Pracownicy

Pracownicy Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Białymstoku

 1. Nazwisko: Sawicka Imię (imiona) Anna Małgorzata
 2. Funkcja: dyrektor
 3. Specjalność: logopedia, neurologopedia, surdopedagogika, oligofrenopedagogika
 4. Uprawnienia do prowadzenia:
 • terapii pedagogicznej,
 • pracy z dzieckiem z dysfunkcją narządu słuchu i niepełnosprawnością umysłową,
 • warsztatów dla rodziców i nauczycieli „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”,
 • treningu słuchowego metodą Warnke’go,
 • Treningu Zastępowania Agresji,
 • trening uwagi słuchowej A. A. Tomatisa.
 1. Główne obszary działania:
 • diagnoza logopedyczna,
 • terapia logopedyczna,
 • terapia pedagogiczna,
 • trening uwagi słuchowej A. A. Tomatisa
 • trening słuchowy.

Członek Polskiego Towarzystwa Logopedycznego oddz. w Białymstoku.


 1. Nazwisko: Kulmacz Imię (imiona) Agnieszka
 2. Specjalność: psycholog, psychoterapeuta, socjoterapeuta
 3. Uprawnienia do prowadzenia:
 • diagnozy psychologicznej,
 • warsztatów „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” (część I i III),
 • socjoterapii,
 • psychoterapii,
 • zajęć psychoedukacyjnych dla dzieci, rodziców i nauczycieli.
 1. Główne obszary działania:
 • diagnoza trudności szkolnych, emocjonalnych i wychowawczych,
 • wspomaganie rodziców w ich działaniach wychowawczych (pomoc indywidualna i zajęcia grupowe),
 • interwencja kryzysowa,
 • psychoedukacja dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli,
 • indywidualne wsparcie dzieci i młodzieży, w tym psychoterapia indywidualna.

 1. Nazwisko: Wilczyńska Imię (imiona) Anna
 2. Specjalność: pedagog, tyflopedagog, socjoterapeuta, terapeuta pedagogiczny
 3. Uprawnienia do prowadzenia:
 • socjoterapii,
 • terapii pedagogicznej,
 • sensoplastyki,
 • warsztatów z rodzicami i nauczycielami „Szkoła dla rodziców i wychowawców”,
 • wczesne wspomaganie rozwoju dziecka,
 • trening uwagi słuchowej A. A. Tomatisa,
 • Trening Zastępowania Agresji.
 1. Główne obszary działania:
 • diagnoza pedagogiczna,
 • terapia pedagogiczna,
 • poradnictwo w zakresie trudności szkolnych,
 • przesiewowe badania słuchu, wzroku oraz kierunki centralnego przetwarzania słuchowego,
 • zajęcia socjoterapeutyczne,
 • psychoedukacja dzieci, młodzieży, dorosłych,
 • zajęcia z sensoplastyki,
 • trening uwagi słuchowej A. A. Tomatisa,
 • ustalanie wskazówek do pracy indywidualnej z dziećmi i młodzieżą.

Członek Stowarzyszenia Zespołu Williamsa.


 1. Nazwisko: Ostrowiecka Imię (imiona) Maria Małgorzata
 2. Specjalność: neurologopeda, logopeda, filologia polska
 3. Uprawnienia do prowadzenia:
 • zajęć z wykorzystaniem metody kinezjologii edukacyjnej, ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne, dogoterapii, elementów Metody Krakowskiej,
 • treningu umiejętności wychowawczych w ramach „Szkoły dla Rodziców i Wychowawców” cz. I, „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały? Jak mówić, żeby dzieci do nas mówiły? Oraz cz. II „Rodzeństwo bez rywalizacji”,
 • terapii dla dzieci z zaburzeniami rozwojowymi, neurologicznymi, niedokształceniem mowy o typie afazji, afazją, autyzmem, niepełnosprawnością intelektualną, specyficznymi zaburzeniami językowymi, zaburzeniami płynności mówienia, jąkaniem,
 • zajęć wprowadzających i wykorzystujących komunikację alternatywną jako wspierającą rozwój mowy (Makaton, PECS),
 • warsztatów/programów dla dzieci nieśmiałych,
 • trening uwagi słuchowej A. A. Tomatisa,
 • terapii biofeedback.
 1. Główne obszary działania:
 • diagnoza logopedyczna – KOLD, KORP, TRJ,
 • terapia logopedyczna,
 • psychoedukacja dzieci i dorosłych,
 • trening uwagi słuchowej A. A. Tomatisa,
 • wczesna interwencja logopedyczna.

