmowę telefoniczną, spotkania na terenie szkoły lub indywidualne konsultacje w ustalonych terminach (podanych również na stronie internetowej),
– Nauczyciel po zapoznaniu się z opinią/orzeczeniem ucznia może skontaktować się z osobami badającymi dziecko (nazwiska wyszczególnione są na opiniach i orzeczeniach),
– Pracownicy poradni udzielają informacji jedynie o uczniach, których opinie/orzeczenia zostały dostarczone do szkoły,
– Na wniosek rodzica nauczyciel lub wychowawca sporządza opinię o funkcjonowaniu dziecka w szkole. W przypadku ucznia zdolnego, dyrektor szkoły po otrzymaniu wniosku od rodzica i indywidualnego programu nauki od wychowawcy ucznia, występuje do poradni o wydanie opinii w sprawie podjęcia przez ucznia indywidualnego programu lub toku nauki dołączając kserokopie opinii wychowawcy i indywidualnego programu ucznia. Opinia jest dostarczana do poradni przez nauczyciela lub za pośrednictwem rodzica,
– Podczas badań diagnostycznych dzieci przebywających w placówkach opiekuńczych niezbędna jest obecność wychowawcy zorientowanego w sytuacji dziecka.

3. Korzystanie z oferty poradni:

– Na początku każdego roku szkolnego aktualizowany jest terminarz badań, który dostarczany jest do placówek i dostępny na stronie internetowej. Stosowanie się do terminarza usprawnia przebieg procesu diagnostycznego, dlatego ważne jest, aby rodzice mogli się z nim zapoznać na terenie szkoły,
– Pod koniec roku szkolnego, szkoły i placówki mają możliwość zgłaszania potrzeb w zakresie oddziaływań psychoedukacyjnych na kolejny rok,
– Na początku każdego roku szkolnego uaktualniana jest oferta psychoedukacyjna zawierająca propozycje dla uczniów, rodziców i nauczycieli, która dostarczana jest do szkół i placówek oraz dostępna na stronie internetowej,
– W sprawie zapotrzebowania na wybraną formę działań należy kontaktować się z osobą prowadzącą zajęcia wskazaną w ofercie, przynajmniej na miesiąc przed planowaną realizacją. Zapotrzebowanie może zgłaszać każda zainteresowana osoba w formie telefonicznej lub pisemnej,
– Poradnia nie wystawia pisemnych potwierdzeń realizacji własnych statutowych zadań na terenie placówek. Potwierdzenie współpracy może dotyczyć jedynie współrealizowania projektów, programów profilaktycznych i innych zadań realizowanych wspólnie,
– Pracownik poradni podpisuje listę obecności nauczycieli uczestniczących w prowadzonym przez niego spotkaniu,
– W przypadku zajęć integracyjnych dla klas I gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych zapotrzebowanie na szkolenie wychowawców należy zgłaszać przed rozpoczęciem roku szkolnego,
– Po przeprowadzonych w klasie zajęciach z uczniami wychowawcy wpisują w dzienniku temat zajęć oraz nazwisko prowadzącego.Deklaracja w sprawie dostępności
Oświadczenie sporządzono dnia 2022.03.10. Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia 2022.03.10. Deklarację sporzadzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. Raport zamieszczamy poniżej.
Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego


Inspektor Ochrony Danych

Marek Falkowski

K L A U Z U L A   I N F O R M A C Y J N A

Podstawa prawna: art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE Nr 119)

I. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowa Poradnia Psychologiczno- Pedagogicznej w Białymstoku,

ul. Słonimska 15/1, 15-028 Białystok, kontakt z Administratorem możliwy jest w następujący sposób:

1) telefonicznie: 85 741 62 35

2) pisemnie na adres siedziby Administratora.

II. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:

1) adres poczty elektronicznej: m.falkowski@st.bialystok.wrotapodlasia.pl

2) nr telefonu 85 740-39-97,

3) pisemnie na adres siedziby Administratora.

III. CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH I PODSTAWA PRAWNA.

1. Pani / Pana dane osobowe przetwarzane są w celu udzielania psychoedukacyjnej pomocy psychologicznej, pedagogicznej oraz logopedycznej; poradnia realizuje swoje zadania poprzez prowadzenie diagnozy, terapii, doradztwa, profilaktyki. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne.

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. „a”, „c” – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w związku z Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.

IV. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.

V. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTW TRZECICH – poza Europejski Obszar Gospodarczy lub organizacji międzynarodowej.

Dane osobowe nie będą przekazane do państwa trzeciego – poza Europejski Obszar Gospodarczy

VI. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH.

Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt.

VII. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ:

1. Dostęp do danych.

Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych (w tym uzyskania kopii tych danych), prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

2. Prawo do usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym).

Ma Pani/Pan prawo do żądania usunięcia danych, w przypadku, gdy:

– dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane;

– nie ma podstawy prawnej do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;

– wniosła Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania;

– Pani/Pana dane przetwarzane są niezgodnie z prawem;

– Pani/Pana dane muszą być usunięte, by wywiązać się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa.

3. Prawo do wycofania zgody.

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, ma Pani/Pana prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

4. Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

– zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją;

– dane przetwarzane są w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi, z wyjątkiem sytuacji, w której Administrator wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzanie danych osobowych, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

5. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych1, gdy przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana naruszałoby przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.

VIII. INFORMACJA O WYMOGU DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH ORAZ KONSEKWENCJACH NIEPODANIA DANYCH OSOBOWYCH.

Przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podanie przez Panią/Pana jest obowiązkowe. Niepodanie danych osobowych uniemożliwi załatwienia sprawy.

IX. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, PROFILOWANIE.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Podpisał
Dyrektor Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej
w Białymstoku

_____________________________________________________

1 Ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, infolinia telefoniczna: 606-950-000