Zapytanie ofertowe dotyczące zatrudnienia specjalistów

POWIATOWA PORADNIA  PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W BIAŁYMSTOKU

Zapytanie ofertowe dotyczące zatrudnienia specjalistów:

fizykoterapeutów, terapeutów integracji sensorycznej, psychologów, logopedów, pedagogów, lekarzy, trenerów jazdy konnej.

do realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu białostockiego, określonych w art. 90v ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zadań wiodących ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych (Dz.U. poz. 1712).

 1. Dane zamawiającego:

Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Białymstoku

ul. Słonimska 15/1

15-028 Białystok

REGON 052213037

tel. 85 741 62 35

Zamówienie finansowane jest z budżetu Państwa w ramach realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” stanowiącego załącznik do uchwały nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” (M.P. poz. 1250).

Zamówienie na usługi społeczne na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579) zwanej dalej „ustawą” i przepisów wykonawczych do tej ustawy.

II. Informacje ogólne:

 1.  Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
 2.  Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego.
 3.  Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania.
 4.  Zamawiający zezwala na składanie ofert częściowych.

III. Opis przedmiotu zamówienia

Kod CPV 80000000-4 – Pełna nazwa: usługi edukacyjne i szkoleniowe

 1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu, określonych w art. 90v ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zadań wiodących ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych (Dz.U. poz. 1712) przez specjalistów:
 2. fizjoterapeutów (Specjalność I)
 3. terapeutów integracji sensorycznej (Specjalność II)
 4. psychologów (Specjalność III)
 5. logopedów (Specjalność IV)
 6. pedagogów (Specjalność V)
 7. lekarzy (Specjalność VI)
 8. trenerów jazdy konnej (Specjalność VII).
 1. Głównym celem ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych jest udzielanie kompleksowego wsparcia rodzinom z dziećmi niepełnosprawnymi oraz zagrożonymi niepełnosprawnością.
 2. Usługa będzie wykonywana na podstawie umowy.
 3. Zamawiający dokonał podziału na sześć części: część I, część II, część III, część IV, cześć V, część VI, część VII.
 1. Zadania specjalistów (Specjalność I, Specjalność II, Specjalność III, Specjalność IV, Specjalność V, Specjalność VI, Specjalność VII)
 1. udzielenie rodzicom specjalistycznej informacji dotyczącej problemów rozwojowych dziecka
 2. wskazywanie dla dziecka i jego rodziny form kompleksowej, specjalistycznej pomocy oraz jednostek tej pomocy udzielających
 3. prowadzenie zajęć z zakresu wspomagania rozwoju stosownie do potrzeb psychofizycznych i rozwojowych dziecka oraz dodatkowych usług specjalistów
 4. udzielanie dzieciom i ich rodzinom kompleksowej pomocy od chwili wykrycia zagrożenia niepełnosprawnością ze szczególnym uwzględnieniem dzieci do 3 roku życia
 5. dokonanie diagnozy i opracowanie programu terapii
 6. praca w zespole do spraw wspomagania i realizacja ustaleń wypracowanych przez zespół
 7. prowadzenie zleconej dokumentacji, w tym dzienników oddziaływań terapeutycznych
 8. zapewnienie pomocy dydaktycznych i terapeutycznych niezbędnych dla realizacji wspomagania, a którymi nie dysponuje Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Białymstoku
 9. poinformowanie rodziców o źródłach finansowania realizacji programu „Za życiem”
 1. Czas pracy Specjalistów I, II, III, IV, V, VI, VII.

Czas pracy poszczególnych specjalistów będzie ustalony zgodnie z potrzebami psychofizycznymi, rozwojowymi dzieci i ich rodzin. Ogółem na realizację zadań ośrodka przeznaczono w 2020 roku 7020 godzin – jest to ilość szacunkowa, zamawiający informuje, iż w rzeczywistości ilość godzin może być zmniejszona lub zwiększona w poszczególnych częściach.

Część I zamówienia.

Specjalność I – pełnienie funkcji fizjoterapeuty. Zamawiający w tej części zamówienia przewiduje 2761 godzin do realizacji w 2020 roku.

