Pracownicy

Pracownicy Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Białymstoku

 1. Nazwisko: Sawicka Imię (imiona) Anna Małgorzata
 2. Funkcja: dyrektor
 3. Specjalność: logopedia, neurologopedia, surdopedagogika, oligofrenopedagogika
 4. Uprawnienia do prowadzenia:
 • terapii pedagogicznej,
 • pracy z dzieckiem z dysfunkcją narządu słuchu i niepełnosprawnością umysłową,
 • warsztatów dla rodziców i nauczycieli „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”,
 • treningu słuchowego metodą Warnke’go,
 • Treningu Zastępowania Agresji,
 • trening uwagi słuchowej A. A. Tomatisa.
 1. Główne obszary działania:
 • diagnoza logopedyczna,
 • terapia logopedyczna,
 • terapia pedagogiczna,
 • trening uwagi słuchowej A. A. Tomatisa
 • trening słuchowy.

Członek Polskiego Towarzystwa Logopedycznego oddz. w Białymstoku.


 1. Nazwisko: Kulmacz Imię (imiona) Agnieszka
 2. Specjalność: psycholog, psychoterapeuta, socjoterapeuta
 3. Uprawnienia do prowadzenia:
 • diagnozy psychologicznej,
 • warsztatów „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” (część I i III),
 • socjoterapii,
 • psychoterapii,
 • zajęć psychoedukacyjnych dla dzieci, rodziców i nauczycieli.
 1. Główne obszary działania:
 • diagnoza trudności szkolnych, emocjonalnych i wychowawczych,
 • wspomaganie rodziców w ich działaniach wychowawczych (pomoc indywidualna i zajęcia grupowe),
 • interwencja kryzysowa,
 • psychoedukacja dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli,
 • indywidualne wsparcie dzieci i młodzieży, w tym psychoterapia indywidualna.

 1. Nazwisko: Wilczyńska Imię (imiona) Anna
 2. Specjalność: pedagog, tyflopedagog, socjoterapeuta, terapeuta pedagogiczny, oligofrenopedagog
 3. Uprawnienia do prowadzenia:
 • socjoterapii,
 • terapii pedagogicznej,
 • sensoplastyki,
 • warsztatów z rodzicami i nauczycielami „Szkoła dla rodziców i wychowawców”,
 • wczesne wspomaganie rozwoju dziecka,
 • trening uwagi słuchowej A. A. Tomatisa,
 • terapia EEG Biofeedback,
 • terapia ręki,
 • Trening Zastępowania Agresji.
 1. Główne obszary działania:
 • diagnoza pedagogiczna,
 • terapia pedagogiczna,
 • poradnictwo w zakresie trudności szkolnych,
 • przesiewowe badania słuchu, wzroku oraz w kierunku centralnego przetwarzania słuchowego,
 • zajęcia socjoterapeutyczne,
 • psychoedukacja dzieci, młodzieży, dorosłych,
 • zajęcia z sensoplastyki,
 • trening uwagi słuchowej A. A. Tomatisa,
 • ustalanie wskazówek do pracy indywidualnej z dziećmi i młodzieżą.

Członek Stowarzyszenia Zespołu Williamsa.


 1. Nazwisko: Ostrowiecka Imię (imiona) Maria Małgorzata
 2. Specjalność: neurologopeda, logopeda, filologia polska
 3. Uprawnienia do prowadzenia:
 • zajęć z wykorzystaniem metody kinezjologii edukacyjnej, ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne, dogoterapii, elementów Metody Krakowskiej,
 • treningu umiejętności wychowawczych w ramach „Szkoły dla Rodziców i Wychowawców” cz. I, „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały? Jak mówić, żeby dzieci do nas mówiły? Oraz cz. II „Rodzeństwo bez rywalizacji”,
 • terapii dla dzieci z zaburzeniami rozwojowymi, neurologicznymi, niedokształceniem mowy o typie afazji, afazją, autyzmem, niepełnosprawnością intelektualną, specyficznymi zaburzeniami językowymi, zaburzeniami płynności mówienia, jąkaniem,
 • zajęć wprowadzających i wykorzystujących komunikację alternatywną jako wspierającą rozwój mowy (Makaton, PECS),
 • warsztatów/programów dla dzieci nieśmiałych,
 • trening uwagi słuchowej A. A. Tomatisa,
 • terapii biofeedback.
 1. Główne obszary działania:
 • diagnoza logopedyczna – KOLD, KORP, TRJ,
 • terapia logopedyczna,
 • psychoedukacja dzieci i dorosłych,
 • trening uwagi słuchowej A. A. Tomatisa,
 • wczesna interwencja logopedyczna.

