Pracownicy

Informacja na stronę internetową Powiatowej Poradni Psychologicznej w Białymstoku

1. Nazwisko: Sawicka Imię (imiona) Anna Małgorzata
2. Funkcja: dyrektor
3. Specjalność: logopedia, neurologopedia, surdopedagogika, oligofrenopedagogika
4. Uprawnienia do prowadzenia:
– terapii pedagogicznej,
– pracy z dzieckiem z dysfunkcją narządu słuchu i niepełnosprawnością umysłową,
– warsztatów dla rodziców i nauczycieli „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”,
– treningu słuchowego metodą Warnke’go,
– Treningu Zastępowania Agresji,
5. Główne obszary działania:
– diagnoza logopedyczna,
– terapia logopedyczna,
– terapia pedagogiczna,
– trening słuchowy.
Członek Polskiego Towarzystwa Logopedycznego oddz. w Białymstoku.

1. Nazwisko: Kulmacz Imię (imiona) Agnieszka
2. Specjalność: psycholog, psychoterapeuta, socjoterapeuta
3. Uprawnienia do prowadzenia:
– diagnozy psychologicznej,
– warsztatów „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” (część I i III),
– socjoterapii,
– psychoterapii,
– zajęć psychoedukacyjnych dla dzieci, rodziców i nauczycieli.
4. Główne obszary działania:
– diagnoza trudności szkolnych, emocjonalnych i wychowawczych,
– wspomaganie rodziców w ich działaniach wychowawczych (pomoc indywidualna i zajęcia grupowe),
– interwencja kryzysowa,
– psychoedukacja dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli,
– indywidualne wsparcie dzieci i młodzieży, w tym psychoterapia indywidualna.

1. Nazwisko: Wilczyńska Imię (imiona) Anna
2. Specjalność: pedagogika, tyflopedagogika, socjoterapia, terapia pedagogiczna
3. Uprawnienia do prowadzenia:
– socjoterapii,
– terapii pedagogicznej,
– sensoplastyki,
– warsztatów z rodzicami i nauczycielami „Szkoła dla rodziców i wychowawców”,
– wczesne wspomaganie rozwoju dziecka,
– Trening Zastępowania Agresji.
4. Główne obszary działania:
– diagnoza pedagogiczna,
– terapia pedagogiczna,
– poradnictwo w zakresie trudności szkolnych,
– przesiewowe badania słuchu, wzroku oraz kierunki centralnego przetwarzania słuchowego,
– zajęcia socjoterapeutyczne,
– psychoedukacja dzieci, młodzieży, dorosłych,
– zajęcia z sensoplastyki,
– ustalanie wskazówek do pracy indywidualnej z dziećmi i młodzieżą.
Członek Stowarzyszenia Zespołu Williamsa

1. Nazwisko: Ostrowiecka Imię (imiona) Maria
2. Specjalność: neurologopedia, filologia polska
3. Uprawnienia do prowadzenia:
– zajęć z wykorzystaniem metody kinezjologii edukacyjnej, ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne, dogoterapii, elementów Metody Krakowskiej,
– treningu umiejętności wychowawczych w ramach „Szkoły dla Rodziców i Wychowawców” cz. I, „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały? Jak mówić, żeby dzieci do nas mówiły? Oraz cz. II „Rodzeństwo bez rywalizacji”,
– terapii dla dzieci z zaburzeniami rozwojowymi, neurologicznymi, niedokształceniem mowy o typie afazji, afazją, autyzmem, niepełnosprawnością intelektualną, specyficznymi zaburzeniami językowymi, zaburzeniami płynności mówienia, jąkaniem,
– zajęć wprowadzających i wykorzystujących komunikację alternatywną jako wspierającą rozwój mowy (Makaton, PECS)
– warsztatów / programów dla dzieci nieśmiałych
– terapii biofeedback.
5. Główne obszary działania:
– diagnoza logopedyczna – KOLD, KORP, TRJ,
– terapia logopedyczna,
– psychoedukacja dzieci i dorosłych,
– wczesna interwencja logopedyczna.

