Koncepcja pracy

Koncepcja rozwoju i funkcjonowania placówki

– uaktualnienie –

zawarta w raporcie z ewaluacji wewnętrznej
w roku szkolnym 2016/2017

 

Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Białymstoku ma niedługi staż swojej działalności, którego początek datuje się od 1.09.2003 roku. Usytuowana jest w centrum Białegostoku z dogodnym dojazdem. Działaniami poradni objętych jest 10 gmin powiatu białostockiego. Obszar ten nie należy do zamożnych i uprzemysłowionych regionów naszego kraju. Odsetek bezrobocia jest więc dość wysoki, dlatego spora część uczniów, zwłaszcza tych, którymi opiekujemy się z powodu różnorodnych dysfunkcji, pochodzi z rodzin borykających się z problemami materialnymi. Środowisko wiejskie to specyficzne środowisko, często zamknięte, z nieufnością i obawą podchodzące do wszelkiego rodzaju zmian i ingerencji. Przed poradnią stało zatem bardzo  trudne zadanie zdobycia zaufania i przekonania do swoich działań zarówno rodziców, uczniów jak i nauczycieli. Temu celowi służyły różnorodne zadania m.in. wyjazdy w teren do każdej placówki, prelekcje i warsztaty dla rodziców, nauczycieli, badania przesiewowe, rzetelność diagnozy, terapie pedagogiczne, profesjonalizm w udzielaniu porad, szeroko zakrojona profilaktyka. Rozległy obszar działania, gdzie odległość do najdalej położonej gminy wynosi 50 km, skłania Poradnię do coraz szerzej współpracy ze środowiskiem.

MISJA

PPP-P w Białymstoku jest placówką oświatową udzielającą dzieciom i młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym pomocy logopedycznej, pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu oraz wspierającą rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów związanych z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży. Podstawowym podmiotem tych działań powinno być dziecko, któremu należy zaoferować pomoc:

–     diagnostyczną:

w zakresie jego potrzeb edukacyjnych, odchyleń i zaburzeń rozwojowych, kwalifikacji do odpowiednich form pomocy, kształcenia specjalnego na terenie przedszkola, szkoły, poradni.

 • terapeutyczną i psychoedukacyjną:

poprzez prowadzenie terapii pedagogicznej, w tym dysleksji, dyskalkulii, psychologicznej w szczególności zaburzeń emocjonalnych, logopedycznej oraz różnego rodzaju warsztatów psychoedukacyjnych dla młodzieży.

 • konsultacyjno-doradczą:

w zakresie problemów wychowawczych, problematyki psychologiczno-pedagogicznej, logopedycznej, kierunku kształcenia i racjonalnego wyboru zawodu

 • profilaktyczną:

w zakresie przeciwdziałania zachowaniom ryzykownym, poprzez opracowanie programów profilaktycznych, koordynowanie tego typu działań na terenie szkół oraz pomoc w opracowywaniu programów szkół i placówek.

Pomagając dziecku należy także wspomagać jego rodziców, opiekunów i nauczycieli w wytyczaniu najbardziej korzystnego kierunku rozwoju i przezwyciężaniu trudności. Ze swoich zadań pracownicy poradni powinni wywiązywać się w sposób kompetentny i profesjonalny spełniając oczekiwania środowiska lokalnego w zakresie szerokiego udostępniania usług psychologiczno-pedagogicznych.

Poradnia jest młodą, prężną placówką reagującą błyskawicznie na nowe wyzwania wciąż zmieniającej się rzeczywistości oświatowej, dlatego ważna jest troska o  utrzymywanie jakości i tempa dotychczasowych działań w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej zwłaszcza zadania ukierunkowane są na bezpośrednią i wszechstronną pomoc dziecku, rodzinie i nauczycielom przy ścisłej współpracy całego zespołu. Aby to osiągnąć niezbędna jest analiza słabych i mocnych stron funkcjonowania poradni.

