Koncepcja pracy

Koncepcja rozwoju i funkcjonowania placówki

– uaktualnienie –

zawarta w raporcie z ewaluacji wewnętrznej
w roku szkolnym 2016/2017

Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Białymstoku ma niedługi staż swojej działalności, którego początek datuje się od 1.09.2003 roku. Usytuowana jest w centrum Białegostoku z dogodnym dojazdem. Działaniami poradni objętych jest 10 gmin powiatu białostockiego. Obszar ten nie należy do zamożnych i uprzemysłowionych regionów naszego kraju. Odsetek bezrobocia jest więc dość wysoki, dlatego spora część uczniów, zwłaszcza tych, którymi opiekujemy się z powodu różnorodnych dysfunkcji, pochodzi z rodzin borykających się z problemami materialnymi. Środowisko wiejskie to specyficzne środowisko, często zamknięte, z nieufnością i obawą podchodzące do wszelkiego rodzaju zmian i ingerencji. Przed poradnią stało zatem bardzo  trudne zadanie zdobycia zaufania i przekonania do swoich działań zarówno rodziców, uczniów jak i nauczycieli. Temu celowi służyły różnorodne zadania m.in. wyjazdy w teren do każdej placówki, prelekcje i warsztaty dla rodziców, nauczycieli, badania przesiewowe, rzetelność diagnozy, terapie pedagogiczne, profesjonalizm w udzielaniu porad, szeroko zakrojona profilaktyka. Rozległy obszar działania, gdzie odległość do najdalej położonej gminy wynosi 50 km, skłania Poradnię do coraz szerzej współpracy ze środowiskiem.

MISJA

PPP-P w Białymstoku jest placówką oświatową udzielającą dzieciom i młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym pomocy logopedycznej, pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu oraz wspierającą rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów związanych z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży. Podstawowym podmiotem tych działań powinno być dziecko, któremu należy zaoferować pomoc:

–     diagnostyczną:

w zakresie jego potrzeb edukacyjnych, odchyleń i zaburzeń rozwojowych, kwalifikacji do odpowiednich form pomocy, kształcenia specjalnego na terenie przedszkola, szkoły, poradni.

 • terapeutyczną i psychoedukacyjną:

poprzez prowadzenie terapii pedagogicznej, w tym dysleksji, dyskalkulii, psychologicznej w szczególności zaburzeń emocjonalnych, logopedycznej oraz różnego rodzaju warsztatów psychoedukacyjnych dla młodzieży.

 • konsultacyjno-doradczą:

w zakresie problemów wychowawczych, problematyki psychologiczno-pedagogicznej, logopedycznej, kierunku kształcenia i racjonalnego wyboru zawodu

 • profilaktyczną:

w zakresie przeciwdziałania zachowaniom ryzykownym, poprzez opracowanie programów profilaktycznych, koordynowanie tego typu działań na terenie szkół oraz pomoc w opracowywaniu programów szkół i placówek.

Pomagając dziecku należy także wspomagać jego rodziców, opiekunów i nauczycieli w wytyczaniu najbardziej korzystnego kierunku rozwoju i przezwyciężaniu trudności. Ze swoich zadań pracownicy poradni powinni wywiązywać się w sposób kompetentny i profesjonalny spełniając oczekiwania środowiska lokalnego w zakresie szerokiego udostępniania usług psychologiczno-pedagogicznych.

Poradnia jest młodą, prężną placówką reagującą błyskawicznie na nowe wyzwania wciąż zmieniającej się rzeczywistości oświatowej, dlatego ważna jest troska o  utrzymywanie jakości i tempa dotychczasowych działań w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej zwłaszcza zadania ukierunkowane są na bezpośrednią i wszechstronną pomoc dziecku, rodzinie i nauczycielom przy ścisłej współpracy całego zespołu. Aby to osiągnąć niezbędna jest analiza słabych i mocnych stron funkcjonowania poradni.