Do realizacji zamówienia w części I Zamawiający wybierze maksymalnie 6 osób, które złożą najkorzystniejszą ofertę (liczba realizowanych godzin przez poszczególnych Wykonawców będzie uzgadniania z każdym z nich indywidualnie).

Do głównych zadań Wykonawcy będzie należeć:

1) udzielanie rodzicom specjalistycznej informacji dotyczącej problemów rozwojowych dziecka;

2) wskazywanie właściwych dla dziecka i jego rodziny form kompleksowej, specjalistycznej pomocy, w szczególności rehabilitacyjnej, terapeutycznej, fizjoterapeutycznej

3) wskazywanie jednostek udzielających specjalistycznej pomocy dzieciom;

4) w zależności od potrzeb realizowanie z zespołem innych specjalistów wczesnego wspomagania rozwoju dziecka na warunkach i w formach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 127 ust. 19 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe oraz dodatkowych usług specjalistyczno-terapeutycznych;

5) koordynowanie korzystania z usług specjalistów dostępnych na obszarze powiatu, w tym:

a) zbieranie i upowszechnianie informacji o usługach i świadczących je specjalistach,

b) prowadzenie akcji informacyjnych,

6) udzielaniu dzieciom i ich rodzinom kompleksowej pomocy od chwili wykrycia zagrożenia niepełnosprawnością, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci do 3. roku życia;

7) prowadzenie usług z zakresu fizjoterapii dla dzieci niepełnosprawnych i zagrożonych niepełnosprawnością, których stan zdrowia wymaga dodatkowego wsparcia terapeutycznego.

Część II zamówienia

Specjalność II– pełnienie funkcji terapeuty z zakresu integracji sensorycznej.

Zamawiający w tej części zamówienia przewiduje 1199 godzin do realizacji w 2020 roku.

Do realizacji zamówienia w części II Zamawiający wybierze maksymalnie 5 osób, które złożą najkorzystniejszą ofertę (liczba realizowanych godzin przez poszczególnych Wykonawców będzie uzgadniania z każdym z nich indywidualnie).

Do głównych zadań Wykonawcy będzie należeć:

1) udzielanie rodzicom specjalistycznej informacji dotyczącej problemów rozwojowych dziecka;

2) wskazywanie właściwych dla dziecka i jego rodziny form kompleksowej, specjalistycznej pomocy, w szczególności  terapeutycznej, rehabilitacyjnej, fizjoterapeutycznej

3) wskazywanie jednostek udzielających specjalistycznej pomocy dzieciom;

4) w zależności od potrzeb realizowanie z zespołem innych specjalistów wczesnego wspomagania rozwoju dziecka na warunkach i w formach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 127 ust. 19 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe oraz dodatkowych usług specjalistyczno-terapeutycznych;

5) koordynowanie korzystania z usług specjalistów dostępnych na obszarze powiatu, w tym:

a) zbieranie i upowszechnianie informacji o usługach i świadczących je specjalistach,

b) prowadzenie akcji informacyjnych,

6) udzielaniu dzieciom i ich rodzinom kompleksowej pomocy od chwili wykrycia zagrożenia niepełnosprawnością, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci do 3. roku życia;

7) prowadzenie usług z zakresu integracji sensorycznej dla dzieci niepełnosprawnych i zagrożonych niepełnosprawnością, których stan zdrowia wymaga dodatkowego wsparcia terapeutycznego.

Część III zamówienia.

Specjalność III – pełnienie funkcji psychologa.

Zamawiający w tej części zamówienia przewiduje łącznie 220 godziny do realizacji w 2020 roku.

Do realizacji zamówienia w części III Zamawiający wybierze maksymalnie 3 osoby, które złożą najkorzystniejszą ofertę (liczba realizowanych godzin przez poszczególnych Wykonawców będzie uzgadniania z każdym z nich indywidualnie).