MOCNE STRONY TO:

 • równe szanse wszystkich mieszkańców 10 gmin powiatu, pragnących skorzystać z pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 • duża ilość klientów
 • ugruntowana pozycja na rynku
 • lokalizacja z dobrym dojazdem w centrum miasta, parkingi
 • kadra o właściwych kwalifikacjach
 • ciągłe doskonalenie zawodowe personelu
 • troska pracowników o klienta oraz wizerunek poradni jako placówki pomocowej
 • bogata oferta psychoedukacyjna, różnorodne zajęcia dla młodzieży, warsztaty dla nauczycieli, rodziców, w tym Szkoła dla Rodziców i Wychowawców i Warsztaty dla Dobrych Rodziców
 • ścisła współpraca z placówkami oświatowymi i pozaoświatowymi
 • szeroka baza diagnostyczna (testy) i wyposażone gabinety w meble, pomoce diagnostyczne i terapeutyczne oraz sprzęt komputerowy, zgodna ze standardami
 • praca diagnostyczna w terenie – badanie w domu dziecka, obserwacja w szkole, dyżury w szkołach
 • posiadanie strony internetowej oraz adresu e-mail
 • sala do zajęć grupowych
 • sala do terapii integracji sensorycznej i Biofeedback
 • gabinet do diagnozy osób z niepełnosprawnością na parterze (dostosowany dojazd)
 • szeroki zakres form pracy (dzieci, rodzice, nauczyciele, forma indywidualna i grupowa)
 • realizacja stażów kształcących się pedagogów, psychologów i logopedów
 • elastyczne godziny pracy diagnostyczno-terapeutycznej (do 18.00)
 • różnorodne możliwości kontaktu w poradnią (telefon, fax, e-mail, ezd)

SŁABE STRONY TO:

 • rozległy obszar działania
 • część personelu znajduje się we wczesnej fazie stabilizacji rodzinnej co może powodować przerwy w pracy (urlop macierzyński, wychowawczy) lub częste zmiany w zatrudnieniu
 • brak windy dla niepełnosprawnych
 • brak dostępu do toalety na pierwszym piętrze
 • nieestetyczne wejście do budynku
 • niedogrzane pomieszczenia, brak termomodernizacji budynku
 • brak kamery do rejestrowania postępów w terapii
 • zbyt niskie temperatury w pomieszczeniach w okresie zimowym

WZBOGACANIE OFERTY

zwłaszcza w zakresie profilaktyki i terapii; rozszerzy obszar działania z zakresu wczesnej interwencji i wspomagania rozwoju dziecka poprzez:

 • badania prognostyczne dla dzieci 5 i 6-letnich
 • zajęcia stymulująco-rozwojowe dla dzieci 5 i 6-letnich
 • zajęcia stymulujące rozwój psychoruchowy
 • grupową terapię dla dzieci z niepłynnością mowy
 • kontynuowanie autorskiego programu dotyczącego orientacji zawodowej
 • realizacja autorskich programów dotyczących zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne
 • organizowanie i uczestniczenie w Dniach Otwartych placówek
 • prowadzenie zajęć otwartych dla rodziców dzieci korzystających z terapii pedagogicznej i logopedycznej
 • udostępnianie terapii rodzinnej i indywidualnej terapii psychologicznej
 • warsztaty dla nauczycieli z higieny i emisji głosu
 • prowadzenie przesiewowych badań słuchu i wzroku dla dzieci 0-VI kl.
 • prowadzenie badań w kierunku centralnego przetwarzania słuchowego (DDT, badania platformą zmysłów)
 • prowadzenie treningu słuchowego metodą Warnkego dla dzieci w wieku szkolnym
 • konsultacje dla dzieci i młodzieży uzdolnionej z obniżoną wyrazistością artykulacyjną
 • prowadzenie grupowych ćwiczeń ortofonicznych w niektórych grupach przedszkolnych
 • prowadzenie neuroterapii Biofeedback
 • prowadzenie terapii integracji sensorycznej
 • prowadzenie terapii dla dzieci z trudnościami w uczeniu się matematyki
 • prowadzenie ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjnego-opiekuńczego dla dzieci z wykrytą lub zagrożoną niepełnosprawnością (Program „Za życiem”)

WSPÓŁPRACA ZE ŚRODOWISKIEM

      Jesteśmy poradnią powiatową więc naszą misją jest nasilenie działań w środowisku lokalnym, więc zadań i wyzwań dużo.