MOCNE STRONY TO:

 • równe szanse wszystkich mieszkańców 10 gmin powiatu, pragnących skorzystać z pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 • duża ilość klientów
 • ugruntowana pozycja na rynku
 • lokalizacja z dobrym dojazdem w centrum miasta, parkingi
 • kadra o właściwych kwalifikacjach
 • ciągłe doskonalenie zawodowe personelu
 • troska pracowników o klienta oraz wizerunek poradni jako placówki pomocowej
 • bogata oferta psychoedukacyjna, różnorodne zajęcia dla młodzieży, warsztaty dla nauczycieli, rodziców, w tym Szkoła dla Rodziców i Wychowawców i Warsztaty dla Dobrych Rodziców
 • ścisła współpraca z placówkami oświatowymi i pozaoświatowymi
 • szeroka baza diagnostyczna (testy) i wyposażone gabinety w meble, pomoce diagnostyczne i terapeutyczne oraz sprzęt komputerowy, zgodna ze standardami
 • praca diagnostyczna w terenie – badanie w domu dziecka, obserwacja w szkole, dyżury w szkołach
 • posiadanie strony internetowej oraz adresu e-mail
 • sala do zajęć grupowych
 • sala do terapii integracji sensorycznej i Biofeedback
 • gabinet do diagnozy osób z niepełnosprawnością na parterze (dostosowany dojazd)
 • szeroki zakres form pracy (dzieci, rodzice, nauczyciele, forma indywidualna i grupowa)
 • realizacja stażów kształcących się pedagogów, psychologów i logopedów
 • elastyczne godziny pracy diagnostyczno-terapeutycznej (do 18.00)
 • różnorodne możliwości kontaktu w poradnią (telefon, fax, e-mail, ezd)

SŁABE STRONY TO:

 • rozległy obszar działania
 • część personelu znajduje się we wczesnej fazie stabilizacji rodzinnej co może powodować przerwy w pracy (urlop macierzyński, wychowawczy) lub częste zmiany w zatrudnieniu
 • brak windy dla niepełnosprawnych
 • brak dostępu do toalety na pierwszym piętrze
 • nieestetyczne wejście do budynku
 • niedogrzane pomieszczenia, brak termomodernizacji budynku
 • brak kamery do rejestrowania postępów w terapii
 • zbyt niskie temperatury w pomieszczeniach w okresie zimowym

WZBOGACANIE OFERTY

zwłaszcza w zakresie profilaktyki i terapii; rozszerzy obszar działania z zakresu wczesnej interwencji i wspomagania rozwoju dziecka poprzez:

 • badania prognostyczne dla dzieci 5 i 6-letnich
 • zajęcia stymulująco-rozwojowe dla dzieci 5 i 6-letnich
 • zajęcia stymulujące rozwój psychoruchowy
 • grupową terapię dla dzieci z niepłynnością mowy
 • kontynuowanie autorskiego programu dotyczącego orientacji zawodowej
 • realizacja autorskich programów dotyczących zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne
 • organizowanie i uczestniczenie w Dniach Otwartych placówek
 • prowadzenie zajęć otwartych dla rodziców dzieci korzystających z terapii pedagogicznej i logopedycznej
 • udostępnianie terapii rodzinnej i indywidualnej terapii psychologicznej
 • warsztaty dla nauczycieli z higieny i emisji głosu
 • prowadzenie przesiewowych badań słuchu i wzroku dla dzieci 0-VI kl.
 • prowadzenie badań w kierunku centralnego przetwarzania słuchowego (DDT, badania platformą zmysłów)
 • prowadzenie treningu słuchowego metodą Warnkego dla dzieci w wieku szkolnym
 • konsultacje dla dzieci i młodzieży uzdolnionej z obniżoną wyrazistością artykulacyjną
 • prowadzenie grupowych ćwiczeń ortofonicznych w niektórych grupach przedszkolnych
 • prowadzenie neuroterapii Biofeedback
 • prowadzenie terapii integracji sensorycznej
 • prowadzenie terapii dla dzieci z trudnościami w uczeniu się matematyki
 • prowadzenie ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjnego-opiekuńczego dla dzieci z wykrytą lub zagrożoną niepełnosprawnością (Program „Za życiem”)

WSPÓŁPRACA ZE ŚRODOWISKIEM

      Jesteśmy poradnią powiatową więc naszą misją jest nasilenie działań w środowisku lokalnym, więc zadań i wyzwań dużo.

