Pracownicy

1. Nazwisko: Sawicka
Imię (imiona) : Anna Małgorzata
2. Funkcja: dyrektor
3. Specjalność: logopedia, neurologopedia, surdopedagogika, oligofrenopedagogika
4. Uprawnienia do prowadzenia:
• Terapii pedagogicznej;
• Pracy z dzieckiem z dysfunkcją narządu słuchu i niepełnosprawnością umysłową;
• Warsztatów dla rodziców i nauczycieli „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”;
• Treningu słuchowego metodą Warnke’go;
• Treningu Zastępowania Agresji.
5. Główne obszary działania:
• Diagnoza logopedyczna;
• Terapia logopedyczna;
• Terapia pedagogiczna;
Członek Polskiego Towarzystwa Logopedycznego oddz. w Białymstoku.

1. Nazwisko: Kulmacz
Imię (imiona): Agnieszka
2. Specjalność – psychologia
3. Uprawnienia do prowadzenia:
• warsztatów dla nauczycieli i rodziców „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”;
• Treningu Zastępowania Agresji;
• Socjoterapii;
• Psychoterapii.
4. Główne obszary działania:
• Diagnoza trudności szkolnych, emocjonalnych i wychowawczych, pomoc indywidualna;
• Orientacja zawodowa młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej;
• Interwencja kryzysowa;
• Socjoterapia;
• Profilaktyka zachowań ryzykownych;
• Psychoterapia indywidualna;
• Psychoedukacja dzieci, młodzieży, dorosłych.

1. Nazwisko: Puchalska – Gawron
Imię ( imiona): Katarzyna
2. Specjalność – psychologia
3. Uprawnienia do prowadzenia:
• Grup socjoterapeutycznych i edukacji twórczej;
• Pracy z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną umysłowo- oligofrenopedagog;
• Zajęć metodą Ruchu Rozwijającego bazującego na pracy Weroniki Sherbone;
• Warsztatów dla rodziców i nauczycieli „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”;
• Treningu Zastępowania Agresji.
4. Główne obszary działania:
• Diagnoza psychologiczna;
• Psychoedukacja dzieci, młodzieży i dorosłych;
• Psychologiczna terapia trudności emocjonalnych;
• Wyłanianie i wsparcie dzieci zdolnych;
• Trening umiejętności społecznych, relaksacji;
• Socjoterapia;
• Poradnictwo indywidualne;
• Wsparcie emocjonalne;
• Interwencja kryzysowa.
Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

1. Nazwisko: Waszkiewicz
Imię ( imiona): Aneta
2. Specjalność – psychologia, tyflopedagogika, socjoterapia
3. Uprawnienia do prowadzenia:
• Socjoterapii;
• Pracy z dziećmi i młodzieżą z dysfunkcją wzroku – tyflopedagog;
• Treningu Umiejętności Społecznych;
• Treningu Zastępowania Agresji;
• Warsztaty dla Dobrych Rodziców;
• Wspomaganie rozwoju i edukacja dzieci z autyzmem;
• Zajęć metodą Ruchu Rozwijającego bazującego na pracy Weroniki Sherbone.
4. Główne obszary działania:
• Diagnoza psychologiczna;
• Badania prognostyczne dzieci 5/6 letnich;
• Psychoedukacja dzieci, młodzieży, dorosłych;
• Socjoterapia;
• Warsztaty dla rodziców.
Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

1. Nazwisko: Predko
Imię ( imiona): Natalia
2. Specjalność – psychologia
3. Uprawnienia do prowadzenia:
• Diagnozy trudności szkolnych, emocjonalnych i wychowawczych;
• Psychoedukacji;
• Warsztatu dla Dobrych Rodziców.
3. Główne obszary działania:
• Diagnoza psychologiczna;
• Psychoedukacja dzieci, młodzieży, dorosłych;
• Wsparcie emocjonalne.
Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

1. Nazwisko: Święcicki
Imię ( imiona): Andrzej
2. Specjalność – psychologia, socjoterapia
3. Uprawnienia do prowadzenia:
• Diagnozy Psychologicznej
• Socjoterapii
3. Główne obszary działania:
• Diagnoza psychologiczna;
• Psychoedukacja dzieci, młodzieży, dorosłych;
• Zajęcia socjoterapeutyczne;
• Trening Umiejętności Społecznych.