Do głównych zadań Wykonawcy będzie należeć:

1) udzielanie rodzicom specjalistycznej informacji dotyczącej problemów rozwojowych dziecka;

2) wskazywanie właściwych dla dziecka i jego rodziny form kompleksowej, specjalistycznej pomocy, w szczególności medycznej  rehabilitacyjnej, terapeutycznej, fizjoterapeutycznej

3) wskazywanie jednostek udzielających specjalistycznej pomocy dzieciom;

4) w zależności od potrzeb realizowanie z zespołem innych specjalistów wczesnego wspomagania rozwoju dziecka na warunkach i w formach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 127 ust. 19 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe oraz dodatkowych usług specjalistyczno-terapeutycznych;

5) koordynowanie korzystania z usług specjalistów dostępnych na obszarze powiatu, w tym:

a) zbieranie i upowszechnianie informacji o usługach i świadczących je specjalistach,

b) prowadzenie akcji informacyjnych,

6) udzielaniu dzieciom i ich rodzinom kompleksowej pomocy od chwili wykrycia zagrożenia niepełnosprawnością, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci do 3. roku życia;

7) prowadzenie dodatkowych usług z zakresu wsparcia psychologicznego dla dzieci niepełnosprawnych i zagrożonych niepełnosprawnością, których stan zdrowia wymaga dodatkowego wsparcia terapeutycznego oraz ich rodzin np. prowadzenie wsparcia indywidualnego i grupowego.

Część IV zamówienia :

Specjalność IV –pełnienie funkcji logopedy.

Zamawiający w tej części zamówienia przewiduje 1364 godziny do realizacji w 2020 roku.

Do realizacji zamówienia w części IV Zamawiający wybierze maksymalnie 7 osób, które złożą najkorzystniejszą ofertę, z których jedna ma uprawnienia do prowadzenia terapii metodą A. Tomatisa (liczba realizowanych godzin przez poszczególnych Wykonawców będzie uzgadniania z każdym z nich indywidualnie).

Do głównych zadań Wykonawcy będzie należeć:

1) udzielanie rodzicom specjalistycznej informacji dotyczącej problemów rozwojowych dziecka;

2) wskazywanie właściwych dla dziecka i jego rodziny form kompleksowej, specjalistycznej pomocy, w szczególności medycznej  rehabilitacyjnej, terapeutycznej, fizjoterapeutycznej

3) wskazywanie jednostek udzielających specjalistycznej pomocy dzieciom;

4) w zależności od potrzeb realizowanie z zespołem innych specjalistów wczesnego wspomagania rozwoju dziecka na warunkach i w formach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 127 ust. 19 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe oraz dodatkowych usług specjalistyczno-terapeutycznych;

5) koordynowanie korzystania z usług specjalistów dostępnych na obszarze powiatu, w tym:

a) zbieranie i upowszechnianie informacji o usługach i świadczących je specjalistach,

b) prowadzenie akcji informacyjnych,

6) udzielaniu dzieciom i ich rodzinom kompleksowej pomocy od chwili wykrycia zagrożenia niepełnosprawnością, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci do 3. roku życia;

7) prowadzenie dodatkowych usług z zakresu logopedii dla dzieci niepełnosprawnych i zagrożonych niepełnosprawnością, których stan zdrowia wymaga dodatkowego wsparcia terapeutycznego oraz ich rodzin np. prowadzenie wsparcia indywidualnego i grupowego.

Część V zamówienia :

Specjalność V –pełnienie funkcji pedagoga.

Zamawiający w tej części zamówienia przewiduje 1353 godziny do realizacji w 2020 roku.

Do realizacji zamówienia w części V Zamawiający wybierze maksymalnie 6 osób, które złożą najkorzystniejszą ofertę, z czego minimum jedna musi prowadzić terapię Biofeedback oraz trening słuchowy metodą A. Tomatisa (liczba realizowanych godzin przez poszczególnych Wykonawców będzie uzgadniania z każdym z nich indywidualnie).

