Oferta poradni

Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Białymstoku świadczy pomoc psychologiczną, pedagogiczną oraz logopedyczną dla dzieci i młodzieży z Powiatu Białostockiego. Wydaje orzeczenia i opinie związane z edukacją, wspomaga placówki w wykrywaniu deficytów rozwojowych i problemów z nauką, zachowaniem czy emocjami. Pomaga rodzicom i nauczycielom w pełnieniu funkcji wychowawczych. Prowadzi liczne warsztaty i zajęcia na terenie poradni i w szkołach. Powiatową Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną obowiązuję rejonizacja zaznaczając, że dziecko uczy się w szkole objętej rejonizacją (rejonizacja tutaj). W przypadku, gdy dziecko nie rozpoczęło nauki w szkole/przedszkolu obowiązuje miejsce zamieszkania dziecka. Badania przeprowadzane w poradni są bezpłatne.

OFERTA POWIATOWEJ PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NA ROK SZKOLNY 2022/2023

 1. Przedszkola
 2. Szkoły Podstawowe
 3. Szkoły Ponadpodstawowe


Naszym celem jest pomoc:

 • Dzieciom i młodzieży (od urodzenia do 25 roku życia),
 • Rodzicom,
 • Nauczycielom

Zachęcamy do korzystania z naszej pomocy m.in.:

 • Dzieci, które mają trudności w nauce
 • Dzieci sprawiające trudności wychowawcze
 • Dzieci i młodzież niepełnosprawną
 • Dzieci zdolne
 • Uczniów szukający porad w sprawie wyboru szkoły i zawodu
 • Rodziców i nauczycieli, którzy napotykają trudności w pracy wychowawczej
 • Dzieci znajdujące się w różnych sytuacjach trudnych (uzależnienia, problem alkoholowy, przemoc w rodzinie)

Pomoc udzielana dzieciom, młodzieży, wychowawcom i rodzicom obejmuje:

 • Interwencję nakierowaną na możliwie wczesne wykrycie u dzieci zaburzeń rozwojowych oraz podejmowanie działań korekcyjno- kompensacyjnych;
 • Diagnozowanie przyczyn i trudności w nauce i niepowodzeń w szkole;
 • Diagnozowanie i wspieranie dzieci i młodzieży szczególnie uzdolnionych;
 • Specjalistyczne oddziaływania korekcyjne i terapeutyczne;
 • Pracę o charakterze korekcyjnym i terapeutycznym w oparciu o wszechstronną diagnozę możliwości rozwojowych dziecka, jego poziom rozwoju intelektualnego, emocjonalnego oraz struktury osobowości;
 • Programy działań z zakresu problematyki dotyczącej promocji zdrowia fizycznego, psychicznego i duchowego oraz przeciwdziałania uzależnieniom, agresji, nieprzystosowaniu społecznemu, zaburzeniom emocjonalnym;
 • Pomoc uczniom w dokonywaniu wyboru kierunku dalszego kształcenia, zawodu i planowania kariery zawodowej;
 • Wspieranie rodziców i wychowawców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych;
 • Podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.

Zgłoszenia przyjmowane są w kancelarii poradni lub listownie (wniosek w zakładce DRUKI)

DOSTĘPNE W PORADNI FORMY PRACY TERAPEUTYCZNEJ:

 • Terapia psychologiczna dla dzieci i młodzieży z problemami emocjonalnymi
 • Terapia logopedyczna dla dzieci z wadami wymowy
 • Terapia pedagogiczna dla dzieci i młodzieży ze specyficznymi trudnościami w uczeniu (dysleksja, dysortografia, dyskalkulia)
 • Terapia rodzinna
 • Trening umiejętności społecznych
 • Terapia  EEG Biofeedback
 • Terapia integracji sensorycznej
 • Terapia metodą A. A. Tomatisa
 • Terapia wybiorczości pokarmowej

Na poszczególne formy terapii kwalifikowane są dzieci na podstawie diagnozy psychologa, pedagoga lub logopedy.


Badania przesiewowe słuchu „Słyszę”
Platformą Zmysłów opracowaną przez Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie.

Badanie to składa się z dwóch części: testu tonalnego i testu obrazkowego.
Test tonalny obejmuje wrażliwość słuchową ucha lewego i prawego na trzy dźwięki.
Wynik:
3/3 oznacza, że na 3 podane tony, dziecko usłyszało wszystkie trzy dźwięki.
Wynik:
2/3 oznacza, że dziecko usłyszało 2 tony z 3 podanych.
Test obrazkowy obejmuje 20 obrazków. Każdy z nich stanowi 5% całości tekstu. Podawane nazwy obrazków zakłócone są szumem. Przy wyniku 85% i teście tonalnym na lewe i prawe ucho L-3/3 P-3/3 ogólny wynik badania jest niezadowalający. Musimy jednak podejść ostrożnie do takiego wyniku i brać pod uwagę możliwość niezrozumienia polecenia przez dziecko lub pomyłki w wyborze obrazków.

Wynik niezadowalający jest sygnałem dla rodzica, że wskazana jest konsultacja z audiologiem, do którego kieruje lekarz rodzinny.
Badanie słuchu komputerowym programem „Słyszę” jest badaniem orientacyjnym, które sygnalizuje, że dziecko może mieć jakieś problemy ze słuchem. Nie jest to badanie medyczne.

