Pracownicy

Informacja na stronę internetową Powiatowej Poradni Psychologicznej w Białymstoku

 1. Nazwisko: Sawicka Imię (imiona) Anna Małgorzata
 2. Funkcja: dyrektor
 3. Specjalność: logopedia, neurologopedia, surdopedagogika, oligofrenopedagogika
 4. Uprawnienia do prowadzenia:

–       terapii pedagogicznej,

–       pracy z dzieckiem z dysfunkcją narządu słuchu i niepełnosprawnością umysłową,

–       warsztatów dla rodziców i nauczycieli „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”,

–       treningu słuchowego metodą Warnke’go,

–       Treningu Zastępowania Agresji,

 1. Główne obszary działania:

–       diagnoza logopedyczna,

–       terapia logopedyczna,

–       terapia pedagogiczna,

–       trening słuchowy.

Członek Polskiego Towarzystwa Logopedycznego oddz. w Białymstoku.

 1. Nazwisko: Kulmacz Imię (imiona) Agnieszka
 2. Specjalność: psycholog, psychoterapeuta, socjoterapeuta
 3. Uprawnienia do prowadzenia:

–       diagnozy psychologicznej,

–       warsztatów „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” (część I i III),

–       socjoterapii,

–       psychoterapii,

–       zajęć psychoedukacyjnych dla dzieci, rodziców i nauczycieli.

 1. Główne obszary działania:

–       diagnoza trudności szkolnych, emocjonalnych i wychowawczych,

–       wspomaganie rodziców w ich działaniach wychowawczych (pomoc indywidualna i zajęcia grupowe),

–       interwencja kryzysowa,

–       psychoedukacja dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli,

–       indywidualne wsparcie dzieci i młodzieży, w tym psychoterapia indywidualna.

 1. Nazwisko: Wilczyńska Imię (imiona) Anna
 2. Specjalność: pedagogika, tyflopedagogika, socjoterapia, terapia pedagogiczna
 3. Uprawnienia do prowadzenia:

–       socjoterapii,

–       terapii pedagogicznej,

–       sensoplastyki,

–       warsztatów z rodzicami i nauczycielami „Szkoła dla rodziców i wychowawców”,

–       wczesne wspomaganie rozwoju dziecka,

–       Trening Zastępowania Agresji.

 1. Główne obszary działania:

–       diagnoza pedagogiczna,

–       terapia pedagogiczna,

–       poradnictwo w zakresie trudności szkolnych,

–       przesiewowe badania słuchu, wzroku oraz kierunki centralnego przetwarzania słuchowego,

–       zajęcia socjoterapeutyczne,

–       psychoedukacja dzieci, młodzieży, dorosłych,

–       zajęcia z sensoplastyki,

–       ustalanie wskazówek do pracy indywidualnej z dziećmi i młodzieżą.

Członek Stowarzyszenia Zespołu Williamsa

 1. Nazwisko: Ostrowiecka Imię (imiona) Maria
 2. Specjalność: neurologopedia, filologia polska
 3. Uprawnienia do prowadzenia:

–       zajęć z wykorzystaniem metody kinezjologii edukacyjnej, ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne, dogoterapii, elementów Metody Krakowskiej,

–       treningu umiejętności wychowawczych w ramach „Szkoły dla Rodziców i Wychowawców” cz. I, „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały? Jak mówić, żeby dzieci do nas mówiły? Oraz cz. II „Rodzeństwo bez rywalizacji”,

–       terapii dla dzieci z zaburzeniami rozwojowymi, neurologicznymi, niedokształceniem mowy o typie afazji, afazją, autyzmem, niepełnosprawnością intelektualną, specyficznymi zaburzeniami językowymi, zaburzeniami płynności mówienia, jąkaniem,

–       zajęć wprowadzających i wykorzystujących komunikację alternatywną jako wspierającą rozwój mowy (Makaton, PECS)

–       warsztatów / programów dla dzieci nieśmiałych

–       terapii biofeedback.

 1. Główne obszary działania:

–       diagnoza logopedyczna – KOLD, KORP, TRJ,

–       terapia logopedyczna,

–       psychoedukacja dzieci i dorosłych,

–       wczesna interwencja logopedyczna.