Do głównych zadań Wykonawcy będzie należeć:

1) udzielanie rodzicom specjalistycznej informacji dotyczącej problemów rozwojowych dziecka;

2) wskazywanie właściwych dla dziecka i jego rodziny form kompleksowej, specjalistycznej pomocy, w szczególności medycznej  rehabilitacyjnej, terapeutycznej, fizjoterapeutycznej

3) wskazywanie jednostek udzielających specjalistycznej pomocy dzieciom;

4) w zależności od potrzeb realizowanie z zespołem innych specjalistów wczesnego wspomagania rozwoju dziecka na warunkach i w formach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 127 ust. 19 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe oraz dodatkowych usług specjalistyczno-terapeutycznych;

5) koordynowanie korzystania z usług specjalistów dostępnych na obszarze powiatu, w tym:

a) zbieranie i upowszechnianie informacji o usługach i świadczących je specjalistach,

b) prowadzenie akcji informacyjnych,

6) udzielaniu dzieciom i ich rodzinom kompleksowej pomocy od chwili wykrycia zagrożenia niepełnosprawnością, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci do 3. roku życia;

7) prowadzenie dodatkowych usług z zakresu wsparcia pedagogicznego dla dzieci niepełnosprawnych i zagrożonych niepełnosprawnością, których stan zdrowia wymaga dodatkowego wsparcia terapeutycznego oraz ich rodzin np. prowadzenie wsparcia indywidualnego i grupowego.

Część VI zamówienia :

Specjalność VI – pełnienie funkcji lekarza (neurologa lub rehabilitanta)

Zamawiający w tej części zamówienia przewiduje maksymalnie łącznie 23 godzin do realizacji w 2020 roku.

Do realizacji zamówienia w części VI Zamawiający wybierze maksymalnie 2 lekarzy, którzy złożą najkorzystniejszą ofertę, z czego jeden będzie neurologiem, a drugi rehabilitantem (liczba realizowanych godzin przez poszczególnych Wykonawców będzie uzgadniania z każdym z nich indywidualnie).

Do głównych zadań Wykonawcy będzie należeć:

1) udzielanie rodzicom specjalistycznej informacji dotyczącej problemów zdrowotnych i rozwojowych dziecka;

2) wskazywanie właściwych dla dziecka i jego rodziny form kompleksowej, specjalistycznej pomocy, w szczególności medycznej  rehabilitacyjnej, neurologicznej;

3) wskazywanie jednostek udzielających specjalistycznej pomocy dzieciom;

4) koordynowanie korzystania z usług specjalistów dostępnych na obszarze powiatu, w tym:

a) zbieranie i upowszechnianie informacji o usługach i świadczących je specjalistach,

b) prowadzenie akcji informacyjnych,

5) udzielaniu dzieciom i ich rodzinom kompleksowej pomocy od chwili wykrycia zagrożenia niepełnosprawnością, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci do 3. roku życia;

6) prowadzenie dodatkowych usług z zakresu konsultacji medycznych w zakresie specjalności neurologicznej i rehabilitacyjnej.

Część VII zamówienia :

Specjalność VII – pełnienie funkcji trenera jazdy konnej

Zamawiający w tej części zamówienia przewiduje maksymalnie łącznie 100 godzin do realizacji w 2020 roku.

Do realizacji zamówienia w części VII Zamawiający wybierze maksymalnie 1 osobę, która złoży najkorzystniejszą ofertę.

Do głównych zadań Wykonawcy będzie należeć:

1) udzielanie rodzicom specjalistycznej informacji dotyczącej problemów rozwojowych dziecka;

2) wskazywanie właściwych dla dziecka i jego rodziny form kompleksowej, specjalistycznej pomocy, w szczególności medycznej  rehabilitacyjnej, neurologicznej;

3) wskazywanie jednostek udzielających specjalistycznej pomocy dzieciom;

4) koordynowanie korzystania z usług specjalistów dostępnych na obszarze powiatu, w tym:

a) zbieranie i upowszechnianie informacji o usługach i świadczących je specjalistach,

b) prowadzenie akcji informacyjnych,

5) udzielaniu dzieciom i ich rodzinom kompleksowej pomocy od chwili wykrycia zagrożenia niepełnosprawnością,

6) prowadzenie dodatkowych usług w zakresie hipoterapii.

IV. Wymagany termin wykonania zamówienia:

Zamawiający wymaga, aby przedmiot został zrealizowany w terminie:

Część I – 15.01.2020r. – 31.12.2020r.