 • tworzenie punktów konsultacyjno-terapeutycznych w miejscowościach pozbawionych pomocy specjalistycznej w porozumieniu z wójtami i burmistrzami
 • odwiedzanie szkół i placówek w celu lepszej orientacji realizowania zaleceń poradni
 • spotkania z pedagogami szkolnymi celem umożliwienia wymiany poglądów oraz szkolenia na określony temat (uwzględniający potrzeby uczestników) służące poszerzaniu wiedzy i doskonaleniu umiejętności zawodowych (integracji całego środowiska pedagogów szkolnych)
 • utrzymanie zespołu specjalistów przy powiatowym centrum kryzysowym

ROZWÓJ BAZY MATERIALNEJ I OSOBOWEJ

Aby skuteczniej realizować pomoc bezpośrednią należałoby rozszerzyć stan zatrudnienia

Baza osobowa:

Stworzenie trzech etatów (pedagog – terapeuta SI, psycholog – terapeuta, pomoc administracyjna)

Baza materialna:

Nasza poradnia dysponuje wysoko wykwalifikowaną kadrą pedagogiczną, ale należy jej zapewnić dostęp do nowych metod diagnostycznych, standaryzowanych testów psychologicznych, pedagogicznych i logopedycznych, programów komputerowych

 • uzupełnianie pomocy terapeutycznych
 • odpowiedni wystrój sali terapeutycznej do badania małych dzieci
 • nadal aktualny pozostaje problem zniesienia barier architektonicznych czyli umożliwienie dzieciom niepełnosprawnym korzystanie z naszych usług, mam na myśli wykonanie podjazdu i zamontowanie windy
 • wymiana oświetlenia wewnątrz pomieszczeń poradni
 • docieplenie budynku
 • poszerzenie bazy lokalowej w celu skuteczniejszej pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom niepełnosprawnym
 • izolacja dźwiękochłonna drzwi w 3-ech gabinetach
 • utworzenie wewnątrzporadnianej sieci informatycznej dla efektywniejszego przepływu informacji i obiegu dokumentacji
 • doposażenie stanowiska pracy – pomoc administracyjna

POZYSKIWANIE DODATKOWYCH ŚRODKÓW FINANSOWYCH

Poza środkami budżetowymi zagwarantowanymi przez organ prowadzący konieczne jest zwiększenie środków na różne formy pomocy bezpośredniej poprzez:

 • udział w konkursach grantowych
 • udział w powiatowych projektach pozyskiwania środków z UE
 • porozumienie między władzami zainteresowanych gmin w celu dofinansowania punktów konsultacyjnych, przesiewowych badań słuchu i wzroku

ROZWÓJ ZAWODOWY KADRY

 • tworzenie warunków do rozwoju zawodowego kadry pedagogicznej zgodnych z jej indywidualnymi zainteresowaniami jak i potrzebami placówki, także poprzez WDN; szczególnie ważne jest przygotowanie wszystkich pracowników pedagogicznych do prowadzenia działań bezpośrednich w postaci terapii, treningów i warsztatów
 • utrzymanie zespołu organizacyjno-problemowego
 • zwiększenie aktywności zespołów specjalistycznych poprzez wyłonienie liderów
 • podnoszenie kompetencji, kwalifikacji zawodowych w kierunku diagnozy specjalistycznej dziecka autystycznego z wadą wzroku i słuchu

PROMOCJĘ PORADNI

Poradnia będzie dbała o utrzymanie pozytywnego wizerunku, rozpowszechniała informacje o swojej pracy i osiągnięciach poprzez:

 • promowanie naszej działalność poprzez stałą aktualizację strony internetowej oraz założenie konta porani na portalu społecznościowym FACEBOOK
 • uzupełnianie oferty pracy psychoedukacyjnej w oparciu o zapotrzebowanie środowiska corocznie (wrzesień/październik)
 • rozpowszechnianie ulotek informacyjnych opracowanych przez pracowników dotyczących działalności poradni i ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego
 • współpraca ze stowarzyszeniami i organizacjami wspierającymi działania poradni
 • współpraca z Uniwersytetem w Białymstoku oraz innymi uczelniami kształcącymi psychologów, pedagogów, logopedów
 • współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w celu umożliwienia odbywania stażu absolwenckiego kończącym studia pedagogiczne i psychologię, szkoleń w ramach KFS
 • współpraca z Instytutem Fizjologii i Patologii Słuchu
 • współpraca z PTD, PTL
 • współpraca z mediami
 • rozszerzenie oferty poradni dzięki współpracy z fundacją „Psi Uśmiech”

ZARZĄDZANIE

Powyższym wymaganiom może sprostać tylko personel w pełni profesjonalny, kompetentny, dyspozycyjny, identyfikujący się z placówką i jej zadaniami. Dlatego konieczna jest otwarta współpraca rady pedagogicznej, zespołów, specjalistów a także kreatywność i indywidualność poszczególnych jej członków.