 

1. Nazwisko: Pułaska
Imię ( imiona): Katarzyna
2. Specjalność – pedagogika, terapeuta
3. Główne obszary działania:
• Diagnoza pedagogiczna specyficznych trudności w uczeniu się;
• Poradnictwo w zakresie trudności szkolnych;
• Psychoedukacja dzieci, młodzieży, dorosłych.

 

1. Nazwisko: Wysocka – Rutkowska
Imię: Edyta
2. Specjalność: pedagogika, terapia pedagogiczna, doradztwo zawodowe, socjoterapia
3. Uprawnienia do prowadzenia:
– doradztwa zawodowego;
– terapii pedagogicznej;
– warsztatów dla nauczycieli i rodziców ,,Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”;
– zajęć socjoterapeutycznych;
– Treningu Zastępowania Agresji.
4. Główne obszary działania:
– diagnoza pedagogiczna;
– diagnoza trudności szkolnych i wychowawczych;
– ustalanie wskazówek do pracy indywidualnej z dziećmi i młodzieżą;
– wspomaganie nauczycieli w pracy z uczniem z ryzyka dysleksji i z dysleksją;
– psychoedukacja i warsztaty dla dzieci, młodzieży i dorosłych;
– poradnictwo w zakresie trudności szkolnych i wychowawczych;
– orientacja zawodowa młodzieży gimnazjalnej, ponadgimnazjalnej;
– doradztwo zawodowe;
– socjoterapia.
Członek Polskiego Towarzystwa Dysleksji oddział w Białymstoku
Członek Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych RP

1. Nazwisko: Wilczyńska
Imię ( imiona): Anna
2. Specjalność – pedagogika, tyflopedagogika, socjoterapia, terapia pedagogiczna
3. Uprawnienia do prowadzenia:
• Terapii pedagogicznej;
• Warsztatów z rodzicami i nauczycielami „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”;
• Socjoterapii;
• Treningu Zastępowania Agresji.
4. Główne obszary działania:
• Diagnoza pedagogiczna;
• Terapia pedagogiczna;
• Poradnictwo w zakresie trudności szkolnych;
• Grupa wsparcia dla rodziców dzieci z dysleksją;
• Przesiewowe badania słuchu, wzroku oraz w kierunku centralnego przetwarzania słuchowego;
• Zajęcia socjoterapeutyczne;
• Psychoedukacja dzieci, młodzieży, dorosłych;
• Ustalanie wskazówek do pracy indywidualnej z dziećmi i młodzieżą.

1. Nazwisko: Ostrowiecka
Imię ( imiona): Maria Małgorzata
2. Specjalność: neurologopedia, filologia polska
3. Uprawnienia do prowadzenia:
• Warsztatów z młodzieżą – programu „Lider XXI wieku”;
• Zajęć z kinezjologii edukacyjnej;
• Treningu twórczego myślenia;
• Warsztatów z rodzicami i nauczycielami „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” cz. I i II;
• Dogoterapii.
3. Główne obszary działania:
• Terapia logopedyczna;
• Psychoedukacja dzieci, młodzieży, dorosłych.

1. Nazwisko: Prus
Imię ( imiona): Elżbieta Jolanta
2. Specjalność – logopedia, filologia polska, bibliotekarstwo, socjoterapia
3. Uprawnienia do prowadzenia:
• Diagnozy logopedycznej;
• Warsztatów dla rodziców i nauczycieli „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” cz. I, II, III;
• Treningu Zastępowania Agresji;
• Socjoterapii.
3. Główne obszary działania:
• Diagnoza logopedyczna;
• Terapia logopedyczna;
• Trening ortograficzno-stylistyczny;
• Warsztaty dla rodziców i nauczycieli „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”;
• Socjoterapia;
• Trening Zastępowania Agresji.

1. Nazwisko: Mocarska
Imię ( imiona): Emilia
2. Funkcja – kierownik kancelarii
specjalność – administracja, menadżer III sektora

Pierwszy kontakt z rodzicami, przyjmowanie zgłoszeń na badania, rejestracja badanych.

###############

Inspektor Ochrony Danych

Marek Falkowski

kontakt: pppp@iod.podlasie.pl