Literatura

Zagadnienia logopedyczne

Bladowska J. (2012) Ćwiczenia kształtujące umiejętność czytania tekstu ze zrozumienie. Gdańsk: Wydawnictwo Harmonia.

Bogdańska T., Olszewska G. M. (2009) Rymowanki do ćwiczeń stymulujących językowy rozwój dzieci. Warszawa: Fraszka Edukacyjna.

Bonik B. (2011) Tropem dźwięków i odgłosów. Onomatopeje. Poznań: Bonami.

Cytowska B., Winczura B. (red. nauk.) (2006) Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju małego dziecka. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

Dell Jr. C. W.(2008) Terapia jąkania u dzieci w młodszym wieku szkolnym. Podręcznik dla logopedów. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

Frączek A. (2009) Dranie w tranie, czyli wiersze trudne niesłychanie. Łódź: Wydawnictwo Literatura.

Gunia G. (2010) Terapia logopedyczna dzieci z zaburzeniami słuchu i mowy. Wybrane problemy teorii i praktyki surdologopedycznej. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Góral-Półrola J., Zakrzewska S. (2004) Będę mówić poprawnie. Ćwiczenia do terapii logopedycznej głosek sz, ż, cz, dż. Zeszyt 1. Kielce: MAC Edukacja S.A.
Góral-Półrola J., Zakrzewska S. (2004) Będę mówić poprawnie. Ćwiczenia do terapii logopedycznej głosek l,l’,r. Zeszyt 2. Kielce: MAC Edukacja S.A.
Góral-Półrola J., Zakrzewska S. (2004) Będę mówić poprawnie. Ćwiczenia do terapii logopedycznej głosek s, z, c, dz. Zeszyt 3. Kielce: MAC Edukacja S.A.
Jackowska I. (2010) Buzi gimnastyka w wierszykach. Ćwiczenia usprawniające motorykę narządów mowy u dzieci. Poznań: Bonami.
Jackowska I., Rutkowska-Błachowiak I. (2008) Plamki, kropki i kropelki. Ćwiczenia wspomagające prawidłowy rozwój mowy dziecka. Poznań: Bonami.
Kloc M. (2011) Historyjki logopedyczne z ćwiczeniami artykulacyjnymi. Gdańsk: Wydawnictwo Harmonia
Minczakiewicz E. M. (2010) Jak krok po kroku wprowadzać dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych w świat zabawy i nauki. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
Varughese T. (2012) Wskazówki społeczne dla dzieci ze spektrum zaburzeń autystycznych i zaburzeń pokrewnych. Warszawa: Fraszka Edukacyjna.

ADHD

Cooper P., Ideus K. (2001) Zrozumieć dziecko z nadpobudliwością psychoruchową. Poradnik dla rodziców i nauczycieli. Warszawa: Wydawnictwo APS.
Hańc T. (2009) Dzieciństwo i dorastanie z ADHD. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
Herda K. (2008) O dzieciach Indygo, czyli ADHD bez tajemnic. Kielce: Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP.
Kołakowski A., Wolańczyk T., Pisula A., Skotnicka M., Bryńska A. (2007) ADHD – zespół nadpobudliwości psychoruchowej. Przewodnik dla rodziców i wychowawców. Gdańsk: GWP.
Opolska T., Potempska E. (1999) Dziecko nadpobudliwe. Program korekcji zachowań. Warszawa: CMPPP.
O’Regan F. J. (2005) ADHD. Warszawa: LIBER.
Oszwa U. (2002) Dzieci z zaburzeniami uwagi. Remedium, 4, 12.
Pfiffner L. J. (2004) Wszystko o ADHD. Kraków: Wydawnictwo Zysk i S-ka.
Strichart S. S., Mangrum II Ch. T. (2009) Dziecko z ADHD w klasie. Planowanie pracy dzieci z zaburzeniami koncentracji uwagi. Gdańsk: GWP.
Walończyk T., Kołakowski A., Skotnicka, Nadpobudliwość psychoruchowa u dzieci”, Lublin 1999.

Wilekowiejska-Comi I. (2002) Praktyka w ADHD i ADD. Remedium, 5, 12.
Wilekowiejska-Comi I. (2002) Jasne zasady. Remedium, 4, 12.

Trudności w uczeniu się
Bogdanowicz M., Adryjanek A.: Uczeń z dysleksją w szkole. Poradnik nie tylko dla polonistów, Gdynia 2004.

Bogdanowicz M., Adryjanek A., Rożyńska M., Uczeń z dysleksją w domu. Poradnik nie tylko dla rodziców, Gdańsk 2007;

Donaldson M. (1986) Myślenie dzieci. Warszawa: Wiedza Powszechna.
Grabowska K., Jastrząb Jadwiga, Mickiewicz J., Wojak M., Ćwiczenia w czytaniu i pisaniu. Poradnik metodyczny do terapii dzieci dyslektycznych, Toruń 2005.