Celem programu „Słyszę” jest wychwycenie z danej populacji dzieci z zaburzeniami słuchu. Jest to ważna informacja nie tylko dla samego dziecka i jego rodziców, ale także dla nauczycieli. Pomaga zorganizować proces dydaktyczny, wyjaśnia dotychczasowe niepokoje, np. dotyczące nadpobudliwości psychoruchowej dziecka lub faktu, że dziecko nie słucha i krótko utrzymuje uwagę na jednym zadaniu.

Dziecko już z lekkim ubytkiem słuchu ma trudności z:
– słyszeniem cichej mowy i szeptu,
– słyszeniem mowy w hałaśliwym pomieszczeniu,
– różnicowaniem głosek dźwięcznych i bezdźwięcznych,
– artykulacją niektórych głosek,
– koncentracją uwagi,
– śledzeniem toku lekcji,
– nadmierną impulsywnością,
– robieniem notatek, dyktandami, literowaniem.

U dzieci z wadami słuchu często współwystępują inne wady – najczęściej wada wzroku oraz zaburzenia o charakterze dyslektyczno-dysgraficzno-dysortograficznym. Zaburzenia o tym charakterze utrudniają naukę mowy, czytania i pisania. Dlatego niezmiernie ważne jest, aby jak najszybciej wykryć zaburzenia słuchu u dziecka i podjąć stosowne działania terapeutyczne.
Na terenie tutejszej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej można przeprowadzić na wniosek rodzica orientacyjne komputerowe badanie słuchu programem „Słyszę”, opracowanym przez Międzynarodowy Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie. Badanie jest bezpłatne. Istnieje również możliwość zorganizowania badań przesiewowych na terenie szkoły dla większej ilości dzieci z klas 0 – III oraz IV-VI.
Wszystkich zainteresowanych rodziców i nauczycieli zachęcamy do kontaktu.


POWSZECHNY SYSTEM BADAN PRZESIEWOWYCH WZROKU „WIDZĘ”

Drodzy rodzice i opiekunowie!
Zapraszamy Państwa do skorzystania z bezpłatnych, przesiewowych badań wzroku przeznaczonych dla dzieci w klasach 0, I, II i III. Badaniem komputerowym systemem „Widzę” pozwala wykryć wady wzroku związane z:
• Nieprawidłowym odbieraniem ostrości i kontrastowości obrazów,
• Nieprawidłowym odbieraniem kolorów i przedmiotów,
• Zaburzeniami widzenia obuocznego.
Na podstawie takiego badania podejmowana jest decyzja: czy dziecko wymaga skierowania do lekarza okulisty w celu wykonania dokładnych badań.
Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dysponuje multimedialnym programem służącym do orientacyjnego badania wzroku dzieci. Test ten ma bardzo interesującą formę. W sposób przyjemny i atrakcyjny dla dziecka ocenia jego zdolność widzenia.


Deklaracja w sprawie dostępności
Oświadczenie sporządzono dnia 2022.03.10. Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia 2022.03.10. Deklarację sporzadzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. Raport zamieszczamy poniżej.
Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego


Inspektor Ochrony Danych

Marek Falkowski

K L A U Z U L A   I N F O R M A C Y J N A

Podstawa prawna: art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE Nr 119)

I. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowa Poradnia Psychologiczno- Pedagogicznej w Białymstoku,

ul. Słonimska 15/1, 15-028 Białystok, kontakt z Administratorem możliwy jest w następujący sposób:

1) telefonicznie: 85 741 62 35

2) pisemnie na adres siedziby Administratora.

II. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:

1) adres poczty elektronicznej: m.falkowski@st.bialystok.wrotapodlasia.pl

2) nr telefonu 85 740-39-97,

3) pisemnie na adres siedziby Administratora.

III. CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH I PODSTAWA PRAWNA.

1. Pani / Pana dane osobowe przetwarzane są w celu udzielania psychoedukacyjnej pomocy psychologicznej, pedagogicznej oraz logopedycznej; poradnia realizuje swoje zadania poprzez prowadzenie diagnozy, terapii, doradztwa, profilaktyki. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne.

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. „a”, „c” – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w związku z Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.

IV. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.

V. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTW TRZECICH – poza Europejski Obszar Gospodarczy lub organizacji międzynarodowej.

Dane osobowe nie będą przekazane do państwa trzeciego – poza Europejski Obszar Gospodarczy

VI. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH.

Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt.

VII. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ:

1. Dostęp do danych.

Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych (w tym uzyskania kopii tych danych), prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

2. Prawo do usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym).

Ma Pani/Pan prawo do żądania usunięcia danych, w przypadku, gdy:

– dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane;

– nie ma podstawy prawnej do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;

– wniosła Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania;

– Pani/Pana dane przetwarzane są niezgodnie z prawem;

– Pani/Pana dane muszą być usunięte, by wywiązać się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa.

3. Prawo do wycofania zgody.

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, ma Pani/Pana prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

4. Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

– zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją;

– dane przetwarzane są w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi, z wyjątkiem sytuacji, w której Administrator wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzanie danych osobowych, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

5. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych1, gdy przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana naruszałoby przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.

VIII. INFORMACJA O WYMOGU DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH ORAZ KONSEKWENCJACH NIEPODANIA DANYCH OSOBOWYCH.

Przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podanie przez Panią/Pana jest obowiązkowe. Niepodanie danych osobowych uniemożliwi załatwienia sprawy.

IX. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, PROFILOWANIE.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Podpisał
Dyrektor Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej
w Białymstoku

_____________________________________________________

1 Ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, infolinia telefoniczna: 606-950-000