 1. Nazwisko: Pułaska Imię (imiona) Katarzyna
 2. Specjalność: pedagog, oligofrenopedagog, terapeuta pedagogiczny
 3. Uprawnienia do prowadzenia:
 • terapii pedagogicznej,
 • Treningu Zastępowania Agresji,
 • warsztatów dla nauczycieli i rodziców „Szkoła dla rodziców i wychowawców”,
 • warsztatów dla Dobrych Rodziców,
 • zajęć metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne,
 • zajęć z Terapii Ręki,
 • zajęć z logorytmiki.
 1. Główne obszary działania:
 • diagnoza pedagogiczna,
 • terapia pedagogiczna,
 • terapia umiejętności matematycznych,
 • diagnoza trudności szkolnych i wychowawczych,
 • ustalanie wskazówek do pracy indywidualnej z dziećmi i młodzieżą,
 • wspomaganie nauczycieli w pracy z uczniem z ryzyka dysleksji i z dysleksją,
 • psychoedukacja i warsztaty dla dzieci, młodzieży i dorosłych,
 • poradnictwo w zakresie trudności szkolnych i wychowawczych.

Członek Polskiego Towarzystwa Dysleksji oddział w Białymstoku.


 1. Nazwisko: Wysocka-Rutkowska Imię (imiona) Edyta
 2. Specjalność: pedagog
 3. Uprawnienia do prowadzenia:
 • diagnozy pedagogicznej,
 • terapii pedagogicznej,
 • diagnozy i terapii integracji sensorycznej,
 • socjoterapii,
 • doradztwa zawodowego,
 • Treningu Zastępowania Agresji,
 • Treningu Umiejętności Społecznych,
 • trening uwagi słuchowej A. A. Tomatisa,
 • warsztatów dla nauczycieli i rodziców „Szkoła dla rodziców i wychowawców”.
 1. Główne obszary działania:
 • diagnoza pedagogiczna,
 • diagnoza trudności szkolnych i wychowawczych,
 • poradnictwo w zakresie trudności szkolnych i wychowawczych,
 • wspomaganie nauczycieli w pracy z uczniem z ryzyka dysleksji i z dysleksją,
 • diagnoza i terapia integracji sensorycznej,
 • ustalanie wskazówek do indywidualnej pracy z dziećmi i młodzieżą,
 • psychoedukacja i warsztaty dla dzieci, młodzieży i dorosłych,
 • trening uwagi słuchowej A. A. Tomatisa,
 • orientacja zawodowa uczniów.

 1. Nazwisko: Cichocki Imię (imiona) Piotr Marcin
 2. Specjalność: psycholog, psychoterapeuta, doradca zawodowy
 3. Uprawnienia do prowadzenia:
 • diagnozy psychologicznej,
 • warsztatów dla nauczycieli i rodziców „Szkoła dla rodziców i wychowawców”,
 • diagnozy trudności szkolnych, emocjonalnych, wychowawczych.
 1. Główne obszary działania:
 • diagnoza psychologiczna,
 • psychoedukacja dzieci, młodzieży, dorosłych,
 • psychoterapia rodzin,
 • doradztwo zawodowe,
 • wsparcie emocjonalne,
 • interwencja kryzysowa.

Członek Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.


 1. Nazwisko: Hapunik Imię (imiona) Dariusz
 2. Specjalność: psycholog
 3. Uprawnienia do prowadzenia:
 • diagnozy psychologicznej,
 • neurofeedbacku I, II i III stopnia.
 1. Główne obszary działania:
 • diagnoza psychologiczna,
 • trening neurofeedbacku,
 • psychoedukacja dzieci, młodzieży, dorosłych,
 • poradnictwo indywidualne.

 1. Nazwisko: Święcicki Imię (imiona) Andrzej
 2. Specjalność: psycholog, socjoterapeuta, terapeuta SI
 1. Uprawnienia do prowadzenia:
 • diagnozy psychologicznej,
 • socjoterapii,
 • BIOFEEDBACK Iº i II º,
 • pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna,
 • terapeuta integracji sensorycznej,
 • zajęć psychoedukacyjnych dla dzieci, rodziców i nauczycieli.
 1. Główne obszary działania:
 • diagnoza psychologiczna, diagnoza trudności szkolnych, emocjonalnych i wychowawczych,
 • diagnoza i terapia SI,
 • prowadzenie terapii biofeedback,
 • socjoterapia,
 • wspomaganie rodziców w ich działaniach wychowawczych (pomoc indywidualna),
 • interwencja kryzysowa,
 • psychoedukacja dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli.