Gruszczyk-Kolczyńska E., Zielińska E. (2007 i wydania wcześniejsze). Dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki. Przyczyny, diagnoza, zajęcia korekcyjno-wyrównawcze. Warszawa: WSiP.
Gruszczyk-Kolczyńska E., Zielińska E. (2007). Dziecięca matematyka. Książka dla rodziców i nauczycieli. Warszawa: WSiP.
Gruszczyk-Kolczyńska E., Zielińska E. (2009). Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla dzieci, które rozpoczną naukę w szkole. Podstawy psychologiczne i pedagogiczne oraz zabawy i sytuacje zadaniowe sprzyjające intensywnemu wspomaganiu rozwoju umysłowego i kształtowaniu ważnych umiejętności. Warszawa: Wydawnictwo Edukacja Polska.
Kujawa E., Kurzyna M. (1994) Metoda 18 struktur wyrazowych w pracy z dziećmi z trudnościami w czytaniu i pisaniu. Warszawa: WSiP.
Mickiewicz J. (1999) Ćwiczenia ułatwiające naukę czytania i pisania dla uczniów klas młodszych. Toruń: TNOiK
Olechnowicz H. (red.) (1999) U źródeł rozwoju dziecka. O wspomaganiu rozwoju prawidłowego i zakłóconego. Warszawa: WSiP.
Piaget J. (1966) Studia z psychologii dziecka. Warszawa: PWN.
Praca zbiorowa, Gruszczyk-Kolczyńska E. (red.) (2009). Wspomaganie rozwoju umysłowego oraz edukacja matematyczna dzieci w ostatnim roku wychowania przedszkolnego i w pierwszym roku szkolnej edukacji. Warszawa: WSiP.

Autyzm i zespół Aspergera

Atwood T. (2006) Zespół Aspergera. Poznań: Zysk i S-ka.
Bokus B., Shugar G. (2007) Psychologia języka dziecka. Gdańsk: GWP.
Pisula E. (2005) Małe dziecko z autyzmem. Gdańsk: GWP
Pisula E. (2010) Autyzm. Przyczyny. Symptomy. Terapia. Gdańsk: Wydawnictwo Harmonia.
Piszczek M. Historia rozwoju dzieci autystycznych z różnych grup. Typologia O. S. Nikolskiej. Rewalidacja, 2004, nr 2.
Piszczek M. Typologia O. S. Nikolskiej – nawiązywanie kontaktu emocjonalnego dziećmi autystycznymi. Cz. 4. Rewalidacja, 2002 nr 4.
Winter M. (2006) Zespół Aspergera. Co nauczyciel wiedzieć powinien. Warszawa: Wydawnictwo Fraszka Edukacyjna.
Wilczura B. (2009) Autyzm. Na granicy zrozumienia. Kraków: Wydawnictwo Impuls

Poradniki dla rodziców

Bettelheim B. (2012) Wystarczająco dobrzy rodzice. Warszawa: Dom Wydawniczy Rebis.
Faber A., Mazlish E., Jak mówić żeby dzieci nas słuchały. Jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły” Poznań 1996.

Faber A., Mazlish E., Jak mówić żeby dzieci się uczyły w domu i w szkole, Poznań 2013.

Faber A., Mazlish E., Rodzeństwo bez rywalizacji, Poznań 2013.

Kołakowski A., Pisula A. (2013) Sposób na trudne dziecko. Przyjazna terapia behawioralna. Sopot: GWP.
L.IIg F., Ames.L.B., Baker S.M., Rozwój psychiczny dziecka od 0 do 10 lat, Sopot 2013.

Szyftera W. (2013) Poradnik dla rodzin dzieci z wadą słuchu rozpoczynających terapię słuchu i mowy – podróż do integracji społecznej. Wrocław: Dolnośląskie Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Młodzieży z Wadami Słuchu „Sonorus”.Deklaracja w sprawie dostępności
Oświadczenie sporządzono dnia 2022.03.10. Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia 2022.03.10. Deklarację sporzadzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. Raport zamieszczamy poniżej.
Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego


Inspektor Ochrony Danych

Marek Falkowski

K L A U Z U L A   I N F O R M A C Y J N A

Podstawa prawna: art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE Nr 119)

I. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowa Poradnia Psychologiczno- Pedagogicznej w Białymstoku,

ul. Słonimska 15/1, 15-028 Białystok, kontakt z Administratorem możliwy jest w następujący sposób:

1) telefonicznie: 85 741 62 35

2) pisemnie na adres siedziby Administratora.

II. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:

1) adres poczty elektronicznej: m.falkowski@st.bialystok.wrotapodlasia.pl

2) nr telefonu 85 740-39-97,

3) pisemnie na adres siedziby Administratora.

III. CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH I PODSTAWA PRAWNA.

1. Pani / Pana dane osobowe przetwarzane są w celu udzielania psychoedukacyjnej pomocy psychologicznej, pedagogicznej oraz logopedycznej; poradnia realizuje swoje zadania poprzez prowadzenie diagnozy, terapii, doradztwa, profilaktyki. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne.

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. „a”, „c” – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w związku z Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.

IV. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.

V. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTW TRZECICH – poza Europejski Obszar Gospodarczy lub organizacji międzynarodowej.

Dane osobowe nie będą przekazane do państwa trzeciego – poza Europejski Obszar Gospodarczy

VI. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH.

Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt.

VII. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ:

1. Dostęp do danych.

Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych (w tym uzyskania kopii tych danych), prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

2. Prawo do usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym).

Ma Pani/Pan prawo do żądania usunięcia danych, w przypadku, gdy:

– dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane;

– nie ma podstawy prawnej do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;

– wniosła Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania;

– Pani/Pana dane przetwarzane są niezgodnie z prawem;

– Pani/Pana dane muszą być usunięte, by wywiązać się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa.

3. Prawo do wycofania zgody.

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, ma Pani/Pana prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

4. Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

– zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją;

– dane przetwarzane są w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi, z wyjątkiem sytuacji, w której Administrator wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzanie danych osobowych, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

5. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych1, gdy przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana naruszałoby przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.

VIII. INFORMACJA O WYMOGU DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH ORAZ KONSEKWENCJACH NIEPODANIA DANYCH OSOBOWYCH.

Przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podanie przez Panią/Pana jest obowiązkowe. Niepodanie danych osobowych uniemożliwi załatwienia sprawy.

IX. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, PROFILOWANIE.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Podpisał
Dyrektor Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej
w Białymstoku

_____________________________________________________

1 Ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, infolinia telefoniczna: 606-950-000