Szkoła dla Rodziców

„Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” – trening umiejętności wychowawczych

Zajęcia adresowane są do wszystkich rodziców, którym zależy na wzmocnieniu relacji z dzieckiem, pragną je lepiej rozumieć i wspierać, chcą udoskonalić swoje umiejętności porozumiewania się, a także skuteczniej wyrażać swoje oczekiwania, stawiać wymagania i reagować na konflikty. Podczas zajęć rodzice koncentrują się na pytaniach:

  • Jak kochać mądrze, okazywać szacunek dla uczuć i potrzeb dziecka, akceptować trudności i ograniczenia, obdarzać zaufaniem, dostrzegać starania i mocne strony, pomagać w budowaniu pewności siebie i samodzielności?
  • Jak nauczyć dziecko respektowania ograniczeń, egzekwować wymagania, pozwolić ponieść dziecku konsekwencje niewłaściwych zachowań?

Warsztaty wspierają kształtowanie postaw rodzicielskich opartych na miłości i akceptacji, szacunku do siebie, poszanowaniu innych oraz jasnych wymaganiach i granicach. Stwarzają szansę na tworzenie prawidłowych relacji rodziców z dziećmi i zwiększenie satysfakcji we wzajemnych kontaktach w rodzinie.

Rodzice uczestniczący w zajęciach często zwracają uwagę m.in. na poprawę rozumienia swoich dzieci, większą świadomość w zakresie czynników ułatwiających i utrudniających komunikację z nimi, udoskonalenie umiejętności wspomagania dzieci w radzeniu sobie z emocjami i sytuacjami trudnymi oraz zwiększenie własnej skuteczności w oddziaływaniach wychowawczych. Duże znaczenie ma dla nich wsparcie jakie otrzymują w trakcie warsztatów oraz wzmocnienie siebie w roli rodzica.

Program „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” składa się z trzech części:

  • część I: „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły?”
  • część II: „Rodzeństwo bez rywalizacji”
  • część III: „Nastolatek”

W poradni prowadzimy nabór na część I „Szkoły…”, która jest modułem podstawowym i warunkiem skorzystania z części II lub III.

Warsztaty realizowane są w grupie 12-15 osób. Obejmują 10 cotygodniowych spotkań po 3 godziny zegarowe.

Zapisy prowadzone są w kancelarii poradni osobiście lub telefonicznie (nr tel. 518974432). Po zebraniu odpowiedniej liczby chętnych osoby prowadzące kontaktują się telefonicznie z rodzicami w celu poinformowania o terminie zajęć i potwierdzenia uczestnictwa w zajęciach.

Zachęcamy do udziału w zajęciach

Opracowała: Agnieszka Kulmacz – Psycholog Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Białymstoku


Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Białymstoku z siedzibą w Białymstoku, ul. Słonimska 15/1, kod pocztowy 15-028, adres e-mail: kontakt@pppp.bialystok.pl, tel. 85 741 62 35

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Powiatowej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Białymstoku możliwy jest pod adresem

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. „a”, „c” – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w związku z Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe /Dz.U z 2018 poz. 996 t.j. /

Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.

Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres wynikający z kategorii archiwalnych Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. W określonych przypadkach, zbierane są dane osobowe w postaci np.: numeru telefonu lub adresu poczty elektronicznej e-mail w celu łatwiejszego kontaktu urzędu z petentem, wówczas wymagana jest pisemna zgoda petenta.

W ramach postępowań prowadzonych na podstawie Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora danych dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania.

Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani , iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

Pana/Pani dane nie będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (profilowaniu), polegającemu na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy, tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

Administrator nie będzie przetwarzać danych osobowych w innym celu niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane na podstawie przepisów prawa.

Pani/Pana dane nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.

Podpisała
Anna Sawicka
Dyrektor Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Białymstoku