 1. Nazwisko: Pułaska Imię (imiona) Katarzyna
 2. Specjalność: pedagog, oligofrenopedagog, terapeuta pedagogiczny
 3. Uprawnienia do prowadzenia:

–       terapii pedagogicznej,

–       Treningu Zastępowania Agresji,

–       warsztatów dla nauczycieli i rodziców „Szkoła dla rodziców i wychowawców”,

–       warsztatów dla Dobrych Rodziców,

–       zajęć metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne,

–       zajęć z Terapii Ręki,

–       zajęć z logorytmiki.

 1. Główne obszary działania:

–       diagnoza pedagogiczna,

–       terapia pedagogiczna,

–       terapia umiejętności matematycznych,

–       diagnoza trudności szkolnych i wychowawczych,

–       ustalanie wskazówek do pracy indywidualnej z dziećmi i młodzieżą,

–       wspomaganie nauczycieli w pracy z uczniem z ryzyka dysleksji i z dysleksją,

–       psychoedukacja i warsztaty dla dzieci, młodzieży i dorosłych,

–       poradnictwo w zakresie trudności szkolnych i wychowawczych.

Członek Polskiego Towarzystwa Dysleksji oddział w Białymstoku.

 1. Nazwisko: Wysocka-Rutkowska Imię (imiona) Edyta
 2. Specjalność: pedagog
 3. Uprawnienia do prowadzenia:

–       diagnozy pedagogicznej,

–       terapii pedagogicznej,

–       diagnozy i terapii integracji sensorycznej,

–       socjoterapii,

–       doradztwa zawodowego,

–       Treningu Zastępowania Agresji,

–       Treningu Umiejętności Społecznych,

–       warsztatów dla nauczycieli i rodziców „Szkoła dla rodziców i wychowawców”.

 1. Główne obszary działania:

–       diagnoza pedagogiczna,

–       diagnoza trudności szkolnych i wychowawczych,

–       poradnictwo w zakresie trudności szkolnych i wychowawczych,

–       wspomaganie nauczycieli w pracy z uczniem z ryzyka dysleksji i z dysleksją,

–       diagnoza i terapia integracji sensorycznej,

–       ustalanie wskazówek do indywidualnej pracy z dziećmi i młodzieżą,

–       psychoedukacja i warsztaty dla dzieci, młodzieży i dorosłych,

–       orientacja zawodowa uczniów.

 1. Nazwisko: Szwarc Imię (imiona) Anna
 2. Specjalność: psycholog
 3. Uprawnienia do prowadzenia:

–       rehabilitacji dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi,

–       Treningu Umiejętności Społecznych,

–       terapii ręki I i II stopnia,

–       zajęć metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne.

–       interwencji kryzysowej,

 1. Główne obszary działania:

–       diagnoza psychologiczna,

–       rehabilitacja dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi,

–       terapia ręki,

–       poradnictwo indywidualne,

–       wsparcie emocjonalne,

–       psychoedukacja dzieci, młodzieży, rodziców, nauczycieli.

 1. Nazwisko: Cichocki Imię (imiona) Piotr
 2. Specjalność: psycholog, psychoterapeuta, doradca zawodowy
 3. Uprawnienia do prowadzenia:

–       diagnozy psychologicznej,

–       warsztatów dla nauczycieli i rodziców „Szkoła dla rodziców i wychowawców”,

–       diagnozy trudności szkolnych, emocjonalnych, wychowawczych,

–       psychoterapii.

 1. Główne obszary działania:

–       diagnoza psychologiczna,

–       psychoedukacja dzieci, młodzieży, dorosłych,

–       psychoterapia rodzin,

–       doradztwo zawodowe,

–       wsparcie emocjonalne,

–       interwencja kryzysowa.

Członek Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

 1. Nazwisko: Hapunik Imię (imiona) Dariusz
 2. Specjalność: psychologia
 3. Uprawnienia do prowadzenia:

–       diagnozy psychologicznej,

–       neurofeedbacku I, II i III stopnia.

 1. Główne obszary działania:

–       diagnoza psychologiczna,

–       trening neurofeedbacku,

–       psychoedukacja dzieci, młodzieży, dorosłych,

–       poradnictwo indywidualne.

###############

Inspektor Ochrony Danych

Marek Falkowski

kontakt: pppp@iod.podlasie.pl