Część II – 15.01.2020r. – 31.12.2020r.

Część III – 15.01.2020r. – 31.12.2020r.

Część IV – 15.01.2020r. – 31.12.2020r.

Część V – 15.01.2020r. – 31.12.2020r.

Cześć VI – 15.01.2020r. – 31.12.2020r.

Cześć VII – 15.01.2020r. – 31.12.2020r.

V. Oferta powinna zawierać:

 1. Ofertę cenową – załącznik 1
 2. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu- załącznik nr. 2

VI. Miejsce i termin składania ofert:

 1. Ofertę można złożyć osobiście w kancelarii placówki w godz. 8.00 – 16.00 lub listownie na adres placówki.
 2. Ofertę należy złożyć zgodnie z wytycznymi punktu VI.1. w terminie do dnia 13 stycznia 2020r., do godziny 10.00 czasu lokalnego.
 • Opis sposobu przygotowania oferty:
 • Wykonawcy zobowiązani są sporządzić ofertę zgodnie z załącznikiem nr 2.
 • Do oferty Wykonawcy zobowiązani są dołączyć wszystkie oświadczenia i dokumenty wymagane zgodnie z przedmiotem zamówienia.
 • Oferta musi być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub ręcznie, w sposób zapewniający trwałość i czytelność tekstu.
 • Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.
 • Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane oraz podpisane lub parafowane przez Wykonawcę
 • Oferta winna być zszyta lub spięta.
 • Wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, muszą by przez niego parafowane.
 • Oferta złożona osobiście w sekretariacie Zamawiającego lub przesłana pocztą powinna być zaadresowane na Zamawiającego:

Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Białymstoku

ul. Słonimska 15/1

15-028 Białystok

Realizacja zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu białostockiego.

 • Na opakowaniu powinny być wskazane nazwa i adres Wykonawcy, tak aby bez otwierania można było odesłać ofertę, w przypadku jej wpłynięcia po terminie.
 •  Miejsce otwarcia ofert
 • Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13 stycznia 2020 r., o godzinie 10.00 czasu lokalnego w kancelarii Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Białymstoku ul. Słonimska 15/1. 
 • Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania.

VII. Warunki udziału w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1. Zaoferują przedmiot zamówienia zgodny z wymogami Zamawiającego określonymi w niniejszym dokumencie.

2. Znajdują się w sytuacji organizacyjnej, prawnej i ekonomicznej zapewniającej wykonanie zamówienia.

VIII. Kryteria, którymi będzie kierował się Zamawiający przy składaniu ofert oraz sposób oceny ofert. 

 1. Wybór oferty dotyczy każdej części oddzielnie.
  1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniem dla każdej części:
  1. CENA  brutto (za jedną godzinę wykonywania usługi) – 80 %,

Oceny będą dokonywane w następujący sposób :

                                 wartość brutto oferty najtańszej

wartość punktowa = ——————————————–       x 100 x 80%

                                  wartości brutto oferty badanej

 • Oświadczenie dokumentujące prowadzenie zajęć wspomagających dziecko niepełnosprawne, zagrożone niepełnosprawnością oraz jego rodzinę – 10 % (10 pkt).

Punkty za to kryterium będą przyznawane na podstawie oświadczenia złożonego w formularzu ofertowym.

– do 2 lat – 5 pkt.

– powyżej 2 lat – 10 pkt.

 • Doświadczenie praktyczne w zawodzie nauczyciela – terapeuty SI, psychologa, logopedy, pedagoga lub fizjoterapeuty, lekarza – 10 % (max.10 pkt).

Punkty za to kryterium będą przyznawane na podstawie oświadczenia złożonego na formularzu ofertowym.

– do 2 lat  – 5 pkt.

– powyżej 2 lat – 10 pkt.

 • Maksymalna ilość punktów, jaką Wykonawca może uzyskać w wyniku oceny według w. w. kryteriów wynosi 100. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska największą ilość punktów.Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie oceniona jako najbardziej korzystna w oparciu o podane kryteria wyboru.

IX. Informacje  dotyczące wyboru oferty:

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania, w wypadku gdy zaproponowane oferty przekroczą kwotę jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia.