O poradni

Powiatowa Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna
W Białymstoku

ul. Słonimska 15/1 15-028 Białystok
e-mail: ppppbialystok@wp.pl

Dlaczego w nasze logo wpisane jest drzewo?

Zdrowe drzewo jest symbolem siły, wzrastania , spełnienia, odradzania. Naszą pracę w poradni pragniemy postrzegać jako źródło wzmocnienia dla tych wszystkich którzy tego potrzebują: dzieci, młodzieży, rodziców czy nauczycieli.

Drzewo to także symbol natury. Poradnia powiatowa choć siedzibę ma w mieście wojewódzkim gości w swoich progach przede wszystkim mieszkańców 10 gmin, dla których drzewa są nieodłącznym elementem krajobrazu. Dotyczy to zwłaszcza mieszkańców Narwiańskiego Parku Narodowego oraz Puszczy Knyszyńskiej.

Nasza siedziba
Siedziba Poradni znajduje się w centrum Białegostoku w jednej z najstarszych dzielnic- Bojary.
Dojazd do poradni jest dogodny.
Rodzice mają czasami problem ze znalezieniem wejścia do poradni, gdyż znajduje się ono z innej strony niż wejście główne do budynku.

Zajmujemy pomieszczenia na parterze, piętrze pierwszym oraz drugim
Na piętrze drugim znajdują się:

-Poczekalnia (tymczasowo znajduję się na parterze)
-Kancelaria
-Księgowość
-Gabinet dyrektora
-4 gabinety diagnostyczne
-toalety

Na piętrze pierwszym znajdują się:
– 2 gabinety diagnostyczne
– sala badań grupowych oraz terapii grupowej

Na parterze znajdują się:
– sala integracji sensorycznej
– gabinet do neuroterapii Biofeedback
– gabinet do neuroterapii Biofeedback oraz gabinet do treningu uwagi słuchowej metodą prof. A.A. Tomatisa

Gabinety psychologiczne

– W tych gabinetach odbywa się diagnoza psychologiczna
– Jeden z nich przystosowany jest do przeprowadzania komputerowego badania wzroku
– W poradni zatrudnionych jest 4 psychologów

Gabinety pedagogiczne

– Tutaj odbywa się diagnoza pedagogiczna oraz indywidualna terapia dla dzieci młodszych i starszych, które mają trudności w nauce o podłożu dyslektycznym

– Aktualnie 4 pedagogów wykonuje powyższe zadania

Gabinety logopedyczne

– Tutaj odbywa się diagnoza przyczyn trudności w mówieniu, prowadzona jest praca korekcyjna wad wymowy, a także terapia wspomagająca kształtowanie się mowy.

– W poradni pracuje trzech logopedów- 2 zatrudnionych na całym etacie i jeden na pół.

Sala badań grupowych i terapii

W tym największym pomieszczeniu odbywają się:
– badania grupowe uczniów klas III-gimnazjum mających problemy zdrowotne oraz niezdecydowanych jaką wybrać szkołę ponadgimnazjalną.
– zajęcia arteterapii przeznaczone dla dzieci z deficytem uwagi, trudnościami emocjonalnymi, obniżoną sprawnością manualną
– grupowa terapia pedagogiczna
– warsztaty dla nauczycieli i szkolenia dla pracowników
– posiedzenia zespołu orzekającego
– zajęcia prowadzone metodą kinezjologii edukacyjnej

 

MOCNE STRONY

– Wzrasta świadomość rodziców – chętniej korzystają z pomocy psychologiczno- pedagogicznej.
– Zmniejszył się czas oczekiwania na badania – u blisko 65% respondentów do ok.1 miesiąca.
– Badania przeprowadzane były wg obowiązujących standardów.
– Poradnia zapewnia poczucie bezpieczeństwa i dyskrecję klientom poradni.
– W miarę potrzeby pracownicy służą radą tym wszystkim, którzy mają problemy w skompletowaniu dokumentacji i wypełnieniu wniosku.
– Wydane przez poradnię opinie satysfakcjonują rodziców bądź prawnych opiekunów. Ocenili je jako czytelne, zawierające realne propozycje rozwiązań problemów, uwzględniające warunki życia dziecka.
– Na wysoką jakość wydawanych przez pracowników opinii wpłynęło również dostrzeżenie przez pracowników mocnych stron i możliwości badanych dzieci.
– Nauczyciele i rodzice wysoko oceniają skuteczność spotkań z pracownikami poradni – w zakresie pomocy wychowawczej i dydaktycznej dla dzieci i młodzieży, a także kierowanej do rodziców i nauczycieli.
– Prowadzenie przez pracowników poradni zajęć długoterminowych, 40-godzinnych warsztatów dla nauczycieli i treningów dla rodziców spotyka się z dużym zainteresowaniem i zapotrzebowaniem.

