Oferta poradni

OFERTA POWIATOWEJ PORADNI PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ

W BIAŁYMSTOKU

OFERTA PPP-P 2019-2020

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W SZKOLENIACH I KONSULTACJACH W RAMACH SIECI
WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA

MIEJSCE:          Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Białymstoku, ul. Słonimska 15/1

Stanowią dobre uzupełnienie innych form doskonalenia nauczycieli, takich jak szkolenia, warsztaty czy spotkania zespołów przedmiotowych. Ułatwiają wymianę doświadczeń, poznawanie dobrych rozwiązań praktycznych, generowanie pomysłów, inicjowanie nowych działań, a tym samym rozwój kompetencji skupionych w ich ramach uczestników. Ponadto udział nauczycieli w pracach sieci daje im możliwość stałego kontaktu z osobami, które zmagają się z podobnymi wyzwaniami.

Zgłoszenia prosimy wysyłać na e-maila poradni: kontakt@pppp.bialystok.pl lub kontakt telefoniczny z osobami prowadzącymi sieć.

Tematyka sieci:

  • Sieci współpracy logopedów:
  • Komunikacja wspomagająca i alternatywna, narzędzia do terapii (BOARDMAKER) – mgr Małgorzata Szeszel,
    mgr Anna Jaźwińska-Chren, mgr Maria Ostrowiecka – 24.10.2019r.;
  • Plany zajęć aktywności, tablice motywacyjne – mgr Małgorzata Szeszel, mgr Anna Jaźwińska-Chren, mgr Maria Ostrowiecka – XI-XII.2019r.;
  • Warsztaty „Jak odbiera świat dziecko z zaburzeniami ze spektrum autyzmu” – mgr Anna Szwarc, mgr Izabela Malarek – 25.11.2019r. godz. 15.30-18.00;
  • „Diagnostyka logopedyczna dziecka z wybiórczością pokarmową” – mgr Anna Jaźwińska-Chren – I-II.2020r.;
  • „Uczeń z dysleksją w szkole” – mgr Anna Szwarc, mgr Katarzyna Pułaska – 24.02.2020r. godz. 13.00-15.00.
  • Sieć współpracy doradców zawodowych – mgr Piotr Cichocki, mgr Edyta Wysocka-Rutkowska.

Ulotka Promocyjna Poradni

Ulotka

Badania przesiewowe słuchu „Słyszę”
Platformą Zmysłów opracowaną przez Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie.

Badanie to składa się z dwóch części: testu tonalnego i testu obrazkowego.

Test tonalny obejmuje wrażliwość słuchową ucha lewego i prawego na trzy dźwięki.

Wynik:
3/3 oznacza, że na 3 podane tony, dziecko usłyszało wszystkie trzy dźwięki.

Wynik:
2/3 oznacza, że dziecko usłyszało 2 tony z 3 podanych.

Test obrazkowy obejmuje 20 obrazków. Każdy z nich stanowi 5% całości tekstu. Podawane nazwy obrazków zakłócone są szumem. Przy wyniku 85% i teście tonalnym na lewe i prawe ucho L-3/3 P-3/3 ogólny wynik badania jest niezadowalający. Musimy jednak podejść ostrożnie do takiego wyniku i brać pod uwagę możliwość niezrozumienia polecenia przez dziecko lub pomyłki w wyborze obrazków.

Wynik niezadowalający jest sygnałem dla rodzica, że wskazana jest konsultacja z audiologiem, do którego kieruje lekarz rodzinny.

Badanie słuchu komputerowym programem „Słyszę” jest badaniem orientacyjnym, które sygnalizuje, że dziecko może mieć jakieś problemy ze słuchem. Nie jest to badanie medyczne.
Celem programu „Słyszę” jest wychwycenie z danej populacji dzieci z zaburzeniami słuchu. Jest to ważna informacja nie tylko dla samego dziecka i jego rodziców, ale także dla nauczycieli. Pomaga zorganizować proces dydaktyczny, wyjaśnia dotychczasowe niepokoje, np. dotyczące nadpobudliwości psychoruchowej dziecka lub faktu, że dziecko nie słucha i krótko utrzymuje uwagę na jednym zadaniu.