 • tworzenie punktów konsultacyjno-terapeutycznych w miejscowościach pozbawionych pomocy specjalistycznej w porozumieniu z wójtami i burmistrzami
 • odwiedzanie szkół i placówek w celu lepszej orientacji realizowania zaleceń poradni
 • spotkania z pedagogami szkolnymi celem umożliwienia wymiany poglądów oraz szkolenia na określony temat (uwzględniający potrzeby uczestników) służące poszerzaniu wiedzy i doskonaleniu umiejętności zawodowych (integracji całego środowiska pedagogów szkolnych)
 • utrzymanie zespołu specjalistów przy powiatowym centrum kryzysowym

ROZWÓJ BAZY MATERIALNEJ I OSOBOWEJ

Aby skuteczniej realizować pomoc bezpośrednią należałoby rozszerzyć stan zatrudnienia

Baza osobowa:

Stworzenie trzech etatów (pedagog – terapeuta SI, psycholog – terapeuta, pomoc administracyjna)

Baza materialna:

Nasza poradnia dysponuje wysoko wykwalifikowaną kadrą pedagogiczną, ale należy jej zapewnić dostęp do nowych metod diagnostycznych, standaryzowanych testów psychologicznych, pedagogicznych i logopedycznych, programów komputerowych

 • uzupełnianie pomocy terapeutycznych
 • odpowiedni wystrój sali terapeutycznej do badania małych dzieci
 • nadal aktualny pozostaje problem zniesienia barier architektonicznych czyli umożliwienie dzieciom niepełnosprawnym korzystanie z naszych usług, mam na myśli wykonanie podjazdu i zamontowanie windy
 • wymiana oświetlenia wewnątrz pomieszczeń poradni
 • docieplenie budynku
 • poszerzenie bazy lokalowej w celu skuteczniejszej pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom niepełnosprawnym
 • izolacja dźwiękochłonna drzwi w 3-ech gabinetach
 • utworzenie wewnątrzporadnianej sieci informatycznej dla efektywniejszego przepływu informacji i obiegu dokumentacji
 • doposażenie stanowiska pracy – pomoc administracyjna

POZYSKIWANIE DODATKOWYCH ŚRODKÓW FINANSOWYCH

Poza środkami budżetowymi zagwarantowanymi przez organ prowadzący konieczne jest zwiększenie środków na różne formy pomocy bezpośredniej poprzez:

 • udział w konkursach grantowych
 • udział w powiatowych projektach pozyskiwania środków z UE
 • porozumienie między władzami zainteresowanych gmin w celu dofinansowania punktów konsultacyjnych, przesiewowych badań słuchu i wzroku

ROZWÓJ ZAWODOWY KADRY

 • tworzenie warunków do rozwoju zawodowego kadry pedagogicznej zgodnych z jej indywidualnymi zainteresowaniami jak i potrzebami placówki, także poprzez WDN; szczególnie ważne jest przygotowanie wszystkich pracowników pedagogicznych do prowadzenia działań bezpośrednich w postaci terapii, treningów i warsztatów
 • utrzymanie zespołu organizacyjno-problemowego
 • zwiększenie aktywności zespołów specjalistycznych poprzez wyłonienie liderów
 • podnoszenie kompetencji, kwalifikacji zawodowych w kierunku diagnozy specjalistycznej dziecka autystycznego z wadą wzroku i słuchu