– Spotkania z pracownikami pomagają zrozumieć nauczycielom, na czym polega zaburzenia funkcjonowania ucznia oraz pozwalają zorientować się, jak należy z nimi postępować i jak organizować im pomoc na terenie szkoły i w domu.
– Nauczyciele dostrzegają poprawę w opanowaniu umiejętności szkolnych wśród uczniów, którzy uczęszczają na terapię pedagogiczną do poradni oraz dostrzegają poprawę funkcjonowaniu uczniów w szkole i przedszkolu, którzy uczęszczają na terapię logopedyczną i arteterapię odbywającą się na terenie poradni. Wskazuje to na wysoką efektywność działań terapeutycznych.
– Zalecenia zawarte w opiniach i orzeczeniach do realizacji w szkołach są dostosowane do potrzeb badanych.
– Systematyczne i zaplanowane posiedzenia zespołu orzekającego oraz wnikliwe rozpatrywanie wniosków wpływają na lepszą organizację procesu diagnozowania.
– Posiedzenia zespołu organizacyjno-problemowego ułatwiają przepływ informacji i wzajemną współpracę.
– Doskonalenie pracowników w zakresie diagnozy wpływa na zwiększenie kompetencji i profesjonalizmu w tym zakresie.
– Współpraca dyrektora z pracownikami w zakresie zarządzania i organizacji

Wszystkich zainteresowanych naszą ofertą psychoedukacyjną oraz bardziej szczegółowymi informacjami o pracy poradni zapraszamy na naszą stronę internetetową.


Deklaracja w sprawie dostępności
Oświadczenie sporządzono dnia 2022.03.10. Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia 2022.03.10. Deklarację sporzadzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. Raport zamieszczamy poniżej.
Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego


Inspektor Ochrony Danych

Marek Falkowski

K L A U Z U L A   I N F O R M A C Y J N A

Podstawa prawna: art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE Nr 119)

I. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowa Poradnia Psychologiczno- Pedagogicznej w Białymstoku,

ul. Słonimska 15/1, 15-028 Białystok, kontakt z Administratorem możliwy jest w następujący sposób:

1) telefonicznie: 85 741 62 35

2) pisemnie na adres siedziby Administratora.

II. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:

1) adres poczty elektronicznej: m.falkowski@st.bialystok.wrotapodlasia.pl

2) nr telefonu 85 740-39-97,

3) pisemnie na adres siedziby Administratora.

III. CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH I PODSTAWA PRAWNA.

1. Pani / Pana dane osobowe przetwarzane są w celu udzielania psychoedukacyjnej pomocy psychologicznej, pedagogicznej oraz logopedycznej; poradnia realizuje swoje zadania poprzez prowadzenie diagnozy, terapii, doradztwa, profilaktyki. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne.

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. „a”, „c” – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w związku z Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.

IV. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.

V. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTW TRZECICH – poza Europejski Obszar Gospodarczy lub organizacji międzynarodowej.

Dane osobowe nie będą przekazane do państwa trzeciego – poza Europejski Obszar Gospodarczy

VI. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH.

Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt.

VII. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ:

1. Dostęp do danych.

Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych (w tym uzyskania kopii tych danych), prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

2. Prawo do usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym).

Ma Pani/Pan prawo do żądania usunięcia danych, w przypadku, gdy:

– dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane;

– nie ma podstawy prawnej do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;

– wniosła Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania;

– Pani/Pana dane przetwarzane są niezgodnie z prawem;

– Pani/Pana dane muszą być usunięte, by wywiązać się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa.

3. Prawo do wycofania zgody.

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, ma Pani/Pana prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

4. Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

– zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją;

– dane przetwarzane są w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi, z wyjątkiem sytuacji, w której Administrator wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzanie danych osobowych, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

5. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych1, gdy przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana naruszałoby przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.

VIII. INFORMACJA O WYMOGU DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH ORAZ KONSEKWENCJACH NIEPODANIA DANYCH OSOBOWYCH.

Przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podanie przez Panią/Pana jest obowiązkowe. Niepodanie danych osobowych uniemożliwi załatwienia sprawy.

IX. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, PROFILOWANIE.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Podpisała
Anna Sawicka
Dyrektor Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej
w Białymstoku

_____________________________________________________

1 Ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, infolinia telefoniczna: 606-950-000