1. Nazwisko: Migała-Langkamp Imię (imiona) Agata
2. Specjalność: psycholog
3. Uprawnienia do prowadzenia:
– zajęć grupowych dla rodziców „Szkoła dla rodziców”,
– zajęć grupowych dla rodziców – trudności wychowawcze : Carole Sutton
4. Główne obszary działania:
– diagnoza trudności w nauce, w tym specyficznych (dysleksja, dysortografia),
– diagnoza trudności emocjonalnych,
– diagnoza trudności i zaburzeń rozwojowych małych dzieci, w tym zaburzeń ze spektrum autyzmu,
– szkolenia – prelekcje, warsztaty dla nauczycieli, psychologów i pedagogów z zakresu wspierania rozwoju dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

1. Nazwisko: Pułaska Imię (imiona) Katarzyna
2. Specjalność: pedagog, oligofrenopedagog, terapeuta pedagogiczny
3. Uprawnienia do prowadzenia:
– terapii pedagogicznej,
– Treningu Zastępowania Agresji,
– warsztatów dla nauczycieli i rodziców „Szkoła dla rodziców i wychowawców”,
– warsztaty dla Dobrych Rodziców,
– zajęć metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne.
4. Główne obszary działania:
– diagnoza pedagogiczna,
– terapia pedagogiczna,
– terapia umiejętności matematycznych,
– diagnoza trudności szkolnych i wychowawczych,
– ustalanie wskazówek do pracy indywidualnej z dziećmi i młodzieżą,
– wspomaganie nauczycieli w pracy z uczniem z ryzyka dysleksji i z dysleksją,
– psychoedukacja i warsztaty dla dzieci, młodzieży i dorosłych,
– poradnictwo w zakresie trudności szkolnych i wychowawczych.
Członek Polskiego Towarzystwa Dysleksji oddział w Białymstoku.

1. Nazwisko: Wysocka-Rutkowska Imię (imiona) Edyta
2. Specjalność: pedagog
3. Uprawnienia do prowadzenia:
– diagnozy pedagogicznej,
– terapii pedagogicznej,
– diagnozy i terapii integracji sensorycznej,
– socjoterapii,
– doradztwa zawodowego,
– Treningu Zastępowania Agresji,
– Treningu Umiejętności Społecznych,
– warsztatów dla nauczycieli i rodziców „Szkoła dla rodziców i wychowawców”.
4. Główne obszary działania:
– diagnoza pedagogiczna,
– diagnoza trudności szkolnych i wychowawczych,
– poradnictwo w zakresie trudności szkolnych i wychowawczych,
– wspomaganie nauczycieli w pracy z uczniem z ryzyka dysleksji i z dysleksją,
– diagnoza i terapia integracji sensorycznej,
– ustalanie wskazówek do indywidualnej pracy z dziećmi i młodzieżą,
– psychoedukacja i warsztaty dla dzieci, młodzieży i dorosłych,
– orientacja zawodowa uczniów.

1. Nazwisko: Szwarc Imię (imiona) Anna
2. Specjalność: psycholog
3. Uprawnienia do prowadzenia:
– rehabilitacji dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi,
– Treningu Umiejętności Społecznych,
– terapii ręki I i II stopnia,
– zajęć metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne.
– interwencji kryzysowej,
4. Główne obszary działania:
– diagnoza psychologiczna,
– rehabilitacja dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi,
– terapia ręki,
– poradnictwo indywidualne,
– wsparcie emocjonalne,
– psychoedukacja dzieci, młodzieży, rodziców, nauczycieli.

1. Nazwisko: Cichocki Imię (imiona) Piotr
2. Specjalność: psycholog, psychoterapeuta, doradca zawodowy
3. Uprawnienia do prowadzenia:
– diagnozy psychologicznej,
– warsztatów dla nauczycieli i rodziców „Szkoła dla rodziców i wychowawców”,
– diagnozy trudności szkolnych, emocjonalnych, wychowawczych,
– psychoterapii.
4. Główne obszary działania:
– diagnoza psychologiczna,
– psychoedukacja dzieci, młodzieży, dorosłych,
– psychoterapia rodzin,
– doradztwo zawodowe,
– wsparcie emocjonalne,
– interwencja kryzysowa.
Członek Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

1. Nazwisko: Szczytko-Monach Imię (imiona) Paulina
2. Specjalność: neurologopeda
3. Uprawnienia do prowadzenia:
– diagnozy logopedycznej,
– terapii biofeedback,
– elementów terapii ustno-twarzowej.
4. Główne obszary działania:
– diagnoza logopedyczna,
– terapia logopedyczna,
– konsultacje.

1. Nazwisko: Hapunik Imię (imiona) Dariusz
2. Specjalność: psychologia
3. Uprawnienia do prowadzenia:
– diagnozy psychologicznej,
– neurofeedbacku I, II i III stopnia.
4. Główne obszary działania:
– diagnoza psychologiczna,
– trening neurofeedbacku,
– psychoedukacja dzieci, młodzieży, dorosłych,
– poradnictwo indywidualne.

###############

Inspektor Ochrony Danych

Marek Falkowski

kontakt: pppp@iod.podlasie.pl