PROMOCJĘ PORADNI

Poradnia będzie dbała o utrzymanie pozytywnego wizerunku, rozpowszechniała informacje o swojej pracy i osiągnięciach poprzez:

 • promowanie naszej działalność poprzez stałą aktualizację strony internetowej oraz założenie konta porani na portalu społecznościowym FACEBOOK
 • uzupełnianie oferty pracy psychoedukacyjnej w oparciu o zapotrzebowanie środowiska corocznie (wrzesień/październik)
 • rozpowszechnianie ulotek informacyjnych opracowanych przez pracowników dotyczących działalności poradni i ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego
 • współpraca ze stowarzyszeniami i organizacjami wspierającymi działania poradni
 • współpraca z Uniwersytetem w Białymstoku oraz innymi uczelniami kształcącymi psychologów, pedagogów, logopedów
 • współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w celu umożliwienia odbywania stażu absolwenckiego kończącym studia pedagogiczne i psychologię, szkoleń w ramach KFS
 • współpraca z Instytutem Fizjologii i Patologii Słuchu
 • współpraca z PTD, PTL
 • współpraca z mediami
 • rozszerzenie oferty poradni dzięki współpracy z fundacją „Psi Uśmiech”

ZARZĄDZANIE

Powyższym wymaganiom może sprostać tylko personel w pełni profesjonalny, kompetentny, dyspozycyjny, identyfikujący się z placówką i jej zadaniami. Dlatego konieczna jest otwarta współpraca rady pedagogicznej, zespołów, specjalistów a także kreatywność i indywidualność poszczególnych jej członków.

Dlatego należy inspirować i mobilizować koleżanki i kolegów do doskonalenia warsztatu pracy, podnoszenia swoich kwalifikacji; zachęcać do innowacji, tworzenia programów autorskich; tworzyć relacje otwartości i partnerstwa; uaktualniać narzędzia diagnozy; wzbogacać bazę dydaktyczną o potrzebne pomoce; motywować poprzez nagrody, pochwały; akceptować pomysły wpływające na rozwój własny nauczycieli oraz placówki. Istotnymi czynnikami w funkcjonowaniu placówki są przyjazny klimat, właściwe wyposażenie w nowoczesne pomoce diagnostyczne i terapeutyczne oraz dbałość o estetykę wnętrz.

      Poradnia jest firmą zaspokajającą rozpoznane potrzeby środowiska w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Systematycznie wzbogaca ofertę bezpośredniej pomocy dziecku także w miejscu jego zamieszkania. Doskonaląca swoje umiejętności kadra pedagogiczna poradni gwarantuje klientom wysoki poziom pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Profesjonalizm oraz właściwa postawa kadry, stwarza klientom atmosferę bezpieczeństwa i dyskrecji, zwiększa szanse na skuteczność i wspólny sukces, co wpływa na satysfakcję wszystkich pracowników i ich dyrektora.

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Białymstoku z siedzibą w Białymstoku, ul. Słonimska 15/1, kod pocztowy 15-028, adres e-mail: kontakt@pppp.bialystok.pl, tel. 85 741 62 35

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Powiatowej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Białymstoku możliwy jest pod adresem

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. „a”, „c” – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w związku z Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe /Dz.U z 2018 poz. 996 t.j. /

Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.

Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres wynikający z kategorii archiwalnych Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. W określonych przypadkach, zbierane są dane osobowe w postaci np.: numeru telefonu lub adresu poczty elektronicznej e-mail w celu łatwiejszego kontaktu urzędu z petentem, wówczas wymagana jest pisemna zgoda petenta.

W ramach postępowań prowadzonych na podstawie Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora danych dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania.

Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani , iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

Pana/Pani dane nie będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (profilowaniu), polegającemu na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy, tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

Administrator nie będzie przetwarzać danych osobowych w innym celu niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane na podstawie przepisów prawa.

Pani/Pana dane nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.

 

Podpisała
Anna Sawicka
Dyrektor Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Białymstoku