Wiodący Ośrodek Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczy

Wieloaspektowa i kompleksowa pomoc niepełnosprawnemu dziecku i zagrożonemu niepełnosprawnością w zakresie od 0. roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole oraz jego rodzinie.

Rodzicu twoje dziecko kwalifikuję się do przystąpienia do programu „Za życiem” – czyli posiada opinię o Wczesnym Wspomaganiu Rozwoju Dziecka lub zaświadczenie lekarskie stwierdzające niepełnosprawność lub zagrożenie niepełnosprawnością u dziecka oraz mieszkacie w Powiecie Białostockim, to poniżej znajdą państwo wymagane dokumenty, które należy wypełnić, aby przystąpić do programu „Za życiem” realizowanym przez Wiodący Ośrodek Koordynacyjno-Opiekuńczy w Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Białymstoku:

  1. WNIOSEK
  2. REGULAMIN
  3. WYWIAD KWALIFIKACYJNY
  4. ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU DZIECKA
  5. DRUK ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIEGO lub kopia opinii WWRD

W dniu 21 kwietnia 2022 r. zostało zawarte porozumienie między Ministrem Edukacji i Nauki, a Powiatem Białostockim dotyczące realizacji w latach 2022-2026 Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w zakresie zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego, zadanie 2.4 „Wieloaspektowa i kompleksowa pomoc niepełnosprawnemu dziecku w okresie od 0. roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole oraz jego rodzinie”.

Powiatowa Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Białymstoku  już po raz drugi została powołana do pełnienia funkcji Wiodącego Ośrodka Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczego na terenie Powiatu Białostockiego.

Zadania ośrodka określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zadań wiodących ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych i są one następujące:

  • udzielanie rodzicom specjalistycznej informacji dotyczącej problemów rozwojowych dziecka;
  • wskazywanie właściwych dla dziecka i jego rodziny form kompleksowej, specjalistycznej pomocy, w szczególności rehabilitacyjnej, terapeutycznej, fizjoterapeutycznej, psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej;
  • wskazywanie jednostek udzielających specjalistycznej pomocy dzieciom;
  • organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka na warunkach i w formach określonych w przepisach wydanych na podstawie 127 ust. 19 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, w wymiarze do 5 godzin tygodniowo dla danego dziecka, oraz – w zależności od potrzeb dziecka – dodatkowych usług terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów i innych specjalistów;
  • koordynowanie korzystania z usług specjalistów dostępnych na obszarze powiatu, w tym: zbieranie i upowszechnianie informacji o usługach i świadczących je specjalistach, prowadzenie akcji informacyjnych, monitorowanie działań związanych z udzielaniem pomocy dzieciom i ich rodzinom.

Podstawy prawne programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”, stanowiącego załącznik do uchwały nr 189 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2021 r. zmieniającego uchwalę w sprawie programu
kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” (M.P.) z 2022 r. poz.64).

Całkowita kwota przeznaczona na realizację zadania w latach 2022-2026 wynosi 3 761 340 zł.

Zadanie finansowane z Budżetu PaństwaDeklaracja w sprawie dostępności
Oświadczenie sporządzono dnia 2022.03.10. Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia 2022.03.10. Deklarację sporzadzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. Raport zamieszczamy poniżej.
Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego


Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Białymstoku z siedzibą w Białymstoku, ul. Słonimska 15/1, kod pocztowy 15-028, adres e-mail: kontakt@pppp.bialystok.pl, tel. 85 741 62 35

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Powiatowej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Białymstoku możliwy jest pod adresem
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. „a”, „c” – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w związku z Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe /Dz.U z 2018 poz. 996 t.j. /
Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.
Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres wynikający z kategorii archiwalnych Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. W określonych przypadkach, zbierane są dane osobowe w postaci np.: numeru telefonu lub adresu poczty elektronicznej e-mail w celu łatwiejszego kontaktu urzędu z petentem, wówczas wymagana jest pisemna zgoda petenta.
W ramach postępowań prowadzonych na podstawie Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora danych dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania.
Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani , iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
Pana/Pani dane nie będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (profilowaniu), polegającemu na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy, tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.
Administrator nie będzie przetwarzać danych osobowych w innym celu niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane na podstawie przepisów prawa.
Pani/Pana dane nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.

Podpisała
Anna Sawicka
Dyrektor Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Białymstoku