 1. Nazwisko: Pułaska Imię (imiona) Katarzyna
 2. Specjalność: pedagog, oligofrenopedagog, terapeuta pedagogiczny
 3. Uprawnienia do prowadzenia:
 • terapii pedagogicznej,
 • Treningu Zastępowania Agresji,
 • warsztatów dla nauczycieli i rodziców „Szkoła dla rodziców i wychowawców”,
 • warsztatów dla Dobrych Rodziców,
 • zajęć metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne,
 • zajęć z Terapii Ręki,
 • zajęć z logorytmiki.
 1. Główne obszary działania:
 • diagnoza pedagogiczna,
 • terapia pedagogiczna,
 • terapia umiejętności matematycznych,
 • diagnoza trudności szkolnych i wychowawczych,
 • ustalanie wskazówek do pracy indywidualnej z dziećmi i młodzieżą,
 • wspomaganie nauczycieli w pracy z uczniem z ryzyka dysleksji i z dysleksją,
 • psychoedukacja i warsztaty dla dzieci, młodzieży i dorosłych,
 • poradnictwo w zakresie trudności szkolnych i wychowawczych.

Członek Polskiego Towarzystwa Dysleksji oddział w Białymstoku.


 1. Nazwisko: Wysocka-Rutkowska Imię (imiona) Edyta
 2. Specjalność: pedagog
 3. Uprawnienia do prowadzenia:
 • diagnozy pedagogicznej,
 • terapii pedagogicznej,
 • diagnozy i terapii integracji sensorycznej,
 • socjoterapii,
 • doradztwa zawodowego,
 • Treningu Zastępowania Agresji,
 • Treningu Umiejętności Społecznych,
 • trening uwagi słuchowej A. A. Tomatisa,
 • warsztatów dla nauczycieli i rodziców „Szkoła dla rodziców i wychowawców”.
 1. Główne obszary działania:
 • diagnoza pedagogiczna,
 • diagnoza trudności szkolnych i wychowawczych,
 • poradnictwo w zakresie trudności szkolnych i wychowawczych,
 • wspomaganie nauczycieli w pracy z uczniem z ryzyka dysleksji i z dysleksją,
 • diagnoza i terapia integracji sensorycznej,
 • ustalanie wskazówek do indywidualnej pracy z dziećmi i młodzieżą,
 • psychoedukacja i warsztaty dla dzieci, młodzieży i dorosłych,
 • trening uwagi słuchowej A. A. Tomatisa,
 • orientacja zawodowa uczniów.

 1. Nazwisko: Szwarc Imię (imiona) Anna
 2. Specjalność: psycholog
 3. Uprawnienia do prowadzenia:
 • rehabilitacji dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi,
 • Treningu Umiejętności Społecznych,
 • terapii ręki I i II stopnia,
 • zajęć metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne,
 • trening uwagi słuchowej A. A. Tomatisa,
 • interwencji kryzysowej.
 1. Główne obszary działania:
 • diagnoza psychologiczna,
 • rehabilitacja dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi,
 • terapia ręki,
 • poradnictwo indywidualne,
 • wsparcie emocjonalne,
 • trening uwagi słuchowej A. A. Tomatisa,
 • psychoedukacja dzieci, młodzieży, rodziców, nauczycieli.

 1. Nazwisko: Cichocki Imię (imiona) Piotr Marcin
 2. Specjalność: psycholog, psychoterapeuta, doradca zawodowy
 3. Uprawnienia do prowadzenia:
 • diagnozy psychologicznej,
 • warsztatów dla nauczycieli i rodziców „Szkoła dla rodziców i wychowawców”,
 • diagnozy trudności szkolnych, emocjonalnych, wychowawczych.
 1. Główne obszary działania:
 • diagnoza psychologiczna,
 • psychoedukacja dzieci, młodzieży, dorosłych,
 • psychoterapia rodzin,
 • doradztwo zawodowe,
 • wsparcie emocjonalne,
 • interwencja kryzysowa.

Członek Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.


 1. Nazwisko: Hapunik Imię (imiona) Dariusz
 2. Specjalność: psycholog
 3. Uprawnienia do prowadzenia:
 • diagnozy psychologicznej,
 • neurofeedbacku I, II i III stopnia.
 1. Główne obszary działania:
 • diagnoza psychologiczna,
 • trening neurofeedbacku,
 • psychoedukacja dzieci, młodzieży, dorosłych,
 • poradnictwo indywidualne.

 1. Nazwisko: Święcicki Imię (imiona) Andrzej
 2. Specjalność: psycholog, socjoterapeuta, terapeuta SI
 1. Uprawnienia do prowadzenia:
 • diagnozy psychologicznej,
 • socjoterapii,
 • BIOFEEDBACK Iº i II º,
 • pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna,
 • terapeuta integracji sensorycznej,
 • zajęć psychoedukacyjnych dla dzieci, rodziców i nauczycieli.
 1. Główne obszary działania:
 • diagnoza psychologiczna, diagnoza trudności szkolnych, emocjonalnych i wychowawczych,
 • diagnoza i terapia SI,
 • prowadzenie terapii biofeedback,
 • socjoterapia,
 • wspomaganie rodziców w ich działaniach wychowawczych (pomoc indywidualna),
 • interwencja kryzysowa,
 • psychoedukacja dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli.

 1. Nazwisko: Malarek Imię (imiona) Izabela
 1. Specjalność: psycholog, psychoterapeuta, oligofrenopedagog
 1. Uprawnienia do prowadzenia:
 • diagnozy psychologicznej, psychoterapii dzieci, młodzieży, rodzin,
 • zajęć psychoedukacyjnych dla dzieci, rodziców i nauczycieli.
 1. Główne obszary działania:
 • diagnoza psychologiczna, diagnoza trudności szkolnych, emocjonalnych i wychowawczych,
 • wspomaganie rodziców w ich działaniach wychowawczych (pomoc indywidualna),
 • interwencja kryzysowa,
 • psychoedukacja dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli, psychoterapii.

 1. Nazwisko: Szeszel Imię (imiona) Małgorzata
 2. Specjalność: pedagog, logopeda, oligofrenopedagog
 3. Uprawnienia do prowadzenia:
 • diagnozy pedagogicznej,
 • diagnozy logopedycznej,
 • terapii logopedycznej,
 • zajęć psychoedukacyjnych dla dzieci, rodziców i nauczycieli,
 • trening uwagi słuchowej A.A. Tomatisa,
 • terapia taktylna
  1. Główne obszary działania:
 • diagnoza pedagogiczna,
 • diagnoza logopedyczna,
 • terapia logopedyczna,
 • trening uwagi słuchowej A. A. Tomatisa
 • psychoedukacja dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli,
 • terapia taktylna,
 • komunikacja AAC (komunikacja alternatywna),
 • diagnoza i terapia dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju.

 1. Nazwisko: Jaźwińska-Chren Imię (imiona) Anna
 2. Specjalność: neurologopeda, logopeda
 3. Uprawnienia do prowadzenia:
 • diagnozy logopedycznej,
 • terapii logopedycznej,
 • zajęć psychoedukacyjnych dla dzieci, rodziców i nauczycieli.
 1. Główne obszary działania:
 • diagnoza logopedyczna,
 • terapia logopedyczna,
 • Trening Umiejętności Społecznych,
 • psychoedukacja dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli,
 • terapia karmienia (niemowlęta),
 • terapia wybiórczości pokarmowej (dzieci żłobkowe, przedszkolne
  i starsze).

Inspektor Ochrony Danych

Marek Falkowski

kontakt: pppp@iod.podlasie.pl