 1. Nazwisko: Malarek Imię (imiona) Izabela
 1. Specjalność: psycholog, psychoterapeuta, oligofrenopedagog
 1. Uprawnienia do prowadzenia:
 • diagnozy psychologicznej, psychoterapii dzieci, młodzieży, rodzin,
 • zajęć psychoedukacyjnych dla dzieci, rodziców i nauczycieli.
 1. Główne obszary działania:
 • diagnoza psychologiczna, diagnoza trudności szkolnych, emocjonalnych i wychowawczych,
 • wspomaganie rodziców w ich działaniach wychowawczych (pomoc indywidualna),
 • interwencja kryzysowa,
 • psychoedukacja dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli, psychoterapii.

 1. Nazwisko: Złotorzyńska Imię (imiona) Krzysztofa
 2. Specjalność: neurologopeda, surdologopeda, logopeda, pedagog wczesnoszkolny
 3. Uprawnienia do prowadzenia:
 • diagnozy logopedycznej,
 • terapii logopedycznej,
 • zajęć psychoedukacyjnych dla dzieci, rodziców i nauczycieli.
 1. Główne obszary działania:
 • diagnoza logopedyczna,
 • terapia logopedyczna,
 • Trening Umiejętności Społecznych,
 • psychoedukacja dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli,
 • terapia karmienia (niemowlęta),
 • terapia wybiórczości pokarmowej (dzieci żłobkowe, przedszkolne
  i starsze).
 • terapia ręki
 • terapia Warnkego
 • terapia jąkania
 • zajęcia Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne

Deklaracja w sprawie dostępności
Oświadczenie sporządzono dnia 2022.03.10. Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia 2022.03.10. Deklarację sporzadzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. Raport zamieszczamy poniżej.
Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego


Inspektor Ochrony Danych

Marek Falkowski

kontakt: pppp@iod.podlasie.pl

 

K L A U Z U L A   I N F O R M A C Y J N A

Podstawa prawna: art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE Nr 119)

I. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowa Poradnia Psychologiczno- Pedagogicznej w Białymstoku,

ul. Słonimska 15/1, 15-028 Białystok, kontakt z Administratorem możliwy jest w następujący sposób:

1) telefonicznie: 85 741 62 35

2) pisemnie na adres siedziby Administratora.

II. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:

1) adres poczty elektronicznej: m.falkowski@st.bialystok.wrotapodlasia.pl

2) nr telefonu 85 740-39-97,

3) pisemnie na adres siedziby Administratora.

III. CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH I PODSTAWA PRAWNA.

1. Pani / Pana dane osobowe przetwarzane są w celu udzielania psychoedukacyjnej pomocy psychologicznej, pedagogicznej oraz logopedycznej; poradnia realizuje swoje zadania poprzez prowadzenie diagnozy, terapii, doradztwa, profilaktyki. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne.

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. „a”, „c” – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w związku z Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.

IV. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.

V. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTW TRZECICH – poza Europejski Obszar Gospodarczy lub organizacji międzynarodowej.

Dane osobowe nie będą przekazane do państwa trzeciego – poza Europejski Obszar Gospodarczy

VI. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH.

Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt.

VII. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ:

1. Dostęp do danych.

Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych (w tym uzyskania kopii tych danych), prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

2. Prawo do usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym).

Ma Pani/Pan prawo do żądania usunięcia danych, w przypadku, gdy:

– dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane;

– nie ma podstawy prawnej do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;

– wniosła Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania;

– Pani/Pana dane przetwarzane są niezgodnie z prawem;

– Pani/Pana dane muszą być usunięte, by wywiązać się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa.

3. Prawo do wycofania zgody.

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, ma Pani/Pana prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

4. Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

– zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją;

– dane przetwarzane są w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi, z wyjątkiem sytuacji, w której Administrator wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzanie danych osobowych, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

5. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych1, gdy przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana naruszałoby przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.

VIII. INFORMACJA O WYMOGU DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH ORAZ KONSEKWENCJACH NIEPODANIA DANYCH OSOBOWYCH.

Przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podanie przez Panią/Pana jest obowiązkowe. Niepodanie danych osobowych uniemożliwi załatwienia sprawy.

IX. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, PROFILOWANIE.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Podpisała
Anna Sawicka
Dyrektor Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej
w Białymstoku

_____________________________________________________

1 Ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, infolinia telefoniczna: 606-950-000