Dziecko już z lekkim ubytkiem słuchu ma trudności z:
– słyszeniem cichej mowy i szeptu,
– słyszeniem mowy w hałaśliwym pomieszczeniu,
– różnicowaniem głosek dźwięcznych i bezdźwięcznych,
– artykulacją niektórych głosek,
– koncentracją uwagi,
– śledzeniem toku lekcji,
– nadmierną impulsywnością,
– robieniem notatek, dyktandami, literowaniem.

U dzieci z wadami słuchu często współwystępują inne wady – najczęściej wada wzroku oraz zaburzenia o charakterze dyslektyczno-dysgraficzno-dysortograficznym. Zaburzenia o tym charakterze utrudniają naukę mowy, czytania i pisania. Dlatego niezmiernie ważne jest, aby jak najszybciej wykryć zaburzenia słuchu u dziecka i podjąć stosowne działania terapeutyczne.

Jak sami możemy pomóc tym dzieciom?

Szczególnie ważne wydaje się zadbanie w procesie dydaktycznym przede wszystkim o to, żeby :

1. utrzymać w miarę niski poziom hałasu w klasie i najbliższym otoczeniu,
2. zapewnić dziecku niedosłyszącemu takie miejsce w klasie, żeby mogło ono dobrze widzieć i słyszeć nauczyciela, a także by mogło w każdej chwili wygodnie obrócić się i słuchać kolegów ( 2 lub 3 ławka od okna lub ściany w zależności od lepiej słyszącego ucha dziecka),
3. w trakcie mówienia do dziecka zwrócić się do niego twarzą i zaprzestać chodzenia po klasie, pokoju lub innym pomieszczeniu,
4. mówić normalnie, w sposób jak najbardziej naturalny, w normalnym tempie i z intonacją, stosować krótkie zdania lub frazy, unikać pojedynczych słów,
5. używać jak najczęściej pomocy wizualnych i tablicy, zapisywać na tablicy słowa kluczowe,
6. ograniczać ruchy rąk i głowy,
7. dać dziecku czas na odpowiedź, ewentualnie powtórzyć polecenie lub pytanie w innej formie.

Na terenie tutejszej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej można przeprowadzić na wniosek rodzica orientacyjne komputerowe badanie słuchu programem „Słyszę”, opracowanym przez Międzynarodowy Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie. Badanie jest bezpłatne. Istnieje również możliwość zorganizowania badań przesiewowych na terenie szkoły dla większej ilości dzieci z klas 0 – III oraz IV-VI.

Wszystkich zainteresowanych rodziców i nauczycieli zachęcamy do kontaktu.

POWSZECHNY SYSTEM BADAN PRZESIEWOWYCH WZROKU „WIDZĘ”

Drodzy rodzice i opiekunowie!
Zapraszamy Państwa do skorzystania z bezpłatnych, przesiewowych badań wzroku przeznaczonych dla dzieci w klasach 0,1, II i III. Badaniem komputerowym systemem „Widzę” pozwala wykryć wady wzroku związane z

• Nieprawidłowym odbieraniem ostrości i kontrastowości obrazów,
• Nieprawidłowym odbieraniem kolorów i przedmiotów,
• Zaburzeniami widzenia obuocznego.

Na podstawie takiego badania podejmowana jest decyzja: czy dziecko wymaga skierowania do lekarza okulisty w celu wykonania dokładnych badań.

Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna dysponuje multimedialnym programem służącym do orientacyjnego badania wzroku dzieci. Test ten ma bardzo interesującą formę. W sposób przyjemny i atrakcyjny dla dziecka ocenia jego zdolność widzenia.

Wszystkich zainteresowanych rodziców prosimy o kontakt osobisty lub telefoniczny w celu uzgodnienia terminu badania.

Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna
ul. Słonimska 15/1 tel. (085) 7416235

Badanie jest bezpłatne