Dlatego należy inspirować i mobilizować koleżanki i kolegów do doskonalenia warsztatu pracy, podnoszenia swoich kwalifikacji; zachęcać do innowacji, tworzenia programów autorskich; tworzyć relacje otwartości i partnerstwa; uaktualniać narzędzia diagnozy; wzbogacać bazę dydaktyczną o potrzebne pomoce; motywować poprzez nagrody, pochwały; akceptować pomysły wpływające na rozwój własny nauczycieli oraz placówki. Istotnymi czynnikami w funkcjonowaniu placówki są przyjazny klimat, właściwe wyposażenie w nowoczesne pomoce diagnostyczne i terapeutyczne oraz dbałość o estetykę wnętrz.

      Poradnia jest firmą zaspokajającą rozpoznane potrzeby środowiska w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Systematycznie wzbogaca ofertę bezpośredniej pomocy dziecku także w miejscu jego zamieszkania. Doskonaląca swoje umiejętności kadra pedagogiczna poradni gwarantuje klientom wysoki poziom pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Profesjonalizm oraz właściwa postawa kadry, stwarza klientom atmosferę bezpieczeństwa i dyskrecji, zwiększa szanse na skuteczność i wspólny sukces, co wpływa na satysfakcję wszystkich pracowników i ich dyrektora.Deklaracja w sprawie dostępności
Oświadczenie sporządzono dnia 2022.03.10. Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia 2022.03.10. Deklarację sporzadzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. Raport zamieszczamy poniżej.
Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego


Inspektor Ochrony Danych

Marek Falkowski

K L A U Z U L A   I N F O R M A C Y J N A

Podstawa prawna: art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE Nr 119)

I. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowa Poradnia Psychologiczno- Pedagogicznej w Białymstoku,

ul. Słonimska 15/1, 15-028 Białystok, kontakt z Administratorem możliwy jest w następujący sposób:

1) telefonicznie: 85 741 62 35

2) pisemnie na adres siedziby Administratora.

II. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:

1) adres poczty elektronicznej: m.falkowski@st.bialystok.wrotapodlasia.pl

2) nr telefonu 85 740-39-97,

3) pisemnie na adres siedziby Administratora.

III. CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH I PODSTAWA PRAWNA.

1. Pani / Pana dane osobowe przetwarzane są w celu udzielania psychoedukacyjnej pomocy psychologicznej, pedagogicznej oraz logopedycznej; poradnia realizuje swoje zadania poprzez prowadzenie diagnozy, terapii, doradztwa, profilaktyki. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne.

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. „a”, „c” – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w związku z Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.

IV. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.

V. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTW TRZECICH – poza Europejski Obszar Gospodarczy lub organizacji międzynarodowej.

Dane osobowe nie będą przekazane do państwa trzeciego – poza Europejski Obszar Gospodarczy

VI. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH.

Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt.

VII. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ:

1. Dostęp do danych.

Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych (w tym uzyskania kopii tych danych), prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

2. Prawo do usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym).

Ma Pani/Pan prawo do żądania usunięcia danych, w przypadku, gdy:

– dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane;

– nie ma podstawy prawnej do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;

– wniosła Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania;

– Pani/Pana dane przetwarzane są niezgodnie z prawem;

– Pani/Pana dane muszą być usunięte, by wywiązać się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa.

3. Prawo do wycofania zgody.

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, ma Pani/Pana prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

4. Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

– zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją;

– dane przetwarzane są w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi, z wyjątkiem sytuacji, w której Administrator wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzanie danych osobowych, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

5. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych1, gdy przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana naruszałoby przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.

VIII. INFORMACJA O WYMOGU DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH ORAZ KONSEKWENCJACH NIEPODANIA DANYCH OSOBOWYCH.

Przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podanie przez Panią/Pana jest obowiązkowe. Niepodanie danych osobowych uniemożliwi załatwienia sprawy.

IX. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, PROFILOWANIE.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Podpisał
Dyrektor Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej
w Białymstoku

_____________________________________________________

1 Ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, infolinia telefoniczna: 606-950-000